Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.02.2012
Naslov: Župan pošilja rojstnodnevne čestitke
Številka: 0712-1/2012/681
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 15. 2. 2012 prejel vaše zaprosilo za mnenje v katerem navajate, da v občini že drugo leto zaporedoma z znanci prejemate voščila od g. župana za rojstni dan. Sprašujete, ali se osebne podatke sme izrabljati v ta namen, saj vas vse skupaj spominja na politično nabiranje točk.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


Pooblaščenec meni, da župani za obdelavo rojstnih podatkov svojih občanov za namen pošiljanja rojstnodnevnih čestitk nimajo zakonske podlage, kot to zahteva prvi odstavek 9. člena ZVOP-1.


O b r a z l o ž i t e v:


Pravna podlaga za obdelavo (tudi pridobivanje, uporabo ipd.) osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spadajo tudi občine, je opredeljena v 9. členu ZVOP-1. Prvi odstavek 9. člena določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

V konkretnem primeru je relevanten specialni zakon - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZLS). Skladno z določbami 21.a člena ZLS lahko občina za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje. Občina lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: EMŠO, osebno ime, naslov prebivališča, rojstni podatki, podatki o nepremičninah in osebnih vozilih in drugi podatki v skladu z zakonom. Občina pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon.

Naloge, ki jih za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja občina, in za kar sme pridobivati in nadalje obdelovati osebne podatke, določa 21. člen ZLS. Med naštetimi nalogami se nobena izrecno ne nanaša na pošiljanje rojstnodnevnih voščilnic in tudi sicer pošiljanja čestitk nikakor ne bi bilo moč razumeti kot nalogo, ki bi jo občina opravljala z namenom zadovoljevanja potreb svojih prebivalcev. V 18. točki drugega odstavka 21. člena ZLS je sicer določeno, da lahko občina podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov, vendar pa po mnenju Pooblaščenca s tem ni zajeto tudi pošiljanje rojstnodnevnih čestitk, saj pri tem ne gre za konkretno pomoč oziroma nagrado, ki jo občina podeljuje svojim občanom.

Pooblaščenec tako meni, da občine za obdelavo (uporabo) rojstnih podatkov svojih občanov za namen pošiljanja rojstnodnevnih čestitk nimajo zakonske podlage, kot to zahteva prvi odstavek 9. člena ZVOP-1.

Če menite, da je v zvezi z vašim primerom prišlo do kršitve ZVOP-1, lahko na Pooblaščenca naslovite prijavo. V skladu z 2. členom ZInfP je namreč Pooblaščenec med drugim pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov. Prijavo lahko vložite osebno, pisno ali preko spletnega obrazca (Obrazec za prijavo), ki je na voljo na spletni strani: www.ip-rs.si/kazalo-kontakt-iskalnik/kontakt/, k prijavi pa priložite tudi potrebne dokaze (naslovljeno rojstnodnevno voščilo).

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
      pooblaščenka