Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 23.02.2011
Naslov: Obravnava na upravni enoti
Številka: 0712-1/2011/396
Vsebina: Upravni postopki, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 17.02.2011 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste se na UE Lendava udeležili postopka obravnave. Uradna oseba je strankam, ki niso bile vabljene v postopek dovolila prisotnost na obravnavi, ni pa zavedla teh oseb v zapisnik. Tem osebam je razkrila tudi višino t.i. uzurpacije, ki jo boste morali plačati. Zanima vas, ali so vam bile kršene pravice zaradi objave tovrstnih podatkov.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


Ustna obravnava v upravnem postopku je praviloma javna. Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko izključi javnost od celotne ustne obravnave ali od dela obravnave le v zakonsko določenih primerih.

O ustni obravnavi se sestavi zapisnik. Njegove obvezne sestavine so določene v 76. členu ZUP, med katerimi pa ni moč zaslediti navedbe navzočnosti splošne javnosti. Drugače bi po mnenju Pooblaščenca veljalo v primeru izključitve splošne javnosti od obravnave in dovolitve prisotnosti le posameznim uradnim osebam, znanstvenim in javnim delavcem, če ima to pomen za njihovo službo oziroma znanstveno delo. Prisotnost teh oseb je treba zabeležiti v zapisniku o obravnavi, vključno z opozorilom, da morajo čuvati tajnost podatkov, ki jih zvedo na ustni obravnavi.

Glede na vaše navedbe v dopisu, Pooblaščenec meni, da v konkretnem primeru ni prišlo do kršitev določb ZVOP-1.
O b r a z l o ž i t e v:

ZVOP-1 je celovit in sistemski zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Posamezna področja oziroma dejavnosti pa so posebej normirana v področnih zakonih, ki so v razmerju do ZVOP-1, specialni zakoni.

Vprašanje, ali sme uradna oseba na ustni obravnavi dovoliti tudi prisotnost splošne javnosti (oseb brez pravnega interesa na zadevi) in skupaj z  osebnimi podatki razglasiti tudi višino uzurpacije, ki jo je dolžna plačati ena od strank, je potrebno presojati z vidika obstoja pravne podlage, ki bi dopuščala takšen način obdelave osebnih podatkov.

Splošno pravilo je, da upravljavec lahko obdeluje osebne podatke, če ima za to podlago v zakonu. To velja tako za upravljavce iz javnega kot za upravljavce iz zasebnega sektorja. Pri tem lahko upravljavci iz zasebnega sektorja obdelujejo osebne podatke tudi, če imajo za to privolitev posameznika, upravljavci javnega sektorja pa osebne podatke lahko obdelujejo na podlagi privolitve le, če tako določa zakon.
Posebna pravila pa veljajo v primeru obdelave občutljivih osebnih podatkov, za katere 13. člen ZVOP-1 taksativno našteva primere, kdaj se lahko obdelujejo.

Upravna enota sodi v javni sektor, zato je pri presojanju dopustnosti obdelave osebnih podatkov treba upoštevati 9. člen ZVOP-1, ki pravi, da je obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju dopustna, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

V konkretnem primeru področni zakon predstavlja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUP), ki med drugim ureja način izvedbe in vsebino ustne obravnave v upravnem postopku.

Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko po lastnem preudarku ali na predlog stranke razpiše ustno obravnavo vselej, kadar je to koristno za razjasnitev stvari, mora pa jo razpisati v zadevah, v katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi, ali kadar je treba opraviti ogled ali pa zaslišati priče ali izvedence (154. člen ZUP).

Ustna obravanava v upravnem postopku ima dva poglavitna namena. Na eni strani strankam omogočiti dajanje izjav oz. njihovo izpodbijanje, na drugi strani pa uradni osebi omogočiti zbiranje in tehtanje za odločitev potrebnih dejstev.

V dopisu navajate tudi, da so se ustne obravnave udeležile osebe, ki sicer niso bile vabljene v postopek, njihove prisotnosti pa uradna oseba niti ni zavedla v zapisnik.

Na tem mestu je potrebno opozoriti na prvi odstavek 155. člena, ki določa, da je ustna obravnava javna. Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko izključi javnost od celotne ustne obravnave ali od dela obravnave le v zakonsko določenih primerih.
Povedano drugače, ustna obravanava je praviloma javna, ne samo za stranke, temveč tudi za splošno javnost. S tem se krepi transparentnost in odgovornost dela upravnih organov in načelo pravne države (varstvo javnega interesa) na eni strani ter zaščita temeljnih pravic in svoboščin posameznikov (uresničitev načela enakosti) na drugi strani. Uradna oseba organa ima možnost izključiti javnost s celotne ustne obravnave ali z dela obravnave iz razlogov morale ali javne varnosti, v primeru, da obstaja nevarnost, da bi bila ustna obravnava ovirana, v primeru obravnave razmerij v kakšni rodbini ali v primeru, da gre za obravnavo okoliščin, ki pomenijo tajnost podatkov v skladu z zakonom, ki ureja tajnost podatkov, ali poslovno in poklicno tajnost. Pri razglasitvi odločbe pa po določbah ZUP javnost ne sme biti izključena.

Zmotilo vas je tudi ravnanje uradne osebe, ki je »pred vsemi« razkrila višino uzurpacije, ki jo boste morali plačati. Kot že navedeno zgoraj po petem odstaveku 155. člena ZUP pri razglasitvi odločbe javnost ne sme biti izključena. Izhajajoč iz predpostavke, da je v vašem primeru plačilo uzurpacije del odločbe, je bilo ravnanje uradne osebe povsem pravilno in zakonito.

ZUP v 74. členu določa, da se o ustni obravnavi, o ustnih izjavah strank ali drugih oseb in o drugih pomembnejših dejanjih v postopku sestavi zapisnik. Zapisnik je treba sestaviti z vsemi zakonskimi sestavinami in ga pravilno skleniti, saj s tem pridobi značaj javne listine z domnevo resničnosti zapisanega.
Sestavine zapisinika ureja 76. člen ZUP, med katerimi pa ni moč zaslediti navedbe navzočnosti splošne javnosti. Če pa uradna oseba, ki vodi postopek, po drugem odstavku 156. člena ZUP - kljub izključitvi javnosti! - dovoli na ustni obravnavi prisotnost posameznih uradnih oseb, znanstvenih in javnih delavcev, ker ima to pomen za njihovo službo oziroma znanstveno delo, mora prisotnost teh oseb zabeležiti v zapisniku o obravnavi, vključno z opozorilom, da morajo čuvati tajnost podatkov, ki jih zvedo na ustni obravnavi. Zapisnik dotične osebe tudi podpišejo, s čimer potrdijo prisotnost in seznanjenost z opozorilom varstva tajnosti.


Torej, zgoraj citirani členi, predstavljajo zakonsko podlago ravnanja uradne osebe, zato Pooblaščenec meni, da v konkretnem primeru ni prišlo do kršitev določb ZVOP-1.

 

Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka