Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 19.11.2014
Naslov: Mnenje o posredovanju OP vročevalcu
Številka: 0712-1/2014/3564
Vsebina: Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Dne 7. 11. 2014 smo prejeli vaše vprašanje, v katerem navajate, da se kot upravni organ srečujete s primerom, ko sodni vročevalec, ki je tudi detektiv za potrebe vročanja sodnega pisma v kazenski zadevi od vas zahteva podatke o stalnem in začasnem prebivališču osebe in želi še podatke o prejšnjih prijavljenih naslovih te osebe. Navedli ste, da se sodni vročevalec izkazuje z izkaznico sodnega vročevalca, ki mu jo je izdalo Ministrstvo za pravosodje in z dopisom sodišča o vročitvi in da vam je predložil na vpogled tudi izkaznico detektiva. Kot pravno podlago za pridobitev podatkov iz registra stalnega prebivalstva navaja 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in 29. člen Zakona o detektivski dejavnosti. Glede na navedeno nas sprašujete, ali mu zahtevane podatke na podlagi predloženih dokazil lahko posredujete. 

 

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu z določbo 2. odstavka 29. člena ZDD-1 ste kot upravna enota detektivu dolžni posredovati podatek o stalnem in začasnem prebivališču iz tistih v 29. členu ZDD-1 taksativno naštetih zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec ste, če izkaže, da je za vročitev pisanja osebi, katere podatke zahteva, ustrezno pooblaščen. Ker detektiv v konkretnem primeru vročitve ne opravlja na podlagi pooblastila stranke, ampak na podlagi odreditve vročitve, ki mu jo je kot sodnemu vročevalcu v kazenskem postopku odredilo sodišče, mora vaši upravni enoti z ustrezno dokumentacijo predhodno izkazati, da mu je bila v konkretni zadevi s strani sodišča odrejena vročitev osebi, katere osebne podatke od vas zahteva.

 

Informacijski pooblaščenec vas v tem pravnem mnenju seznanja z nekaterimi temeljnimi pravili varovanja osebnih podatkov, kot jih določa ZVOP-1 in ki jih morate upoštevati pri pripravi in izvedbi rešitve, ki ste jo predstavili v vašem vprašanju.

 

Prvi odstavek 9. člena ZVOP-1, ki ureja obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spada tudi vaša upravna enota, določa, da se lahko osebni podatki v javnem sektorju obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. To pomeni, da lahko osebne podatke iz uradnih evidenc, katerih upravljavec je vaša upravna enota, tretjim osebam posredujete samo v primeru, če tako posredovanje in osebne podatke, ki se posredujejo, določa zakon.

 

V prvem odstavku 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11, v nadaljevanju ZDD-1) je določeno, da detektiv lahko opravlja dejavnosti na področjih, ki so določena s tem zakonom. Isti člen v svojem 3. odstavku izrecno določa, da detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Detektiv opravlja dejavnosti izključno na podlagi pisnega pooblastila, iz katerega je razvidno področje zbiranja informacij iz tega zakona, namen zbiranja informacij in obseg danega pooblastila (25. člen ZDD-1). V skladu s prvim odstavkom 29. člena ZDD ima detektiv v okviru pisnega pooblastila stranke pravico pridobivati podatke tudi iz registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva in sicer: podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča. Drugi odstavek istega člena določa, da je upravljavec zbirke podatkov podatke iz prejšnjega odstavka dolžan detektivu posredovati na podlagi pooblastila iz 25. člena ZDD-1 v 15 dneh od prejema detektivove pisne zahteve. Ne glede na način, na katerega je bila zahteva podana, mora detektiv zahtevi priložiti tudi fotokopijo pooblastila.

 

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/2010, v nadaljevanju Pravilnik) mora vročevalec, v primeru odreditve vročitve po Zakonu o kazenskem postopku vročanje opravljati skladno z določili Zakona o kazenskem postopku, v skladu s pravili, določenimi v Pravilniku, in v skladu s pogodbo, sklenjeno s sodiščem, za katero opravlja vročanje. Vročevalec mora voditi evidenco zadev, v katerih opravlja vročanje po odredbi sodišča v skladu s prvim odstavkom 117. člena Zakona o kazenskem postopku (8. člen Pravilnika). Evidenca se vodi v posebni knjigi ali s podporo računalniškega programa in vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko zadeve, datum prejema zadeve, navedbo sodišča, ki je odredilo vročitev, z opravilno številko zadeve, navedbo naslovnika in pisanja, ki naj se vroči, datum in način vročitve.

 

Na podlagi navedenih zakonskih določb Informacijski pooblaščenec (Pooblaščenec) ocenjuje, da ZZD-1 detektivom izrecno dovoljuje tudi izvajanje vročanja pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom. V obravnavanem primeru pa mora detektiv, v skladu z zahtevo 3. odstavka 26. člena ZDD-1, za izvajanje vročanja izpolnjevati tudi dodatne pogoje, ki so določeni v Pravilniku, saj vročitev izvaja kot t.i. sodni vročevalec. V skladu z določbo 2. odstavka 29. člena ZDD-1 ste kot upravna enota detektivu dolžni posredovati podatek o stalnem in začasnem prebivališču iz tistih v 29. členu ZDD-1 taksativno naštetih zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec ste, če izkaže, da je za vročitev pisanja osebi, katere podatke zahteva, ustrezno pooblaščen. Ker detektiv v konkretnem primeru vročitve ne opravlja na podlagi pooblastila stranke, ampak na podlagi odreditve vročitve, ki mu jo je kot sodnemu vročevalcu v kazenskem postopku odredilo sodišče, mora vaši upravni enoti z ustrezno dokumentacijo predhodno izkazati, da mu je bila v konkretni zadevi s strani sodišča odrejena vročitev osebi, katere osebne podatke od vas zahteva. V zvezi s pridobivanjem podatkov o prejšnjih prijavljenih naslovih osebe, ki naj se ji pisanje vroči, Pooblaščenec meni, da 1. odstavek 29. člena ZDD-1 detektivu sicer daje pravno podlago tudi za pridobivanje podatkov o preteklih prijavljenih naslovih osebe (ZDD-1 določa, da detektiv lahko pridobiva podatek o času in kraju stalnega in začasnega prebivališča), vendar pa mora, če zahteva podatke o preteklih naslovih izkazati/vsaj zatrjevati, zakaj je poznavanje teh naslovov potrebno za vročanje konkretne pošiljke posamezniku, katerega osebne podatke od vas zahteva. Poleg tega mora detektiv tudi določno opredeliti obdobje, za katerega zahteva podatke o stalnih in začasnih naslovih posameznika, ki mu je, v skladu z odredbo sodišča pooblaščen vročati določeno pisanje.  

 

 

Prijazen pozdrav,

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

pooblaščenka