Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 09.04.2015
Naslov: Pridobivanje podatkov o piscu spletnega komentarja
Številka: 0712-1/2015/1022
Vsebina: Svetovni splet, Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 3.4.2015 od Urada predsednika RS prejel v odstop vaš dopis (elektronsko pošto) z dne 25.3.2015, v katerem navajate, da ste bili z določenim zapisom na spletnem forumu http://velenje.com razžaljeni in da ste od upravljavca tega foruma preko vaše odvetnice poskusili pridobiti podatke o piscu spornega komentarja. Slednji naj bi vam to zavrnil,ker naj bi bila za posredovanje naprošenih podatkov potrebna odločba sodišča. S tem se ne strinjate, zato ste se na Urad predsednika RS obrnili s prošnjo za pomoč.

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

10. člen ZOdv ne predstavlja veljavne pravne podlage za zahtevanje posredovanja osebnih podatkov o piscu komentarja na spletni strani, s katero upravlja subjekt zasebnega prava.

 

Veljavne pravne podlage za zahtevanje takšnega posredovanja določa ZEPT v 4. odstavku 8. člena. Praviloma bo za to potrebna odredba sodišča.

 

Obrazložitev:

IP uvodoma opozarja, da se je do vprašanja posredovanja podatkov o spletnih komentatorjih (tako registracijskih kot tudi prometnih podatkov) zavoljo potreb kazenskih oz. civilnih postopkov že opredelil v več svojih preteklih mnenjih, glejte zlasti mnenja IP št. 0712-1/2014/711 z dne 20.2.2014, http://bit.ly/1mhkHBJ, št. 0712-1/2014/3025 z dne 25.9.2014, http://bit.ly/1vXFDmo, št. 0712-1/2012/686 z dne 17.02.2012, http://bit.ly/IJdXJ6, ter št. 0712-1/2014/340 z dne 25.03.2014, http://bit.ly/1rn0M8P. Prav tako opozarjamo, da se IP, upoštevaje svoje pristojnosti po ZInfP, ne more vsebinsko opredeliti do tega, ali so zadevni komentarji protipravni ali ne. V nadaljevanju zato predvsem povzemamo naša stališča iz navedenih mnenj, kot so relevantna glede vašega vprašanja.

 

 

Kot torej izhaja iz priložene dokumentacije, naj bi posameznik z določenim vzdevkom dne 13.3.2015 ob 21.18 uri na navedenem spletnem forumu navedel komentar, za katerega menite, da je do vas žaljiv. Vi ste ta komentar opazili dne 15.3.2015, ter se obrnili na upravljavca foruma z zahtevo, da naj ga odstrani. Temu naj ne bi bilo ugodeno. Upravljavec naj bi komentar odstranil šele dne 25.3.2015, po prejemu dopisa vaše odvetnice (tudi prilagate).

 

Odvetnica je v tem dopisu poleg izbrisa komentarja zahtevala tudi posredovanje »osebnih podatkov o [zadevnem uporabniku foruma], ki so zabeleženi v [njegovi] bazi uporabnikov«, zavoljo sprožitve ustreznega kazenskega in pravdnega postopka. Pri tem se je sklicevala na 10. člen Zakona o odvetništvu (Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14, glej http://bit.ly/1CZVhmv, v nadaljevanju ZOdv).

 

Upravljavec podatkov ni želel posredovati, konkretno zato (kot izhaja iz njegovega odgovora, tudi prilagate), ker bi s tem kršil svoje obveznosti po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (kot zgoraj, v nadaljevanju ZVOP-1), s tem pa spravil v negotov pravni položaj tako samega sebe kot tudi vaš eventualni kasnejši kazenski (oz. civilni) pregon storilca, saj bi bilo v slednjem tako pridobljene dokaze kot nezakonite potrebno izločiti.

 

IP se glede tega strinja z odgovorom upravljavca spletne strani, podaja pa pojasnila o tem, katere bi bile primerne pravne podlage za pridobitev navedenih podatkov.

 

Kot namreč izhaja iz 8. člena ZVOP-1, je za vsako obliko obdelave osebnih podatkov, vključno z njihovim posredovanjem (22. člen ZVOP-1), potrebna veljavna pravna podlaga. Ta podlaga je lahko podana v zakonu (bodisi ZVOP-1 bodisi resornem zakonu), ali pa v osebni privolitve osebe, čigar podatke naj se posreduje.

 

Vaša odvetnica je pri tem kot pravno podlago za posredovanje navedla 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14, glej http://bit.ly/1CZVhmv, v nadaljevanju ZOdv), ki določa (kot odvetnica tudi sama citira v svojem dopisu), da »ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov upravljavcem osebnih podatkov in uporabnikom osebnih podatkov, so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno dati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika«.

 

Ker upravljavec navedenega foruma ni državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil, ampak gospodarska družba zasebnega prava, vaša odvetnica ni bila upravičena zahtevati posredovanja osebnih podatkov od njega na tej podlagi. Upravljavec je zatorej takšno zahtevo ustrezno zavrnil, zaradi česar po mnenju IP ni mogoče pritrditi stališču, da naj bi upravljavec načrtno pomagal piscu komentarja.

 

Odvetnica bi morala za posredovanje teh podatkov spoštovati določbe Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – UBP, glej bit.ly/13b0ady, v nadaljevanju ZEPT), ki ureja pogoje za ponujanje t.i. storitev informacijske družbe, vključno s storitvami gostovanja uporabniških vsebin, kot jih izvaja prav navedeni upravljavec. Pri tem ZEPT v 4. odstavku 8. člena, splošna pravila o odgovornosti ponudnikov posredovalnih storitev, določa specialna pravila za posredovanje osebnih in drugih podatkov o uporabnikih storitve na podlagi zakona. Konkretno določa, da morajo ponudniki takšnim storitev »vsem pristojnim organom na njihovo zahtevo najkasneje v roku treh dni od njenega prejema sporočiti podatke, na podlagi katerih je mogoče identificirati prejemnike njihove storitve (ime in priimek, naslov, firma, elektronski naslov). Navedene podatke morajo ponudniki storitev sporočiti zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj na podlagi odredbe sodišča, brez odredbe sodišča pa, če tako določa področni zakon«.

 

Pri tem IP ni znan zakon, ki bi oškodovancu oz. njegovemu odvetniku,zgolj na podlagi njegovega zatrjevanja, dajal pravico zahtevati navedene podatke brez odredbe sodišča.

 

Takšno pravico sicer imajo določeni državni organi. Tako sme policija, če gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zahtevati posredovanje nekaterih podatkov (zlasti naročniških, ne pa prometnih podatkov) že na podlagi svoje pisne zahteve, podane po členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, glej http://bit.ly/1vbjYHb, v nadaljevanju ZNPPol), v zvezi s 1. odstavkom 148. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UBP, 47/13 in 87/14, glej http://bit.ly/_zkp, v nadaljevanju ZKP). Za pridobitev posebej varovanih podatkov o prometu (npr. IP naslova storilca) pa bi morali tudi oni, tako IP v prvocitiranem mnenju, pridobiti odredbo preiskovalnega sodnika, izdano na podlagi).

 

Prosilci, ki nimajo takšnega v zakonu določenega privilegiranega položaja, lahko te podatke od upravljavca zahtevajo zgolj, če za to dobijo odredbo sodišča.

 

V okviru kazenskega postopka lahko preiskovalni sodnik takšno odredbo izda npr. na podlagi 143. člena ZKP, če gre za posredovanje podatkov o prometu, pa še ob smiselni uporabi pogojev iz 149.b člena ZKP. V okviru civilnega postopka lahko takšno odredbo (odredbo za zavarovanje dokazov) izda na podlagi 264. oz. sledečih členov Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – UBP, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US in 10/14 – odl. US, glej http://bit.ly/14BYdrK, v nadaljevanju ZPP).

 

 

S pozdravi,

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka