Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 29.07.2014
Naslov: Žaljiv komentar na spletni strani
Številka: 0712-1/2014/2495
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste na spletnem forumu velenje.com/DISKUSIJE.php nedavno podali svoj komentar o eni slovenskih spletnih skupnosti za izmenjavo datotek. Teden dni po tem naj bi vas po telefonu klical lastnik te skupnosti ter od vas zahteval, da zadevni komentar izbrišete v roku nekaj ur, sicer da vas bo tožil. Lastnik naj bi ob tem izrekel tudi nekaj žaljivk in groženj. V odziv na ta klic ste se odločili na spletni forum poslati prošnjo za izbris vašega komentarja. Ker ste izvedeli, da izbris ne bo mogoč takoj, ste nazaj poklicali lastnika spletne skupnosti in ga obvestili o zamiku; on pa je vam je pri tem zgolj ponovno zagrozil s tožbo svoje odvetnice, ter ponovil še nekaj žaljivk in groženj.

Menite, da vaš komentar (ga prilagate) ni bil tako žaljiv, da bi lahko bil podlaga za tožbo. Zanima vas, ali to drži. Zanima vas tudi, kako je klicatelj pridobil podatke o vas, saj ste pisali pod psevdonimom (in še v nasprotnem spolu), saj sumite, da je to storil tako, da je najprej nezakonito pridobil vaš IP naslov.


Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

O tem, ali je vaš izvorni komentar žaljiv in kot tak podlaga za tožbo, se Pooblaščenec ne more opredeliti, ker ne gre za zadevo iz njegove pristojnosti.

Glede možnosti za vašo identifikacijo preko IP naslova pojasnjujemo, da ga nasprotna stran lahko po mnenju Pooblaščenca pridobi zgolj v okviru kazenskega postopka.


Obrazložitev:

Pooblaščenec je pregledal vaš komentar, podan dne 7.7.2014 zjutraj na spletnem forumu velenje.com/DISKUSIJE.php, pod psevdonimom. Komentar vsebuje vaše mnenje o določeni slovenski spletni skupnosti za izmenjavo datotek, zaključujoč z opazko, da gre za še eno od »tretje razrednih strani, ki jim bo težko doseči uspeh [že uveljavljenih skupnosti A in B]«.
Takoj pod vašim komentarjem je objavljen odgovor lastnika te spletne skupnosti (datiran teden dni kasneje, 13.7.2014 pozno zvečer), v katerem lastnik označi vaša opažanja za »nabijanje« oz. »foušijo« ter navede, da pozna vašo dejansko identiteto (»Vem, kdo si [vaš vzdevek], čeprav se ...«). Naslednji dan (14.7.2014) vas je ta lastnik, glede na navedbe v vašem dopisu, kontaktiral po telefonu in od vas zahteval izbris izvornega komentarja, pri tem pa naj bi izrekel tudi nekaj žaljivk in groženj. Kot še navajate, ste v odziv na ta klic na spletni forum takoj poslali prošnjo za izbris svojega komentarja. Ker »ne izbrišejo tako hitro, kot od vas zahteva [lastnik]«, ste lastnika glede zamika obvestili tudi sami, tako z dodatnim komentarjem na forumu (14.7. kmalu po poldnevu) kot tudi telefonsko. Lastnik naj bi po telefonu ponovil svoje izvorno stališče, spet z dodanimi grožnjami in žaljivkami.
Vsi trije navedeni komentarji so v času priprave mnenja še javno objavljeni.

O tem, ali je vaš izvorni komentar žaljiv in kot tak podlaga za tožbo, se Pooblaščenec ne more opredeliti, ker ne gre za zadevo iz njegove pristojnosti. Lahko podamo zgolj splošno pojasnilo, da kazniva dejanja zoper čast in dobro ime določa Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 - UPB) v členih 158. in sledečih, pogoje za civilno odgovornost zaradi razžalitve dobrega imena in časti oz. druge posege v osebnostne pravice pa Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - UPB), v členih 178. in 179. Istočasno pojasnjujemo še, da lahko glede groženj oz. žaljivk, prejetih med obema telefonskima klicema z lastnikom zadevne spletne skupnosti, tudi sami presodite o podaji kazenske ovadbe zavoljo kaznivega dejanja grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika. Podrobnejše informacije o razlagi vseh navedenih členov so dosegljive skozi iskalnik sodne prakse, www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/.
Glede vprašanja, kako vas je lastnik spletne skupnosti identificiral in potem tudi poklical (ter kje je dobil vašo telefonsko številko), najprej pojasnjujemo, da je identiteto spletnega uporabnika mogoče pridobiti na več načinov. Predvsem je identifikacija pogosto mogoča na povsem neformalen način. Že iz vašega izvornega komentarja npr. izhaja, da ste po vsej verjetnosti dober poznavalec slovenskih skupnosti za izmenjavo datotek. Zatorej, v kolikor še na kateri od teh skupnosti uporabljate isti psevdonim, bi bil lahko vir identifikacije prav v tem. Še dalje je posameznika pogosto mogoče identificirati po nekaterih njegovih oz. njenih značilnih izjavah ali celo stilu pisanja. Da pa vašo identiteto pozna, jasno sporoča tudi lastnik navedene spletne skupnosti, v svojem že navedenem odgovoru na vaš izvorni komentar (»Vem kdo si [vzdevek], čeprav se …«), podanem na predvečer dne, ko vas je tudi poklical. Možnosti takšne neformalne identifikacije tako ni mogoče povsem izključiti. Številne domače spletne skupnosti so namreč relativno majhne in za njihove uporabnike ni neobičajno, da se med seboj poznajo, tudi po pravem imenu oz. telefonski številki.
V kolikor pa je do razkritja vaše identitete prišlo zavoljo posredovanja vašega IP naslova lastniku portala, pa povzemamo pogoje za to, kot so sicer že obširneje obrazloženi v mnenju Pooblaščenca št. 0712-1/2014/711 z dne 20.2.2014 (glej bit.ly/1mhkHBJ).
Podatek o IP naslovu, preko katerega posameznik uporablja določeno spletno stran, je po mnenju Pooblaščenca zaščiten dvojno - splošno kot osebni podatek po ZVOP-1 in potem še posebej kot podatek o prometu po določbah 37. člena Ustave Republike Slovenije o varstvu tajnosti pisem in drugih občil (glej odločbo Ustavnega stališča št. Up-106/05 z dne 2.10.2008, odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/DA175692EA4709BAC12574E3003EB895). Posledično morajo biti za posredovanje tega podatka kumulativno izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 37. člena Ustave, tj. možnost takega posredovanja mora določati zakon, posredovanje mora odobriti sodišče s sodno odredbo in posredovanje mora biti nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka. Lastnik spletne skupnosti, o kateri ste tako podali zadevni komentar, bi moral torej, zatrjujoč, da podatek o vašem IP naslovu potrebuje za identifikacijo vas kot storilca kaznivega dejanja razžalitve idr. zoper njega, pridobiti sodno odredbo za posredovanje vašega IP naslova zoper upravitelja spletnega foruma velenje.com/DISKUSIJE.php.
Dalje, upravitelj bi moral ob prejemu odredbe s tem podatkov (še) razpolagati. Ponudnik spletne storitve namreč v skladu z določbo 3. odstavka 8. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu »ni dolžan nadzirati ali hraniti podatkov, ki jih pošilja ali hrani, ali dejavno raziskovati okoliščin, nakazujočih na protipravnost podatkov, ki jih zagotavlja prejemnik storitve«. Obvezna hramba prometnih podatkov o uporabnikih je namreč, pa še to zgolj do nedavnega , veljala zgolj za operaterje elektronskih komunikacijskih omrežij oz. storitev v skladu z ZEKom-1. Ne samo, da ponudnik podatka ni dolžan hraniti; če ga želi, rabi za to pravno podlago. To bo praviloma privolitev uporabnika, izražena skozi sprejem pogojev uporabe spletne storitve (in ob upoštevanju načela sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1). Pogoji uporabe konkretnega foruma, glej velenje.com/PRAVILA.php, določajo hrambo IP naslova zavoljo potrebe moderiranja foruma (tč. 8 in 9), ter tudi možnost posredovanja teh podatkov na zahtevek sodišča (tč. 16). Navedeni pogoji so po mnenju Pooblaščenca sorazmerni (in povsem običajni za spletne forume).
Posledično ima uporabnik te spletne strani razumno pričakovanje, da bo njegov IP naslov ostal skrit tretjim osebam, razen če bo za posredovanje izdana odredba sodišča v kazenskem postopku. Pod temi pogoji bi bilo potem posredovanje dopustno.
Na ta način bi lastnik lahko dobil vaš IP naslov, potem pa z nadaljnjo odredbo zoper vašega ponudnika interneta še vaše naročniške podatke. Ali je do takšnega posredovanja prišlo, lahko preverite tako, da pri upravljavcu spletnega foruma oz. vašemu ponudniku interneta vložite zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki po 30. členu ZVOP-1, konkretno za »posredovanje seznama uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen« po 5. točki tega člena. Postopek s seznanitvijo je podrobneje opisan na spletni strani Pooblaščenca, glej www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/. Upravljavca osebnih podatkov morata podatke o morebitnem posredovanju razkriti, razen če jima je sodišče v odredbi to izrecno prepovedalo. Za razliko od posredovanja podatkov o prometu, ki je bilo odrejeno na podlagi zahteve državnega tožilstva po 1. odstavku 149.b člena Zakona o kazenskem postopku, za posredovanje podatkov od drugih upraviteljev prometnih podatkov namreč trenutno ne velja avtomatska zakonska prepoved ali zamik seznanitve s posredovanjem (glej 4. člen 149.b člena ZKP).
Pooblaščenec se je v praksi sicer pogosto srečal s primeri, ko je bilo posredovanje podatka o IP naslovu uporabnika spletne strani izvedeno že na podlagi zahtevka odvetnika oškodovanca po 1. odstavku 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 - odl. US, 24/01, 54/08 in 35/09), se pravi brez sodne odredbe. Takšno posredovanje po mnenju Pooblaščenca ni dovoljeno (glej mnenje št. 751-01-4/2005 z dne 6.1.2006, bit.ly/Ixqf8C), in sicer iz dveh razlogov. Najprej, tovrsten zahtevek lahko odvetnik poda zgolj zoper »državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilce javnih pooblastil«, kar pa navedeni upravljavec spletnega foruma ni. In drugih, pri posredovanju podatkov, ki zapadejo pod okvir pravice do varstva tajnosti pisem in drugih občil iz 37. člena Ustave Republike Slovenije, je treba vedno spoštovati pogoje iz 2. odstavka istega člena. Se pravi, posredovanje brez odredbe sodišča, izdane v kazenskem postopku, ni mogoče.
Sklepno torej pojasnjujemo, da se do protipravnosti vašega izvornega komentarja ne moremo opredeliti, glede pogojev za pridobitev vašega IP naslova od upravljavca spletnega foruma pa pojasnjujemo, da je to po mnenju Pooblaščenca mogoče zgolj na podlagi odredbe sodišča, izdane v kazenskem postopku.

 

S pozdravi,

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka