Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.10.2015
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta
Številka: 0712-1/2015/2645
Vsebina: Snemanje sej in javnih dogodkov, Občine
Pravni akt: Mnenje

Dne 29. 9. 2015 ste na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) naslovili zaprosilo za mnenje, v katerem nas sprašujete, ali imajo občinski funkcionarji (župan, podžupan, in občinski svetniki) pravico odkloniti snemanje njihove podobe na sejah občinskega sveta in v zvezi s tem, ali je dopustno snemanje in predvajanje posnetkov sej občinskega sveta. Prav tako želite, da komentiramo predlagano ureditev snemanja občinskih sej v poslovniku, ki ste jo priložili zaprosilu za mnenje.
 
Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Obdelava osebnih podatkov je definirana kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, sporočanje in podobno.

Ker je podlaga za snemanje sej občinskega sveta, ki ni namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine in pri katerem prihaja do obdelave osebnih podatkov vseh navzočih na seji občinskega sveta, lahko izključno osebna privolitev za snemanje (tako zvočno kot tudi slikovno) vseh udeleženih na seji, bo morala občina ugovor zoper snemanje upoštevati, tudi, če ga bo podal občinski funkcionar.

Če pa gre za snemanje sej občinskega sveta, ki ga je mogoče uvrstiti pod 4. odstavek 9. člena ZVOP-1 (nujno za izvrševanje zakonitih pristojnosti nalog in obveznosti občine), bi lahko ob predhodnem publiciranju dejstva, da bodo seje občinskega sveta zvočno oziroma slikovno snemane, ne glede na privolitev kateregakoli udeleženca (torej tudi ob nasprotovanju občinskih funkcionarjev in ostalih udeležencev), občina občinske seje lahko snemala  na podlagi 4. odstavka 9. člena ZVOP-1.

Obdelavo osebnih podatkov na splošno ureja 8. člen ZVOP-1, ki določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor sodi občina, je določena z 9. členom ZVOP-1. Določba prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.  Po drugem odstavku pa lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil.  Po 4. odstavku 9. člena ZVOP-1 se lahko, ne glede na prvi odstavek tega člena v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
Ker je podlaga za snemanje sej občinskega sveta, kadar to ni namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine in pri katerem prihaja do obdelave osebnih podatkov vseh navzočih na seji občinskega sveta, lahko izključno osebna privolitev za snemanje (tako zvočno kot tudi slikovno) vseh udeleženih na seji, bo morala občina ugovor zoper snemanje upoštevati, tudi, če ga bo podal občinski funkcionar.

Če pa gre za snemanje sej občinskega sveta, ki ga je mogoče uvrstiti pod 4. odstavek 9. člena ZVOP-1 (nujno za izvrševanje zakonitih pristojnosti nalog in obveznosti občine), bi lahko ob predhodnem publiciranju dejstva, da bodo seje občinskega sveta zvočno oziroma slikovno snemane, ne glede na privolitev kateregakoli udeleženca (torej tudi ob nasprotovanju občinskih funkcionarjev in ostalih udeležencev), občina občinske seje lahko snemala  na podlagi 4. odstavka 9. člena ZVOP-1.

Občina bo lahko ustrezno seznanitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zagotovila s sprejemom poslovnika, ki bo moral biti dostopen vsem (potencialnim) udeležencem seje, in v katerem bo moralo biti navedeno:
- da se seje snemajo (slikovno in zvočno);
- kdo je upravljavec teh zbirk osebnih podatkov;
- da se bodo posnetki oziroma neposredni prenos sej javno predvajali ter kje se bodo javno predvajali;
- za kateri namen se seje občinskega sveta snemajo;
- kje in koliko časa so posnetki objavljeni;
- koliko časa se posnetki hranijo.

S spoštovanjem,

Informacijska pooblaščenka
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.
           

Pripravila:
Katarina Medved
državna nadzornica
za varstvo osebnih podatkov