Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 25.08.2015
Naslov: Pridobivanje podatka na podlagi 20. a člena ZPPreb
Številka: 0712-1/2015/2132
Vsebina: Upravne enote, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 12. 8. 2015 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem nas sprašujete, ali je lastnik objekta, ki poda vlogo za posredovanje podatkov iz registra stalnega prebivalstva o vseh prijavljenih osebah na njegovem naslovu, pri čemer kot razlog navede, da podatke potrebuje zaradi znižanja plačila komunalnih storitev, upravičen do podatkov na podlagi 20.a člena Zakona o prijavi prebivališča. Hkrati vas zanima še, ali lahko lastniku objekta, poleg podatkov iz prej omenjenega člena, posredujete tudi podatke o tem, od kdaj imajo te osebe prijavljeno prebivališče na določenem naslovu ter podatke o osebah in obdobju, ko so imele na dotičnem naslovu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Dodatno IP sprašujete še, ali je lastnik objekta upravičen do podatkov iz zgoraj navedenega člena, iz razloga, da podatke potrebuje zaradi podaje predloga – obvestila upravni enoti, da dotična oseba dejansko ne biva na določenem naslovu, na podlagi česar le-ta lahko začne postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča.

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nad. ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakon o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 59/06, v nad. ZPPreb) v 20.a člena določa, da pristojni organ ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko lastniku stavbe na določenem naslovu, če navede, da osebne podatke potrebuje za izpolnjevanje določene obveznosti v skladu z zakonom, na njegovo vlogo posreduje podatke o imenu in priimku, datumu rojstva ter vrsti prebivališča vseh posameznikov, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu. Lastnik stavbe lahko podatke iz prejšnjega odstavka uporabi samo za izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom.

 

Glede na navedeno IP pojasnjuje, da lahko prosilcu, kot lastniku objekta, na podlagi 20.a člena ZPPreb, posredujete podatke o posameznikih, ki imajo oz. so imeli na njegovem naslovu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar le pod pogojem, da ima za pridobitev teh podatkov podlago v posebnem zakonu oz. če kot lastnik izkaže, da te podatke potrebuje za izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom, kot določa 20.a člen ZPPreb. Navedeno pomeni, da mora posameznik, ki zahteva določene podatke, izkazati, zakaj potrebuje zahtevane podatke oz. jih lahko pridobi le, v kolikor izkaže, da zahtevane podatke potrebuje za izpolnitev katere izmed zakonskih obveznosti. V tem delu pa IP izrecno poudarja še, da posameznik, upoštevajoč načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, lahko pridobi le toliko podatkov, kolikor je potrebnih za dosego določenega namena. V kolikor gre torej v opisanem primeru za zakonsko obveznost posameznika glede posredovanja podatkov za namene obračuna komunalnih storitev, je do navedenih podatkov upravičen.Zato vam IP svetuje, da prosilca pozovete k dopolnitvi oz. k izkazu, da zahtevane podatke potrebuje za namen izpolnitve katere izmed zakonskih obveznosti oz. da vlogo dopolni na način, da opredeli konkretni namen, za katerega potrebuje zahtevane podatke.

Dodatno vas IP seznanja še, da bi posameznik sicer lahko pridobil zahtevane podatke tudi na podlagi 22. člena ZVOP-1, vendar mora tudi v tem primeru izkazati pravni interes za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja.

 

Glede vašega zadnjega vprašanja, ali je lastnik objekta upravičen do podatkov na podlagi 20.a člena ZPPreb, ki jih potrebuje za podajo predloga – obvestila upravni enoti, da oseba dejansko ne biva na tem naslovu, na podlagi česar le-ta lahko začne postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča, pa IP pojasnjuje, da pri posredovanju zahtevanih podatkov prosilcu, za konkretni namen, ne vidi nič spornega. Z navedbo konkretnega namena je namreč lastnik objekta izkazal pravni interes za uveljavljanje dotične pravice pred osebami javnega sektorja v skladu z 22. členom ZVOP-1.

 

V tem delu pa IP izrecno poudarja, da se osebni podatki lahko zbirajo izključno za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, če zakon ne določa drugače. Navedeno pomeni, da lastnik objekta pridobljene osebne podatke lahko uporablja le za namen, za katerega je te podatke pridobil. Kakršna koli nadaljnja obdelava teh podatkov, za katere druge namene, bi pomenila kršitev določb ZVOP-1.

 

S pozdravi,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:
Tanja Švab, dipl.upr.ved.,
raziskovalka Informacijskega pooblaščenca