Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 28.01.2011
Naslov: Dopustnost posredovanja zapisnika o internem strokovnem nadzoru varuha bolnikovih pravic
Številka: 0712-19/2011/2
Vsebina:
Pravni akt: Mnenje

Dne 28. 1. 2011 smo pri Informacijskem pooblaščencu prejeli vaše zaprosilo za mnenje o možnosti, da se varuh bolnikovih pravic seznani oziroma pridobi kopijo zapisnika/poročila o izrednem internem strokovnem nadzoru v javnem zdravstvenem zavodu (JZZ). Interni akti JZZ tega ne predvidevajo. Varuh v konkretnem primeru rešuje pritožbo, ki jo je vložil svojec pacienta, ki je v JZZ umrl. Običajna praksa je, da se varuha seznani le z izsledki – zaključki internega strokovnega nadzora.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur.l. RS, št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


Varuh bolnikovih pravic v MO Maribor se lahko seznani s celotnim poročilom oziroma zapisnikom o izrednem internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, in sicer pod pogojem:

- da razpolaga z veljavnim pooblastilom (ne privolitvijo) pacientovega svojca in

- da je pacientov svojec (pooblastitelj) upravičen do seznanitve po zakonu ali volji pacienta.  
O b r a z l o ž i t e v:

Ker v konkretnem primeru ne gre za zastopnika pacientovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP), pač pa za varuha bolnikovih pravic, ki ga je ustanovila Občina Maribor, določbe ZPacP v delu, ki se nanašajo na pravice in pristojnosti zastopnikov pacientovih pravic, ne pridejo v poštev. Prav tako ne pridejo v poštev določbe ZPacP v delu, ki se nanašajo na postopek s t.i. drugo zahtevo, predpisi in drugi akti občine ter interni predpisi JZZ.  

Zato se je potrebno opreti na pravila, ki urejajo pravico drugih oseb po smrti pacienta, in sicer 42. člen ZPacP (seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po pacientovi smrti) in 23. člen ZVOP-1 (varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov) ter na splošna pravna pravila o pooblastitvi.

O problematiki seznanitve z osebnimi podatki umrlih ter o pooblastilnih razmerjih je Pooblaščenec že izdal več mnenj, ki so dostopna na spletni strani www.ip-rs.si. Kljub temu pojasnjujemo nekatera osnovna izhodišča:

     Varuh bolnikovih pravic lahko glede seznanitve izvršuje le tiste pravice in v takšnem obsegu, kot jih ima pacientov svojec sam;

     Upravičenja svojca se lahko prenesejo na varuha prek instituta zastopanja, tj. s pooblastilom, s katerim svojec varuha pooblasti, da za izvrševanje njegovih upravičenj nastopa v njegovem imenu. Pooblastitev je mogoča pod pogojem, da je podana zveza med vsebino zastopanja na eni, ter siceršnjimi pristojnostmi varuha in vsebino obravnavane pritožbe na drugi strani. Slednjega Pooblaščenec v konkretnem primeru ne more presoditi;

     Obseg upravičenj, ki jih ima svojec glede seznanitve (in ki jih prenaša na varuha) je odvisen od volje umrlega pacienta, ki jo je ta izrazil za časa življenja (posebna privolitev ali prepoved), če pa volje za časa življenja ni izjavil, se obseg upravičenj presoja po zakonu. Bližnji svojec ima tako na podlagi drugega odstavka 23. člena ZVOP-1 pravico, da se seznani z osebnimi podatki umrlega pacienta, če za to izkaže pravni interes. Po 42. členu ZPacP pa ima bližnji svojec pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta, in sicer brez izkazovanja pravnega interesa. Poročilo o internem strokovnem nadzoru sicer praviloma ni del zdravstvene dokumentacije, vendar je treba upoštevati, da je svojec smiselno upravičen do tistih navedb v poročilu, katerih izvor je v zdravstveni dokumentaciji. Lahko sklenemo, da je svojec do seznanitve s poročilom načeloma upravičen vsaj po 23. členu ZVOP-1. O tem, ali so v konkretnem primeru dejansko izpolnjeni vsi pogoji po 23. členu ZVOP-1 ali 42. členu ZPacP v prvi fazi samostojno odloča JZZ.   


Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka