Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.05.2011
Naslov: Življenjepis kot obvezna priloga k diplomi
Številka: 0712-1/2011/1299
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da Fakulteta za upravo ob prijavi teme diplomskega dela zahteva kot obvezno prilogo CV študenta-Europass, ki vsebuje podatke o študentu, ki so po vašem mnenju za fakulteto nerelevantni, nepotrebni in posegajo na osebno področje študenta. Fakulteta torej zahteva zapisane delovne izkušnje in hobije. Ker niste pristaš tega, da svoje izkušnje in delo delite s fakulteto, saj s formalnim izobraževanjem nimajo nobene povezave, vas zanima, če je njihova zahteva pravilna.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pooblaščenec ugotavlja, da sme fakulteta v okviru izvajanja svoje dejavnosti zbirati in nadalje obdelovati tiste osebne podatke študentov, ki jih določa ZVis. Za prijavo diplomskega dela fakulteta po mnenju Pooblaščenca sicer lahko predpiše enotno formo obrazcev in na njih lahko zbirajo tudi več osebnih podatkov kot določa ZVis, vendar le pod pogoji, da študent privoli v to.

Vsebina obrazca Europass je praviloma namenjena kandidatom za zaposlitev in je zato navedba podatkov o delovnih izkušnjah kandidata, hobijih ipd. potrebna. V primeru Fakultete za upravo pa po poznavanju namena obdelave osebnih podatkov, ki izhaja iz 5. člena Pravilnika in glede na določbe ZVis Pooblaščenec meni, da fakulteta podatke o delovnih izkušnjah in hobijih, v obrazcu Europass-a lahko pridobiva le na podlagi privolitve študenta. Če teh podatkov s fakulteto ne želite deliti, boste polji pustili prazni.O b r a z l o ž i t e v:

ZVOP-1 je celovit in sistemski zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Posamezna področja oziroma dejavnosti pa so posebej normirana v področnih zakonih, ki so v razmerju do ZVOP-1, specialni zakoni.

Splošna pravna podlaga za dopustno obdelavo osebnih podatkov je določena v prvem odstavku 8. člena ZVOP-1, na podlagi katerega se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo  določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

1. odstavek 9. člena ZVOP-1 določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

V skladu z 81. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06; ZViS-UPB3) vodijo visokošolski zavodi naslednje evidence z osebnimi podatki študentov:
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma do izpisa,
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju.

Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka obsegajo: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja ter oceno, doseženo pri izpitu.

82. člen ZViS-UPB3 določa uporabo evidenc z osebnimi podatki študentov. Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
32. a člen ZViS-UPB3 določa, da kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, si pridobi javnoveljavno izobrazbo in dobi diplomo, ki je javna listina. Vsebino in obliko diplome določi pristojni organ visokošolskega zavoda in ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«. Visokošolski zavodi jo izdajajo v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Diploma in »Priloga k diplomi« sta brezplačni.

Pooblaščenec ugotavlja, da je v Pravilniku o diplomskem in magistrskem delu Fakultete za upravo (v nadaljevanju Pravilnik) določeno, da sta obvezni prilogi prijavnega obrazca življenjepis v Europass formatu in dispozicija dela. Dispozicija in življenjepis se uporabita za presojo strokovne ustreznosti predloga študenta in odobritev teme študentu (oz. v primeru več kandidatov za isto temo izbiro najboljšega kandidata) glede na njegove delovne izkušnje in izkazana znanja s področja. Sestava življenjepisa je skupaj s pripravo dela tudi metoda usposabljanja študenta in bodočega diplomanta za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Kot smo že navedli zgoraj, upoštevaje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kot jih določa 9. člen ZVOP-1, Pravilnik ne more biti pravna podlaga, v skladu s katero bi kandidat moral posredovati fakulteti več osebnih podatkov, kot jih določa ZVis. Način predstavitve študenta oziroma avtorja in njegovih delovnih izkušenj je po mnenju Pooblaščenca v celoti odločitev posameznega študenta oz. avtorja.

Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka