Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.08.2006
Naslov: Objava osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri
Številka: 092-4/2006/543
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

prejeli smo vaš zgoraj navedeni dopis.

 

V njem navajate, da ste želeli sodelovati v nagradni igri .........., ki jo prirejajo ................ in kjer se lahko rešitve pošiljajo preko poštnih dopisnic ali mobilnih telefonov. Prebrali ste pravila igre, objavljena na spletni strani ................. in si ogledali prikaz podatkov nagrajencev. Slednji je poleg imena, priimka, kraja ali telefonske številke vseboval tudi datum rojstva in davčno številko, pri čemer poudarjate, da niste nikjer zasledili, da bi bil pogoj za sodelovanje v igri vaše dovoljenje za objavo teh podatkov (datum rojstva in davčna številka).

 

Ker menite, da je takšno objavljanje podatkov sporno, nas prosite za mnenje in ukrepanje.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1,) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Sistemski zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, je Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1). Po določilu 1. točke 1. odstavka 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa mora biti določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

 

Objava osebnih podatkov se glede na določilo 3. točke 1. odstavka 6. člena ZVOP-1 šteje k obdelavi osebnih podatkov. Le-ta pa je kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

 

Splošna opredelitev obdelave osebnih podatkov je podana v 8. členu ZVOP-1. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju (................. je časopis, ki ga izdaja................) pa navaja 10. člen ZVOP-1:

1) Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov (8. člen ZVOP-1). Pri tem je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo (3. člen ZVOP-1).

 

.................... so na spletni strani ...................... objavile naslednje osebne podatke posameznikov, ki so bili izžrebani v nagradni igri ......:

- ime in priimek,

- naslov,

- podatek o tem, da je bil in kdaj je bil posameznik izžreban,

- davčna številka,

- datum rojstva,

- višina nagrade, ki jo je posameznik prejel,

- telefonska številka.

 

V pravilih igre, ki so objavljena na spletni strani ..................... 1. odstavek poglavja 11, z naslovom Zasebnost in varstvo podatkov, določa, da udeleženec s sodelovanjem v ................. dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Nagrajenec igre je pred prejetjem nagrade dolžan podpisati izjavo, s katero soglaša s pravili igre. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade (9. poglavje pravil igre). Z izjavo o strinjanju s pravili igre ............. se zbirajo naslednji osebni podatki:

- ime in priimek,

- naslov (ulica in številka, poštna številka in pošta),

- telefonska številka in GSM številka,

- elektronski naslov,

- datum rojstva,

- davčna številka.

 

3. odstavek 11. poglavja pa določa, da udeleženec s sodelovanjem v ................ dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek in kraj ali telefonska številka mobilnega telefona objavijo v ............... in na ......................

 

Iz navedenega izhaja, da je organizator igre na spletnih straneh objavil vse zbrane osebne podatke nagrajencev, čeprav je imel dovoljenje izključno za objavo imena, priimka in kraja ali telefonske številke mobilnega telefona. S tem je kršil 8. člen ZVOP-1, kar pomeni, da se osebni podatki, ki so jih .................. zbirale, niso obdelovali, oziroma v konkretnem primeru objavili, v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, poleg tega pa nagrajenci niso podali osebne privolitve za objavo vseh zbranih osebnih podatkov.

 

Informacijski pooblaščenec vam sporoča, da je bil dne 10.8.2006 v podjetju ............ opravljen inšpekcijski nadzor, na podlagi katerega je bilo izrečeno opozorilo, da mora ................. s spletne strani .................. takoj umakniti datum rojstva, naslov in davčno številko izžrebanih. Opozorilo je bilo takoj upoštevano. Seznam nagrajencev sedaj vsebuje naslednje podatke: ime in priimek nagrajenca, poštno številko in kraj, datum objave križanke in datum žreba nagrajenca.

 

 

S spoštovanjem,                                  

                                                                  

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.

Pooblaščenka