Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 17.11.2014
Naslov: snemanje sej občinskega sveta in objava posnetkov
Številka: 0712-1/2014/3587
Vsebina: Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 12. 11. 2014 prejel vaše elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da ste prejeli zahtevo novinarja, v kateri zahteva, da mu naredite posnetek seje mestnega sveta na CD – ju in mu ga posredujete. V zvezi z navedenim sprašujete, ali je novinar do posnetka upravičen. Citirate še 50. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št 4/14), ki ureja zvočni zapis seje sveta in navajate, da so seje mestnega sveta javne, nanje so povabljeni vsi novinarji in se prenašajo direktno preko TV ekranov na dan seje.

Dopustnost snemanja sej občinskega sveta

Uvodoma bo Pooblaščenec na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS; v nadaljevanju ZInfP) posredoval naše neobvezno mnenje v zvezi z dopustnostjo snemanja sej občinskega sveta. Namreč ne glede na to, da je stališče Pooblaščenca glede dopustnosti snemanja sej občinskih svetov in nadaljnje obdelave posnetkov znano že več let in se v tem času ni spreminjalo, pa v zadnjem času ugotavljamo, da vse občine niso seznanjene z njim. Posledično to pomeni, da video ali avdio (včasih oboje) snemajo seje občinskega sveta ali druge sestanke, ne da bi za takšno ravnanje imele pravni temelj. Ker posameznikov glas in podoba vselej povesta več kot le zapis njegovih besed, četudi bi ta bil v obliki magnetograma, ni dvoma, da snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov ter takšen poseg ni dopusten brez pravnega temelja.

Nekatera mnenja o dopustnosti snemanja sej občinskih svetov so objavljena na spletni strani Pooblaščenca, v zavihku »Iskalnik po odločbah in mnenjih«. Tako priporočamo seznanitev z objavljenima mnenjema:

- št. 0712-1/2013/4243 z dne 21.11.2013;

- št. 0712–2/2010/1121, z dne 23. 6. 2010.

Za vsak poseg v varstvo osebnih podatkov je potreben pravni temelj. Za osebni podatek štejemo vsak podatek, ki posameznika določa ali ga dela določljivega. Tako sta posameznikova osebna podatka tudi njegova podoba in glas (z izjemo primerov, ko posameznik zaradi njune popačenosti v slikovnem oziroma tonskem posnetku ne bi bil določljiv). Pravica do varstva osebnih podatkov temelji na možnosti posameznika, da sam odloča, komu in za katere namene bo prepustil določene svoje osebne podatke. V primeru snemanja sej občinskih svetov (in/ali drugih sestankov) morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali (npr. za namen naprave zapisnika, namen posredovanja posnetka medijem ali za namen objave na svetovnem spletu) in koliko časa se bodo shranjevali. Druge pogoje in podrobnosti najdete v zgornjih mnenjih.

Ker spoštovanje pravil varstva osebnih podatkov ni le zakonska obveznost pač pa v veliki meri kaže tudi na nivo spoštovanja posameznikovega dostojanstva in njegove osebnosti, so jasna in vnaprej postavljena pravila o dopustnih posegih vanj, za organe kot je občinski svet (in njegova delovna telesa), ki naj omogočajo odprto in demokratično komunikacijo, nujna.


Dostop do posnetka seje mestnega sveta


Glede na vaše navedbe, gre v konkretnem primeru za vprašanje s področja dostopa do informacij javnega značaja, ki ga ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju ZDIJZ), saj sprašujete, kako postopati in odločiti v zvezi s konkretno zahtevo po ZDIJZ. Pooblaščenec je v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 2. člena ZInfP v zadevah s področja dostopa do informacij javnega značaja pristojen le za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo prosilca zavrnil ali zavrgel in v tem delu ne sme prejudicirati odločitve.

Glede na določbo 4. člena ZDIJZ je informacija javnega značaja tista informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki kakršnega koli dokumentarnega gradiva (npr. pisni dokumenti, magnetogrami, evidence, avdio in video posnetki itd.), ki ga je organ izdelal sam ali v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. To pomeni, da bi bili posnetki (avdio in/ali video) javnih sej občinskega sveta lahko informacija javnega značaja in zaradi tega dostopni vsakomur, razen če bi bila podana katera izmed izjem, ki jih predvideva ZDIJZ (npr. varovani osebni podatki, tajni podatki, davčna skrivnost, poslovna skrivnost, … ).

Kot izhaja iz vaših navedb, razpolagate z zahtevano informacijo javnega značaja, kar pomeni, da je zahteva prosilca dovoljena in ste jo dolžni obravnavati v skladu z določili ZDIJZ.

Kot že omenjeno, je Pooblaščenec v zadevah s področja dostopa do informacij javnega značaja pristojen le za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo prosilca zavrnil ali zavrgel in torej v tem delu ne sme prejudicirati odločitve, zato vas napotujemo na spletno stran Pooblaščenca, www.ip-rs.si, kjer najdete nekaj odločb Pooblaščenca v zadevah odobritve dostopa do informacij javnega značaja glede enakega ali podobnega dejanskega stanja. Pooblaščenec primeroma posreduje povezave:

- odločba št. 090-74/2014 z dne 11. 9. 2014 

- odločba št. 090-1/2012/5 z dne 16. 2. 2012.

Pooblaščenec poudarja, da se, skladno z načelom zakonitosti, do vaših navedb, ki niso del konkretnega pritožbenega postopka na podlagi ZDIJZ, ne more in ne sme opredeliti. Pri tem Pooblaščenec opozarja na določbo 32. člena ZDIJZ, ki določa, da je naloga ministrstva, pristojnega za javno upravo, med drugim tudi svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega zakona, tako da se z vašimi morebitnimi vprašanji v zvezi z uporabo določil ZDIJZ lahko obrnete na navedeno ministrstvo.


Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka