Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.06.2010
Naslov: Zbiranje davčne številke pri obnovitvi zavarovanja za hišo
Številka: 0712–2/2010/1005
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 28.5.2010 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da imate pri zavarovalnici … zavarovano hišo in pri obnovitvi zavarovanja so od vas zahtevali davčne številke članov gospodinjstva. Zanima vas ali so do tega podatka  upravičeni?

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem

Pooblaščenec meni, da ima zavarovalnica na podlagi drugega odstavka 154. člena ZZavar pravico, da vzpostavi, vzdržuje in vodi zbirko podatkov o zavarovalcih. Zavarovalec je sklenitelj zavarovanja, ki je bodisi upravičenec do zavarovalnine, plačnik premije ali zavarovanec.

Zavarovalec je torej lahko zavarovanec, ni pa to nujno. Zavarovanec in upravičenec iz zavarovanja sta lahko tretji osebi. Če vi in vaši družinski člani ustrezate definiciji zavarovalca, določeni v 2. odstavku 154. člena ZZavar potem ima Zavarovalnica vsa pooblastila, da lahko zbira in obdeluje navedene osebne podatke.
V kolikor pa člani vaše družine niso zavarovalci v smislu 154. člena ZZavar, Zavarovalnica v zakonu nima pravne podlage za obdelavo njihovih osebnih podatkov.


O b r a z l o ž i t e v:

Osebni podatek je v skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1 katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje.

Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki je kot temeljno načelo, opredeljeno v 3. členu ZVOP-1-UPB1, in določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni, glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

ZVOP-1 v prvem odstavku 10. člena določa, da se osebni podatki v zasebnem sektorju (kamor spada tudi Zavarovalnica kot gospodarska družba) lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je obdelava določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

Drugi odstavek 10. člena ZVOP-1 določa, da se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.

Prvi odstavek 154. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05; v nadaljevanju: ZZavar) določa, da zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo škod, ki izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja.

Na podlagi drugega odstavka 154. člena ZZavar zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje lahko vzpostavijo, vzdržujejo in vodijo med drugim tudi zbirko podatkov o zavarovalcih. Zavarovalec je sklenitelj zavarovanja, ki je bodisi upravičenec do zavarovalnine, plačnik premije ali zavarovanec. Pri premoženjskih zavarovanjih zavarovalec običajno predstavlja vse tri navedene osebe. V omenjeni zbirki podatkov se na podlagi tretjega odstavka 154. člena ZZavar zbirajo naslednji osebni podatki, ki se praviloma pridobivajo neposredno od posameznika na katerega se nanašajo:

-    ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovalca, davčna številka zavarovalca,
-    ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje.

V uvodu omenjena določba prvega odstavka 10. člena ZVOP-1 pogojuje obdelavo osebnih podatkov z obstojem posebnega (področnega) zakona, ki določa obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo. V konkretnem primeru je ZZavar tisti predpis na katerega napotuje ZVOP-1. ZZavar je tako v odnosu do ZVOP-1 specialni zakon, zato se po načelu lex specialis za vprašanja upravičenosti zbiranja osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov, ki jih lahko zbirajo zavarovalnice, uporabljajo določbe ZZavar.

Zavarovalec je torej lahko zavarovanec, ni pa to nujno. Zavarovanec in upravičenec iz zavarovanja sta lahko tretji osebi. Če vi in vaši družinski člani ustrezate definiciji zavarovalca, določene v 2. odstavku 154. člena ZZavar potem ima Zavarovalnica vsa pooblastila, da lahko zbira in obdeluje navedene osebne podatke. V kolikor pa člani vaše družine niso zavarovalci v smislu 154. člena ZZavar, Zavarovalnica v zakonu nima pravne podlage za obdelavo njihovih osebnih podatkov.

Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka