Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 02.02.2015
Naslov: Obdelava OP javnih uslužbencev na zapisniku o inšpekcijskem ogledu
Številka: 0712-1/2015/278
Vsebina: Inšpekcijski postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 28. 1. 2015 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete za mnenje glede obdelave osebnih podatkov in navajate,

 

da je bil v javnem zavodu, ki ima več kot 10 občin ustanoviteljic, opravljen reden nadzor Inšpektorata za javni sektor. Nadzor se je nanašal na izvajanje dežurne službe, pri čemer so bili predmet nadzora tudi podatki o plačah zaposlenih, ki so opravljali dežurstvo (prevedba plač, uvrstitev na delovno mesto in v plačni razred, podatki o letih delovne dobe, napredovanje in morebitne premestitve na drugo delovno mesto, izplačilo opravljenega dela). Po končanem inšpekcijskem nadzoru je inšpektor izdal zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, kjer so podane tri ugotovitve, ki se nanašajo na tri zaposlene, pri čemer je navedel osebne podatke zaposlenih (ime in priimek, delovno mesto in plačne razrede, napredovanja na delovnem mestu in leta delovne dobe). Na podlagi vsebine 43.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je zapisnik posredoval tudi resornemu ministrstvu ter vsem občinam ustanoviteljicam.

 

V zvezi z navedenim vas zanima, ali je dopustno navajanje zgoraj navedenih osebnih podatkov o zaposlenih v zapisniku o inšpekcijskem nadzoru, glede na to, da je bil posredovan na 19 različnih naslovov (javnemu zavodu, MJU, MZ ter 16-im občinam na e-naslove)?

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

      

IP meni, da ima inšpektor za javni sektor za posredovanje zapisnika o inšpekcijskem nadzoru ustanoviteljicam javnega zavoda zakonsko podlago v 43.b členu ZSPJS.

 

IP še dodaja, da osebni podatki javnega uslužbenca, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca ter gre za podatke o porabi javnih sredstev, predstavljajo informacijo javnega značaja, ki jo lahko zahteva vsakdo. Upoštevaje navedeno vsi osebni podatki javnih uslužbencev, ki jih navajate, niso varovani, razen podatka o delovni dobi. Ta, v skladu z izrecno določbo prvega odstavka 38. člena ZSPJS, ni javen.

 

O b r a z l o ž i t e v:

IP pojasnjuje, da se navedeni podatki nanašajo na določenega posameznika (javnega uslužbenca) in torej predstavljajo osebne podatke v smislu 1. točke 6. člena ZVOP-1. Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1).

 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZSPJS) v 43.b členu določa, da inšpektor o opravljenem pregledu sestavi zapisnik in ga najpozneje v 30 dneh od opravljenega pregleda pošlje predstojniku uporabnika proračuna, v katerem je bil opravljen nadzor, ministru, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, in ustanovitelju. Če se ukrepi nanašajo na spremembe oziroma dopolnitve sistemizacije, se zapisnik v delu, ki se nanaša na navedene ukrepe, pošlje tudi reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu. Predstojnik uporabnika proračuna, v katerem je bil opravljen nadzor, in reprezentativni sindikat pri delodajalcu, ki mu je bil poslan zapisnik, lahko vložita pri ministru, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, ugovor zoper zapisnik v osmih dneh od njegove vročitve. Odločitev o ugovoru postane sestavni del zapisnika. O ugotovitvah inšpekcijskega nadzora se prijavitelja obvesti, če to zahteva.

 

IP ugotavlja, da inšpektor v konkretnem primeru ni kršil določb ZVOP-1, saj ima za posredovanje celotnega zapisnika ustanoviteljicam javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (16 občinam) zakonsko podlago v 43.b členu ZSPJS. Pri tem IP dodaja, da morajo prejemniki zapisnika, torej tudi ustanoviteljice javnega zavoda, z njim ravnati v skladu z določili ZVOP-1. Navedeno pomeni, da se lahko z zapisnikom seznanijo le za to pristojne osebe ali organ, preko katerega ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice in obveznosti.

 

IP še poudarja, da ZJPJS v prvem odstavku 38. člena določa, da so plače v javnem sektorju javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. Določba šestega odstavka istega člena pa določa, da so ne glede na določbo prvega odstavka tega člena javnosti po postopku, ki ga ureja ZDIJZ, dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja brez zmanjšanja za morebitne odbitke iz naslova izvršbe, kreditov ali drugih osebnih obveznosti.

 

Kar se tiče posredovanja podatkov o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih, o delu plače za delovno uspešnost javnega uslužbenca ter o napredovanjih in morebitnih premestitvah na drugo delovno mesto, vsebovanih na zapisniku inšpektorja za sistem javnih uslužbencev pa pojasnjujemo, da je IP kot pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja o podobnih primerih že odločil, zato vas napotujemo na spletno stran IP, http://www.ip-rs.si/, kjer najdete nekaj odločb v zadevah odobritve dostopa do informacij javnega značaja glede enakega ali podobnega dejanskega stanja. IP primeroma posreduje povezavi:

-          Odločba št. 021-142/2008/6 z dne 23. 1. 2009  (https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/iskalnik-po-odlocbah/odlocbe-informacije-javnega-znacaja/?tx_jzdecisions_pi1%5BshowUid%5D=863&tx_jzdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=obcina%20Radovljica&cHash=433694f3b55aab3006639633528baa00)

-          odločba št. 090-54/2009 z dne 15. 7. 2009 (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/odlocbe/ODLOCBA-OBCINA_RADOVLJICA3.pdf)

 

V obeh zadevah je bil s strani organa vložen tudi upravni spor, v katerih je Upravno sodišče RS potrdilo odločitvi IP (sodba U 1410-2009-9 z dne 23. 9. 2009). V zvezi z zadevo št. 021-142/2008 je bila vložena celo revizija na Vrhovno sodišče RS, ki je revizijo zavrnilo (sodba Vrhovnega sodišča RS Ips 252/2009 z dne 27. 8. 2009). 

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska  pooblaščenka