Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.03.2012
Naslov: Posredovanje telefonske številke udeležencem v upravnem postopku
Številka: 0712-1/2012/723
Vsebina: Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 20. 2. 2012 prejel vaše elektronsko sporočilo, s katerim nas prosite za mnenje glede posredovanja osebne telefonske številke udeležencev v upravnem postopku.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


Po določbah 82. člena ZUP imajo stranke pravico pregledovati dokumente zadeve in na svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. Pri tem pa opozarjamo, da je organ pri seznanitvi s podatki dolžan spoštovati načelo sorazmernosti (3. člen ZVOP-1) in strankam postopka še posebej pa osebam, ki za vpogled v zadevo izkazujejo pravni interes (in niso stranke postopka), razkriti le tiste osebne podatke ostalih udeležencev postopka, ki so ustrezni in po obsegu primerni za zaščito njihovih pravic in pravnih koristi. Če gre za telefonsko številko, ki jo je organ pridobil zgolj za namen lažje komunikacije s stranko, po mnenju Pooblaščenca ne gre za podatek, ki bi ga lahko razkrival tretjim po 82. členu ZUP. Ta podatek namreč v ničemer ne vpliva ne na identifikacijo stranke ne na zaščito pravic drugih strank oziroma oseb s pravnim interesom.


O b r a z l o ž i t e v:


Pooblaščenec uvodoma pojasnjuje, da je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikov v javnem sektorju, kamor sodijo subjekti, ki so dolžni odločati v upravnem postopku, podana z 9. členom ZVOP-1. Ta v 1. odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

Splošno pravilo je, da upravljavec lahko obdeluje osebne podatke, če ima za to podlago v zakonu. To velja tako za upravljavce iz javnega kot za upravljavce iz zasebnega sektorja. Pri tem lahko upravljavci iz zasebnega sektorja obdelujejo osebne podatke tudi, če imajo za to privolitev posameznika, upravljavci javnega sektorja pa osebne podatke lahko obdelujejo na podlagi privolitve le, če tako določa zakon.

Področni zakon v smislu 1. odstavka 9. člena ZVOP-1 je v konkretnem primeru Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007 - ZUP-E, 65/2008 - ZUP-F, 47/2009 - Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) in 8/2010-ZUP-G; v nadaljevanju ZUP).

ZUP v 44. členu določa, da mora organ ves čas med postopkom po uradni dolžnosti skrbeti za to, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba. V upravnem postopku je torej lahko udeleženih več oseb, pri čemer sta poglavitna udeleženca stranka(e) in organ. ZUP poimenuje stranko v materialnem in formalnem smislu (aktivna in pasivna stranka).
Po določbah 82. člena ZUP imajo stranke pravico pregledovati dokumente zadeve in na svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje dokumentov nadzoruje določena uradna oseba, ali pa poteka v informacijskem sistemu organa ali v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, v katerem stranka svojo istovetnost dokaže s svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis. Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. Pregled in prepis dokumentov se lahko zahteva tudi ustno. Od osebe iz prejšnjega odstavka sme organ v primeru dvoma zahtevati, naj pisno ali ustno na zapisnik obrazloži svojo pravno korist.

Določbe glede udeležbe v upravnem postopku pa vsebuje tudi 143. člen ZUP, ki v 1. odstavku določa, da organ pred začetkom ugotovitvenega postopka povabi k udeležbi v postopku osebe, za katere ugotovi, da imajo pravni interes za udeležbo v postopku.

Pooblaščenec na podlagi navedenega meni, da ima sicer vsakdo, ki ima položaj stranke v upravnem postopku, možnost, da se seznani s podatki v zadevi. Pri tem pa opozarjamo, da je organ pri seznanitvi s podatki dolžan spoštovati načelo sorazmernosti (3. člen ZVOP-1) in strankam postopka še posebej pa tistim, ki izkazujejo pravni interes za vpogled v zadevo, razkriti le tiste osebne podatke ostalih udeležencev postopka, ki so ustrezni in po obsegu primerni za zaščito njihovih pravic in pravnih koristi. Če gre za telefonsko številko, ki jo je organ pridobil zgolj za namen lažje komunikacije s stranko, po mnenju Pooblaščenca ne gre za podatek, ki bi ga lahko razkrival tretjim po 82. členu ZUP. Ta podatek namreč v ničemer ne vpliva ne na identifikacijo stranke ne na zaščito pravic drugih strank oziroma oseb s pravnim interesom.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka