Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.05.2015
Naslov: Posredovanje podatkov društvu o številu oseb
Številka: 0712-1/2015/1219
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je občina prejela prošnjo Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje za posredovanje podatkov o številu oseb, starejših od 69 let, po posameznih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Celje. V svoji vlogi navajajo, da izvajajo projekt »Starejši za starejše« in da na spletni strani statističnega urada ne morejo pridobiti podatkov o novih starejših osebah, starejših od 69 let, predvsem pa ne podatkov za posamezne mestne četrti, ampak zgolj na območju celotne občine. Sprašujete nas, ali je podana pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov, starejših od 69 let, Pokrajinski zvezi društev upokojencev Celje.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

IP meni, da občina v konkretnem primeru nima pravne podlage, na podlagi katere bi lahko zvezi društev posredovala poimenski seznam oseb, starejših od 69 let, v posamezni mestni četrti.

 

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju (kamor sodi tudi Mestna občina Celje) določa 9. člen ZVOP-1, kjer je v prvem odstavku določeno, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Zakonsko pravno podlago v smislu navedenih določb ZVOP-1 v konkretnem primeru predstavlja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZLS), ki v prvem odstavku 21.a člena določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. In sicer občina pridobiva naslednje podatke o posameznikih: EMŠO, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva oziroma datum smrti, podatke o osebnih vozilih, podatke o nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. Kot izhaja iz šeste alineje 21. člena ZLS občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim pospešuje službe socialnega skrbstva, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. Nedvomno je torej skrb za ostarele tudi naloga občine. Za namen izvedbe te naloge občina lahko obdeluje tudi osebne podatke svojih občanov. Glede na določbe šestega odstavka 21.a člena ZLS pa lahko občina zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam. Za izvedbo naloge skrbi za ostarele bi torej občina lahko posredovala osebne podatke svojih občanov tudi tretjim osebam.

 

Iz dopisa izhaja, da je Pokrajinska zveza društev upokojencev Celje zaprosila Mestno občino Celje za posredovanje zgoraj navedenih podatkov, ki jih potrebuje za izvedbo projekta »Starejši za starejše«, pri čemer pa iz dopisa ni razvidno, ali je zveza društev zahtevala zgolj statistične podatke, ali pa je zahtevala poimenski seznam oseb, starejših od 69. let. V zvezi z navedenim je zato uradna oseba IP poklicala na Mestno občino Celje, ga. Katjo Capl, ki je v telefonskem razgovoru pojasnila, da se zahteva zveze društev nanaša na posredovanje poimenskega seznama starejših v posamezni mestni četrti. Upoštevajoč dana pojasnila, IP ugotavlja, da v konkretnem primeru posredovanje osebnih podatkov občanov zvezi društev ni dopustno. Gre namreč za projekt društva in ne projekt občine, ki ga je le-ta dala v izvedbo društvu. Prav tako je bilo v telefonskem razgovoru pojasnjeno, da občina tega projekta ne financira niti ga kako drugače ne nadzoruje ali upravlja, zato IP meni, da v konkretnem primeru ne gre za izvedbo zakonsko določene naloge občine, saj projekt izvaja društvo na lastno iniciativo in iz lastnih sredstev. Posredovanje poimenskega seznama oseb, starejših od 69. let, v posamezni mestni četrti društvu s strani občine, torej ni dopustno, bi pa lahko občina na podlagi 17. člena ZVOP-1 zvezi društev posredovala zgolj statistične podatke za posamezno mestno četrt. Navedeni člen namreč ureja obdelavo osebnih podatkov za zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene in predstavlja neposredno pravno (zakonsko) podlago, ki upravljavca in uporabnike osebnih podatkov v prvem odstavku pooblašča, da ne glede na prvotni namen zbiranja, osebne podatke pod določenimi pogoji nadalje obdelujejo tudi  za zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene. Drugi odstavek 17. člena ZVOP-1 določa, da se osebni podatki posredujejo uporabniku osebnih podatkov za namen obdelave iz prejšnjega odstavka v anonimizirani obliki, če zakon ne določa drugače ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni predhodno podal pisne privolitve, da se lahko obdelujejo brez anonimiziranja.

 

IP je na podobno vprašanje, kot je vaše, že odgovarjal v preteklosti, zato vam priporoča, da se seznanite z vsebino neobveznega mnenja (poiščete ga s pomočjo iskalnika na spletni strani: http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov), in sicer tako, da v iskalnik vnesete naslednje številko neobveznega mnenja, št. 0712-1/2014/981 z dne 05.03.2014.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka