Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.02.2015
Naslov: Facebookova zahteva za potrditev identitete s fotokopijo osebnega dokumenta
Številka: 0712-1/2015/465
Vsebina: Moderne tehnologije, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste se nedavno spet poskusili prijaviti v družbeno omrežje Facebook, vendar ste bili pri tem obveščeni, da je bil vaš račun začasno suspendiran, ker je bilo ob pregledu vaših objav ugotovljeno, da med registracijo niste navedli svojega pravega imena (angl. »authentic name«). Za ponovno aktivacijo računa ste bili pozvani, da jim pošljete sken osebne izkaznice, potnega lista ali drugega s strani države izdanega osebnega dokumenta s sliko, tako da bodo lahko potrdili oz. ustrezno popravili vaše ime.

 

Sami svojih osebnih podatkov in dokumentov ne bi želeli pošiljati preko interneta. Zanima vas, ali Facebook lahko zahteva predložitev osebnega dokumenta (glede na to, da niso uradne osebe), koliko ljudi je imelo v Sloveniji že probleme zaradi tega in kaj je v takem primeru najbolje storiti (ustvariti nov račun)?

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravo Republike Slovenije ne dovoljuje hrambe in posredovanja fotokopij osebnih dokumentov v elektronski obliki. Vendar pa je potrebno upoštevati, da v pogodbenih razmerjih z upravljavci s sedežem v drugi državi velja pravo tiste države in ne domače pravo.

 

Posledično IP, brez da bi se dokončno opredeljeval do vaših medsebojnih obveznosti z družbo Facebook meni, da sme navedena družba na podlagi veljavne (tukaj irske) zakonodaje zahtevati posredovanje fotokopije vašega osebnega dokumenta za namen preverbe vaše identitete. V kolikor takšne fotokopije ne želite posredovati, predlagamo, da postopate kot ste že sami predlagali, tj. da zaprete vaš obstoječi račun in po potrebi odprete novega, pod vašim pravim imenom.

 

Obrazložitev:

Sprašujete, ali lahko tuja organizacija (Facebook Ireland, Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska) od svojih uporabnikov zahteva potrditev identitete, specifično tako, da ji preko posebnega spletnega obrazca posredujejo skenirano fotokopijo oz. fotografijo takšnega dokumenta.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da nima pristojnosti za nadzor nad upravljavci osebnih podatkov, ki nimajo fizične prisotnosti v Republiki Sloveniji (5. člen ZVOP-1, krajevna veljavnost zakona), niti ni pristojen za tolmačenje oz. uporabo tujega prava. V zvezi z vašim vprašanjem vam zatorej lahko podamo zgolj splošna pojasnila glede dopustnosti fotokopiranja osebnih dokumentov po domači zakonodaji, ter potem glede smiselne uporabe teh pravil v vašem razmerju z navedenim tujim upravljavcem osebnih podatkov.

Fotokopiranje osebnih dokumentov v Republiki Sloveniji urejajo področni zakoni, npr. Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, glej http://bit.ly/1DoWhA6, v nadaljevanju ZOIzk-1) oz. Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – UBP, glej http://bit.ly/17ahmC3, v nadaljevanju ZPLD-1).

 

Navedeni zakoni zavoljo nevarnosti zlorab pomembno omejujejo možnosti za fotokopiranje (glej mnenje IP št. 0712-1/2014/2687 z dne 7.08.2014, http://bit.ly/1ri9Hue).  ZOIzk-1 npr. v 4. členu določa, da mora imeti upravljavec osebnih podatkov, ki želi pridobiti fotokopijo osebnega dokumenta od posameznika, za to bodisi izrecno podlago v zakonu bodisi pisno privolitev posameznika. Po izdelavi fotokopije mora potem poskrbeti, da se le-to ustrezno označi, tako da se zagotovi, da ne bo uporabljala za druge namene. Zakon pri tem ne predpisuje natančnega načina označbe. IP zato v svojih priporočilih (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/kopiranje-osebnih-dokumentov/) predlaga, da se čez fotokopijo zapiše namen izdelave fotokopije, datum fotokopije ter podpis imetnika dokumenta. Odvisno od namena uporabe fotokopije se lahko pri tem tudi ustrezno prekrije morebitna nepotrebna polja (rojstni datum, številko dokumenta, idr.). Nadalje ZOIzk-1 upravljavcu izrecno prepoveduje nadaljnje fotokopiranje tako nastale fotokopij ali hrambo kopije v elektronski obliki (skratka, hrani in uporablja lahko samo izvirno papirno fotokopijo).  S temi določbami je zagotovljeno potrebno ravnotežje med obveznostjo upravljavca do ustrezne identifikacije posameznika (zlasti za potrebe uradnih postopkov, ali v zvezi z večjimi nakupi) ter nevarnostjo zlorabe tako nastale fotokopije.

 

V zvezi z vašim vprašanjem torej pojasnjujemo, da če bi istovrstni zahtevek prejeli od domačega podjetja, bi bil  ta zahtevek v nasprotju z zakonodajo, ker le-ta upravljavcu prepoveduje izdelavo ali hrambo kopije osebnega dokumenta v elektronski obliki.

 

Pri sklepanju pogodb z upravljavci s sedežem v drugi državi pa velja pravo te države, če se upravljavec in uporabnik seveda ne dogovorita drugače. Fotokopiranje osebnih izkaznic je tako lahko v npr. Italiji ali na Irskem (kjer ima sedež evropska podružnica ameriškega podjetja Facebook) urejeno drugače kot v Sloveniji (mnenje IP št. 0712-1/2014/3957 z dne 6.01.2015, glej http://bit.ly/14rDvLa). 

 

Republika Irska sodeč po podatkih, s katerimi razpolaga IP, v danem trenutku ne pozna osebnih izkaznic[1]. Kot glavni osebni dokument velja potni list, od poletja naprej pa bodo na voljo tudi t.i. passport kartice[2], kot bolj priročno dopolnilo za potni list. Obe obliki ureja veljavni Zakon o potnem listu iz l. 2008[3], ki posebnih določb o prepovedi fotokopiranja potnih listin ne pozna.

 

IP na podlagi navedenih informacij zatorej ocenjuje, da na Irskem fotokopiranje in posredovanje elektronske kopije osebnega dokumenta na splošno ni prepovedano. Iz tega razloga IP meni, da lahko na irskem ustanovljeno podjetje, v tem primeru podružnica ameriškega ponudnika priljubljenega družbenega omrežja Facebook, v ustrezno utemeljenih primerih zahteva posredovanje elektronske kopije osebnega dokumenta.

 

Kot izhaja iz dokumentacije na njihovi spletni strani[4], bo Facebook takšno kopijo zahteval v primeru,  ko bo to potrebno za potrditev uporabnikove identitete. Takšen postopek potrditve pa pride v poštev, če iz uporabnikove aktivnosti na njegovem profilu (timeline) izhaja, da se ni registriral s svojim pravim imenom (»authentic name«), kot to zahtevajo pogoji uporabe Facebookove storitve.  Pri tem se samo posredovanje dokumentov vrši preko posebnega obrazca, ki omogoča oddajo kopije po zavarovani (SSL/TSL) povezavi, in na katerem Facebook izrecno zagotavlja, da bo prejeto kopijo uporabljal izključno za potrditev uporabnikovega imena, po zaključku tega postopka pa jo bo takoj in nepovratno pobrisal. Na njihovi spletni strani je ob tem tudi navedeno, da lahko uporabnik dokument pred pošiljanjem tudi ustrezno zavaruje (kot že navajamo zgoraj).

 

Navedeni način uporabe fotokopije osebnega dokumenta, razen seveda dejstva, da naj se fotokopija posreduje v elektronski obliki, bi torej bil skladen s siceršnjimi priporočili IP za fotokopiranje osebnih dokumentov na podlagi uporabnikove privolitve (glej prej navedeno mnenje IP št. 0712-1/2014/3957).

 

Posledično IP, brez da bi se dokončno opredeljeval do vaših siceršnjih obveznosti po Facebookovih pogojih uporabe, meni, da je Facebook na podlagi veljavnega (tj. irskega) prava upravičena zahtevati posredovanje fotokopije vašega osebnega dokumenta za namen preverbe vaše identitete, kot zgoraj. V kolikor se s takšnim zahtevkom ne strinjate, predlagamo, da registrirate nov uporabniški račun in z njim nadaljujete s svojo rabo Facebooka.

 

 

S pozdravi,

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka

 

 


[1] http://en.wikipedia.org/wiki/National_identity_cards_in_the_European_Economic_Area

[2] https://www.dfa.ie/our-role-policies/our-work/casestudiesarchive/2015/january/irish-passport-card/

[3] http://www.irishstatutebook.ie/2008/en/act/pub/0004/print.html

[4] https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 in https://www.facebook.com/help/457469094277849