Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 07.07.2011
Naslov: Obvezna opremljenost z GPS javljalniki
Številka: 0712-1/2011/1823
Vsebina: Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 4.7.2011 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, zakaj ne bi izletnikom v gore zakonsko naložili, da imajo s seboj javljalnik lokacije. Podjetje Garmin ponuja na trgu tovrstne izdelke, ne veste pa načina, kako bi dosegli, da bi Planinska organizacija Slovenije oz. pristojni za gorništvo podprli to, da imajo izletniki, ki nimajo vodiča ali pa so na določenem delu planine prvič, s seboj tudi javljalnik pozicije. V odgovoru na vašo pobudo je Ministrstvo za obrambo izrazilo stališče, da bi bilo s stališča varovanja zasebnosti to nedopustno. Zanima vas naše mnenje glede omenjene zadeve.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.Pooblaščenec meni, da je tehnologijo GPS za obdelavo osebnih podatkov posameznikov dopustno uporabiti le, kadar istega namena, zaradi katerega se uvede nadzor z GPS, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, ki ne posegajo v zasebnost, svobodo gibanja in dostojanstvo posameznikov. Zakonsko določba o obvezni opremljenosti z GPS javljalniki bi tako pomenila prevelik poseg v zasebnost.

Pooblaščenec pa sicer dopušča možnost, da bi se morda lahko storitev varovanja izletnikov v gore izvajala kot tržna storitev na podlagi prostovoljne odločitve posameznika.
O b r a z l o ž i t e v:


Pooblaščenec pojasnjuje, da gre pri tehnologiji GPS (Global Positioning System) za satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje natančnega položaja in časa kjerkoli na Zemlji. Pri tem sama aplikacija ni problematična, temveč je lahko z vidika varstva osebnih podatkov sporen njen način uporabe.

Tehnologijo GPS je za obdelavo osebnih podatkov posameznikov po mnenju Pooblaščenca, dopustno uporabiti le, kadar istega namena, zaradi katerega se uvede nadzor z GPS, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, ki ne posegajo v zasebnost, svobodo gibanja in dostojanstvo posameznikov. Obvezna opremljenost z GPS javljalniki za izletnike v gore bi tako pomenila prevelik poseg v zasebnost posameznikov.

Pooblaščenec pa dodaja, da bi se morda lahko storitev varovanja izletnikov v gore izvajala kot tržna storitev na podlagi prostovoljne odločitve posameznika. Vendar pa je tudi tu treba upoštevati, da gre pri obdelavi podatkov o lokaciji posameznika oziroma nadzorovanju njegovega gibanja za velik poseg v zasebnost. Zato morajo biti takšni posegi vnaprej predvideni in pogoji zanje natančno opredeljeni z zakonom. Zakonodaja bi morala v takšnem primeru tudi predvideti ne samo, kdaj (v katerem primeru) je takšen poseg dovoljen, ampak tudi natančen postopek pridobitve privolitve posameznika v takšen poseg v njegovo zasebnost. Pri tem pa bi seveda moralo biti upoštevano tudi načelo sorazmernosti, ki ga opredeljuje 3. člen ZVOP-1 in v skladu s katerim morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Glede na navedeno načelo, bi torej moral upravljavec zbirati le tiste podatke, ki so potrebni za dosego namena uporabe GPS naprave.


Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka