Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.08.2015
Naslov: Namestitev kamer v večstanovanjski stavbi nasveti
Številka: 0712-1/2015/2117
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je 19. 8. 2015 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da živite v večstanovanjskem bloku in ker je pretok ljudi precejšen, je težko dokazati odgovornost za uničevanje skupnih prostorov in opreme v bloku. Zaradi tega ste se odločiti namestiti videonadzor, ki bi nadzoroval vhod v vaše stanovanje oziroma vaš hodnik, pri tem pa vas zanima zakonska podlaga za njegovo namestitev.

 

Uvodoma želimo pojasniti, da avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam v nadaljevanju na podlagi predstavljenega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju ZVOP-1) in 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošno določbo o izvajanju videonadzora predstavlja 74. člen ZVOP-1. Drugi odstavek tega člena določa, da mora oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Tretji odstavek 74. člena določa, da mora obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebovati naslednje informacije:


1.    da se izvaja videonadzor;

2.    naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja;

3.    telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

 

ZVOP-1 v 76. členu ureja videonadzor v večstanovanjski stavbi. Po tej določbi je za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev. Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja skladno z drugim odstavkom 76. člena ZVOP-1. Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori, prepovedano pa je izvajati videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za hišnika, kot to določa tretji odstavek 76. člena ZVOP-1. Prepovedano je tudi omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke (četrti odstavek 76. člena ZVOP-1), prav tako pa je z videonadzornim sistemom prepovedano snemati vhode v posamezna stanovanja skladno s petim odstavkom 76. člena ZVOP-1.

 

V povezavi z vašim vprašanjem glede na vse zgoraj navedeno IP pojasnjuje, da bi kamero z namenom videonadzora vhoda v blok ali skupnega hodnika lahko namestili pod zgoraj navedenimi pogoji. V primeru, če bi torej želeli zaradi morebitnega uničevanja skupne lastnine v večstanovanjski stavbi snemati tudi vhod v blok ali skupni hodnik, bi za uvedbo videonadzora potrebovali pisno privolitev solastnikov stanovanj (sostanovalcev), ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev.

 

V kolikor je obdelava podatkov (snemanje in shranjevanje posnetkov) namenjena zgolj zasebni uporabi, so določila ZVOP-1 izključena. Kamero z namenom snemanja izključno vhoda v vaše lastno stanovanje pa bi lahko namestil le pod pogojem, da se snemanje izvaja na način, s katerim se ne poseže v zasebnost in obdelavo osebnih podatkov drugih etažnih lastnikov, stanovalcev oziroma obiskovalcev večstanovanjske stavbe. Snemanje hodnika, ki vodi do vašega stanovanja in po katerem hodijo vsi stanovalci in obiskovalci, pa je torej dopustno le upoštevajoč zgoraj navedene določbe ZVOP-1.

 

Kršitev določb o videonadzoru pri večstanovanjskih stavbah, torej izvajanje videonadzora v nasprotju z določbama 74. in 76. člena ZVOP-1, je namreč sankcionirana, in sicer v 95. in 97. členu ZVOP-1.


Ob tem vam IP svetuje tudi, da se seznanite z vsebino »Smernic glede izvajanja videonadzora«, ki podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja glede videonadzora z vidika zahtev ZVOP-1, kot so: splošna zakonska ureditev videonadzora, posebnosti na posameznih področjih (večstanovanjske stavbe, zasebne stavbe, poslovne stavbe, javni kraji), ustreznost zavarovanja videonadzornega sistema ter nekatera novejša vprašanja, kot je uporaba kamer v avtomobilih, dostop do videonadzora preko spleta in podobno. Smernice so dostopne ne tej povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč vas lepo pozdravljamo,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:
Maja Vesel Bertoncelj, univ. dipl. prav.,
raziskovalka Informacijskega pooblaščenca