Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.02.2012
Naslov: GPS v kamionih
Številka: 0712-1/2012/491
Vsebina: Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) je dne 2. 2. 2012 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste prebrali ZVOP-1, naša objavljena mnenja na temo GPS sledenja, poslušali nasvet pravnika - pa vendar se v podjetju ne morete poenotiti, ali je spodaj opisana rešitev glede GPS sledenja zakonita. Prosite nas za mnenje na konkretno rešitev.
Navajate, da ste špedicijsko podjetje, pred vami je v pripravi projekt prevoza visoko vrednega blaga - blago bo vredno tudi preko 1 mio EUR po kamionu. V primeru izginotja blaga boste vsaj soudeleženci tudi pri poplačilu morebiti nepobranih carinskih in davčnih dajatev - kar je cca še nadaljnjih 20-30% vrednosti blaga. Pri takih vrednostih ponovno preverjate več možnih ukrepov, da zmanjšate možnosti neprijetnih presenečenj, med pomembnejšimi je tudi GPS sledenje.
Lastnih kamionov nimate, zato predvidevate uporabo pogodbenih prevoznikov - vaših preverjenih stalnih dobaviteljev cestnih prevozov. Nekateri imajo v kamionih svoje GPS naprave, nekateri ne. Tudi kjer GPS naprava je v kamionu, do informacije o lokaciji lahko pridete le telefonsko preko vodstva prevoznika, ki pa tudi ni vedno na razpolago. Dogodilo se je tudi že, da vam je kljub GPS napravi, prevoznik namerno posredoval napačno informacijo o položaju kamiona in o pričakovanem času prihoda na destinacijo. Ko prevoz ni potekal po načrtih in z vodstvi prevoznikov ali kamionom ni bilo mogoče v doglednem času vzpostaviti stika ali pa je bila povratna informacija netočna/zavajajoča, ste si tudi dobro zapomnili, saj so vam prav vsakič povzročili znatno škodo in predvsem izgubo zaupanja stranke in pogosto tudi izgubo posla. Imeli ste tudi prometne nesreče in kraje kamionov, ki so opravljali prevoz za vaš račun in ime.

Pojasnjujete, da ste si kot preventivni ukrep zamislili naslednjo rešitev:
- prenosni GPS sprejemnik, ki preko GSM/GPRS/SMS pošilja informacijo o položaju in času zadnjega odčitka sledilne naprave. Sledilnik lahko sicer deluje tudi na lastne baterije, vendar glede na trajanje posameznih poti (npr. Koper-Moskva) realno potrebujejo priklop na vtičnico vžigalnika v kamionu.
- prevoze naročate pri vodstvih prevozniških podjetij. Njihovih voznikov ne poznate, o njih ne vodite nobene evidence, niti do slednje ne morete dostopiti. Vse, kar o šoferjih imate, je nečitljiv podpis na prevozni listini, kjer se podpišejo (in odtisnejo žig prevoznika). Iz tega podpisa ne morete sklepati, ali bo ta voznik tudi dejansko odpeljal celo pot ali bosta morebiti voznika dva ali se bo celo vlečno vozilo vmes zamenjalo.
- vozniku, ki bo tovor prevzel, nameravate ob predaji prevoznih dokumentov ponuditi tudi vašo lastno mobilno sledilno napravo  z navodili za vklop in uporabo in za priklop na napajanje (vtičnica vžigalnika). Vozniku ostane diskrecijska pravica, da vašo sledilno napravo sprejme ali zavrne. Vozniku tudi ostane možnost, da sledilno napravo kadarkoli med potjo izklopi in ponovno vklopi.
- osebje, ki bo opravljalo primopredajo sledilnih naprav, ne bo imelo dostopa do pozicij vaših GPS naprav, osebje, ki bo lahko odčitavalo položaj vaših naprav ne bo imelo osebnega stika z voznikom, ki blago prevzame tako, da tudi vizualno ne morete povezati prvega voznika s posamično vročeno napravo in posledično lokacijo.
- zavedate se, da tako tehnično rešitev ni izrazito težko zaobiti in torej v varnostnem smislu ni "alfa in omega", pa vendar dviguje varnost prevozov bodisi skozi hitrost povratne informacije (še posebej v nočnem času), obenem daje na razpolago zadnjo znano lokacijo in v primeru nedelovanja povratne informacije tudi možnost zgodnjega reagiranja (dodatnega preverjanja, tudi obvestila policije) ob neljubem dogodku. Upate tudi na preventivno funkcijo takega sledenja, predvsem v smislu posredovanja morebitnih zavajajočih informacij o pričakovanem prihodu na cilj in tudi pomoč tako "banalnim" situacijam, kot je "zmanjkalo dobroimetja na predplačniškem telefonu voznika", ki prevaža preko 1 mio EUR vredno blago. Obenem imajo predvideni sledilniki tudi možnost funkcije SOS, t.j. voznik s pritiskom na tipko sproži takojšnje oddajanje klica na pomoč na prednastavljene številke, skupaj z zadnjim odčitkom lokacije.
- z nekaterimi prevozniki, ki jih predvidevate uporabljati pri prevozu visoko vrednega blaga, ste opravili informativne pogovore in predstavili rešitev. Odziv je bil pozitiven in nimajo zadržkov do takega sledenja oz. prevoza delujoče GPS naprave do končnega prejemnika.

Glede na to, da osebnih podatkov v vaši rešitvi ne predvidevate zbirati niti obdelovati in obenem puščate pravico odločitve o uporabi naprave tako posameznemu prevoznemu podjetju in nato še vsakokratnemu vozniku, menite, da ne posegate v pravice drugih.
- po opravljenem prevozu se sledilna naprava preda prejemniku blaga, ki bo poskrbel za njeno vrnitev na izhodiščno lokacijo prevoza, s čimer bo ponovno na razpolago za uporabo ob naslednjem prevozu.

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.


Uvedba GPS tehnologije za sledenje vozil, ki prevažajo visoko vredne tovore, je po mnenju Pooblaščenca sorazmerna - dopustna na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZVOP-1, ob upoštevanju določenih pogojev. Pred uvedbo GPS tehnologije morate posameznika, ki bo moral uporabljati GPS sledilno napravo, seznaniti z napravo in njenim delovanjem, namenom namestitve ter s primeri, v katerih bodo z napravo pridobljeni podatki uporabljeni. Obličnost akta z navedenimi informacijami ni predpisana, Pooblaščenec pa v konkretnem primeru priporoča vključitev določil v zvezi z GPS sledenjem v pogodbe, ki jih boste sklepali s prevozniki in podpis posebne izjave s strani vsakega voznika, ki bo sledilno napravo uporabljal.


Osebni podatek je v skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1 katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Vsi osebni podatki sami po sebi ne uživajo zaščite po ZVOP-1, ampak so te zaščite deležni le v primeru, če so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, kot to določa peta točka 6. člena ZVOP-1. Pri GPS (Global Positioning System) gre za satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje natančnega položaja in časa, kjerkoli na Zemlji. Poleg uporabe v zasebne namene ima uporaba GPS tehnologije velike prednosti predvsem v komercialni rabi, npr. pri upravljanju voznega parka, saj prinaša manjše stroške z optimizacijo preskrbovalnih in logističnih verig ter posledično dvig produktivnosti. Vsaka tehnologija je sama po sebi nevtralna, lahko pa je njena aplikacija, torej način uporabe, sporen z vidika varstva osebnih podatkov. Če se podatki o lokaciji posameznika v določenem trenutku shranjujejo za namene kasnejših pregledov, analiz in podobno, nastane zbirka osebnih podatkov po ZVOP-1, zato je njeno obdelavo potrebno presojati z vidika ZVOP-1.

Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, … zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago … Splošne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so navedene v 8. členu ZVOP-1. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju navaja 10. člen ZVOP-1. Po določbi prvega odstavka 10. člena ZVOP-1 se osebni podatki v zasebnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Ne glede na navedeno, se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe (drugi odstavek 10. člena). Ne glede na prvi odstavek 10. člena ZVOP-1 pa se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki je kot temeljno načelo opredeljeno v 3. členu ZVOP-1 in določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni, glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Vsaka obdelava osebnih podatkov, tudi s sistemom GPS, mora imeti jasno določene in legitimne namene, ki opravičujejo namestitev in uporabo takšnega sistema nadzora.

Uvedba GPS tehnologije za sledenje vozil – v konkretnem primeru kamionov, ki prevažajo visoko vredne tovore,  je po mnenju Pooblaščenca primerna, saj je potrebna zaradi zaščite vašega premoženja in lastnine, zavarovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, ki bi manj posegali v zasebnost voznikov kamionov. Pooblaščenec poudarja, da mora biti varovano premoženje takšne vrednosti, ki odtehta relativno invazivni poseg v sfero (tudi zasebno) voznikov.

Pooblaščenec pripominja, da je zakonodajalec v skladu s svobodo gospodarske pobude in podjetništva v tudi v ZVOP-1 dal možnost, da lahko zasebni sektor relativno svobodno odloča o tem, katere osebne podatke bo zahteval od posameznika kot pogoj za sklenitev določenega pravnega posla z njim, v kolikor ni obseg potrebnih osebnih podatkov za posamezen posel zakonsko določen. Vaše podjetje tako kot vsak poslovni subjekt varuje svoje poslovne interese in skladno s tem določa pogoje poslovanja, vaši poslovni partnerji pa sami odločajo o tem, ali bodo vaše pogoje sprejeli ali ne in pri tem tudi odločajo, katere osebne podatke in za kakšne namene vam bodo posredovali oziroma ali bodo sklenil pravni posel.

Pooblaščenec priporoča, da v konkretni situaciji z vsakim pogodbenim partnerjem – prevoznikom sklenete pogodbo, v kateri določite, da je pogoj za opravljanje dela uporaba GPS sledilne naprave ves čas prevoza veliko vrednega tovora, za katerega izgubo oziroma poškodbo odgovarjate vi. Pojasnite, zakaj zavarovanje tovora oziroma blaga ni mogoče na drugačen, milejši način. Glede na to, da je zavarovanje blaga v vašem interesu in da vi niste lastnik kamionov, Pooblaščenec priporoča, da sledilne naprave zagotovite vi, v konkretnem primeru so najprimernejše mobilne sledilne naprave, ki jih bo pogodbeni partner izročil voznikom pred začetkom vožnje. Vsak voznik mora biti ob prevzemu naprave jasno seznanjen s tem, kdo bo uporabljal zbrane podatke in v kakšnih primerih, z načinom uporabe naprave in njenim delovanjem ter namenom namestitve. Pooblaščenec ob tem priporoča podpis posebne izjave, ki jo oblikujete vi, in na kateri mora biti navedeno vse omenjeno. Pri tem Pooblaščenec poudarja, da se podatki lahko uporabljajo le za vnaprej jasno določene namene.

Z vidika načela sorazmernosti bi vam pogodbeni partner posredoval le podatek o tem, katera sledilna naprava (npr. registrska številka naprave) je v določenem kamionu (oznaka na registrski tablici) in kakšen tovor prevaža določen kamion, medtem ko bi vam osebne podatke (če tega organizacija prevoza ne zahteva že prej) voznika posredoval le v primeru, ko bi se za to pojavila potreba (npr. kraja blaga, prometna nesreča v kateri je poškodovan tudi tovor…). Tudi izjavo, ki bi jo podpisal voznik kamiona, bi hranil pogodbeni partner in bi jo po dostavi blaga na cilj (torej, ko bi bil dosežen namen uporabe sledilne naprave) uničil. Takrat bi pridobljene podatke izbrisali tudi vi, kar je v skladu z 21. členom ZVOP-1, ki določa, da se osebni podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 
Upravljavec zbirke lokacijskih podatkov bi bilo vaše podjetje, pravna podlaga za njen nastanek in obdelavo osebnih podatkov pa bi bil tretji odstavek 10. člena ZVOP-1. Kot vsak upravljavec osebnih podatkov bi morali poskrbeti za ustrezno zavarovanje navedene zbirke osebnih podatkov (24. in 25. člen ZVOP-1) in vse ostale obveznosti v skladu z ZVOP-1 (npr. vzpostavitev kataloga zbirke osebnih podatkov in posredovanje podatkov iz kataloga Pooblaščencu – 26. in 27. člen ZVOP-1, če imate več kot 50 zaposlenih ali če izpolnjujete pogoje iz petega odstavka 7. člena ZVOP-1).  

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,      pooblaščenka