Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 09.03.2015
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta in predvajanje na spletu in lokalni TV
Številka: 0712-1/2015/671
Vsebina: Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 4. 3. 2015 prejel vaše elektronsko sporočilo, s katerim se na nas obračate glede vprašanja snemanja sej občinskega sveta in predvajanje le teh na spletni strani občine in na kabelski televiziji. V zvezi s tem prosite za mnenje glede dopustnosti snemanja in predvajanja posnetka (ne direktni prenos) seje občinskega sveta.

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

      

Ob smiselni razlagi določila drugega odstavka 9. člena ZVOP-1, bi bilo snemanje in predvajanje sej občinskega sveta na spletni strani občine ali lokalni TV dopustno pod pogojem, da vsi navzoči v to privolijo - ob predpostavki, da predvajanje posnetkov sej občinskega sveta ni namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine. IP opozarja, da je veljavnost privolitve posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov pogojena s predstavitvijo namena obdelave posnetkov.

 

Namen snemanja in predvajanja sej občinskega sveta na spletni strani občine ali lokalni TV mora biti opredeljen v poslovniku (ali drugemu aktu, ki ureja njegovo poslovanje), tako da ni dvoma o tem, da so člani sveta in drugi morebitni udeleženci sej obveščeni, da se seje snemajo in javno predvajajo, za kakšen namen, kje in koliko časa bodo posnetki objavljeni in koliko časa se bodo hranili. Če so določbe poslovnika o snemanju sej in uporabi posnetkov dovolj natančne in brez omejitev dostopne javnosti, bi lahko šteli, da je privolitev v obdelavo osebnih podatkov, kot jo za določene namene ureja poslovnik (praviloma bo šlo za zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in pripravo zapisnika seje), podana z udeležbo na seji.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

IP poudarja, da je na temo snemanj in objave posnetkov sej občinskega sveta izdal že številna mnenja, ki so javno objavljena na našem spletnem portalu. Namreč stališče IP glede dopustnosti snemanja sej občinskih svetov in nadaljnje obdelave posnetkov je znano že več let in se v tem času ni spreminjalo. IP poudarja, da posameznikov glas in podoba vselej povesta več kot le zapis njegovih besed, četudi bi ta bil v obliki magnetograma, ni dvoma, da snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov ter takšen poseg ni dopusten brez pravnega temelja.

 

Nekatera mnenja o dopustnosti snemanja sej občinskih svetov so objavljena na spletni strani IP, v zavihku »Iskalnik po odločbah in mnenjih«. Tako priporočamo seznanitev z objavljenimi mnenji:

 

- št. 0712-1/2013/4243 z dne 21.11.2013 (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=2323&cHash=67544b8a345e32bed5d95bcf1764deb9);

 

- št. 0712–2/2010/1121, z dne 23. 6. 2010 (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1924&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712%E2%80%932%2F2010%2F1121&cHash=a073d883ecf9664485806e222b080b88) ter

 

- št. 0712-1/2014/3587 z dne 17.11.2014 (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1[showUid]=2439&cHash=866c8c2a6cf15eb2b62cf55154779ebc).

 

Iz navedenih mnenj izhaja, da je snemanje sej občinskega sveta dopustno le pod pogojem, da navzoči v snemanje privolijo - vse ob predpostavki, da predvajanje posnetkov sej občinskega sveta ni namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine.

 

Samo dejstvo, da so seje občinskega sveta odprte za javnost IP razume v smislu, da se jih ima javnost pravico udeležiti in pod pogoji iz npr. poslovnika občine tudi sodelovati v razpravi. Javnosti sej pa po mnenju IP ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo dopustno seje brez soglasja snemati (zvočno in slikovno) ter posnetke hraniti, nadalje obdelovati in objaviti povsem neodvisno od volje posameznikov, katerih osebni podatki so na posnetku, in ne da bi bili ti posamezniki vnaprej seznanjeni z nameni obdelave osebnih podatkov (zvočnih in slikovnih posnetkov).

 

Ne gre namreč spregledati dejstva, da se na sejah občinskega sveta ne obdelujejo zgolj nevarovani osebni podatki svetnikov, župana in zaposlenih v občinski upravi, ki v delu, ki se nanaša na opravljanje dela oziroma funkcije, ne uživajo varstva po ZVOP-1. Na sejah občinskega sveta namreč lahko sodelujejo tudi tretji (ki ne sodijo v nobeno od naštetih kategorij), po izkušnjah in vedenju IP pa prihaja do obdelave osebnih podatkov tretjih tudi v okviru obravnave posameznih vsebin, včasih tudi brez njihove vednosti.

 

IP še navaja, da mora biti namen snemanja in javnega predvajanja sej občinskega sveta opredeljen v poslovniku (ali drugem aktu, ki ureja njegovo poslovanje), tako da ni dvoma o tem, da so člani občinskega sveta in drugi morebitni udeleženci sej obveščeni, da občina (oziroma njen pogodbeni izvajalec) seje snema in predvaja na spletni strani občine ali lokalni TV. V takšnem aktu mora biti nedvoumno navedeno, za kakšen namen bodo posnetki ustvarjeni ter kje in koliko časa se bodo hranili.

 

Glede na to, da noben zakon ne določa snemanja in roka hrambe posnetkov sej občinskega sveta, je treba v zvezi z rokom hrambe upoštevati 21. člena ZVOP-1, po katerem se osebni podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

Ob upoštevanju vsega navedenega, IP meni, da je snemanje in objava posnetkov sej občinskega sveta dopustna, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

1.   imate vsakokratno predhodno privolitev vseh prisotnih na seji, ali pa imate v poslovniku oz. ustreznem aktu jasno navedeno, da se seje sveta snemajo in da se posnetki predvajajo na določenem (ime) televizijskem kanalu (ali spletni strani občine) ;

2.   je v poslovniku ali privolitvi posameznika jasno opredeljeno, za kakšen namen se seje občinskega sveta snemajo in javno predvajajo;

3.   je poslovnik prosto dostopen vsem udeležencem sej občinskega sveta ter da so ti nanj opozorjeni tako, da se lahko šteje, da so seznanjeni z njegovo vsebino in da z njim soglašajo;

4.   se posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, ne objavljajo javno in da se te seje oziroma deli sej snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika;

5.   se posnetki sej brišejo, ko je dosežen namen obdelave – po javnem predvajanju sej (kot je določeno) oz. ko je pripravljen ustrezen zapisnik seje (tudi to mora biti navedeno v poslovniku).

 

 

S spoštovanjem,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

           pooblaščenka