Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 30.05.2010
Naslov: Zbiranje osebnih podatkov s strani občin za preverjanje upravičenosti do brezplačnega cepljenja
Številka: 0712–270/2010/
Vsebina: Občine
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 25.5.2010 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da so se nekatere občine odločile, da določeni populaciji na ravni svoje občine nudijo brezplačno prostovoljno cepljenje proti določenim nalezljivim boleznim. Občine so podrobneje določile način izvajanja teh programov. Med drugim so določile, da občina krije stroške le npr. deklicam 8. razreda OŠ, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju občine ter bodo podpisale izjavo za prostovoljno cepljenje. Navajate še, da bi občina, da bi sploh lahko opravila nadzor nad upravičenostjo sredstev, morala pridobiti možnost vpogleda v določene osebne podatke zainteresiranih oseb. Zanima vas, ali občina ob pisni privolitvi lahko vpogleda v zbirke upravljavcev podatkov za naslednje podatke: ime in priimek, letnica rojstva, kateri razred osnovne šole obiskuje, kraj stalnega oz. začasnega bivališča ter ali je bila navedena oseba cepljena?  

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi sme občina obdelovati osebne podatke občanov, ki jih potrebuje za opravljanje nalog, ki jih ima v okviru svojih z zakonom določenih pristojnosti. Tako je občina upravičena do pridobitve in nadaljnje obdelave določenih osebnih podatkov o občanih za potrebe nadzora upravičenosti izplačil javnih finančnih sredstev iz proračuna za brezplačno cepljenje proti nalezljivim boleznim. Kadar se upravičenost do javnih sredstev ugotavlja individualno (in gre torej za pravico posameznika, ki jo pod določenimi pogoji priznava občina), je pristojni organ dolžan ugotoviti, ali oseba izpolnjuje pogoje za njeno priznanje. Kadar za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev občina iz utemeljenih razlogov pooblasti tretjega (v konkretnem primeru izvajalca cepljenja), obdrži pravico/dolžnost nadzora nad njegovim delom.

Po mnenju Pooblaščenca bi občina o pravici do plačila stroška prostovoljnega cepljenja lahko odločala v posebnem (upravnem) postopku, posameznik pa bi se bil pri izvajalcu cepljenja dolžan vnaprej izkazati s pozitivno odločitvijo občine. V tem primeru bi izvajalec občini – plačniku storitve poročal le o tem, da je določenega dne izvedel cepljenje na podlagi konkretne odločbe. Lahko pa občina za presojo izpolnjevanja pogojev z odlokom pooblasti izvajalca cepljenja, pri čemer je slednji ob poročanju poleg dejstva, da je cepljenje opravil (in torej lahko terja plačilo stroška), dolžan utemeljiti tudi pravilnost svoje presoje o upravičenosti posameznika do cepljenja – v skladu s pogoji iz občinskega odloka. Za ta namen je dolžan najprej (pred cepljenjem) ugotoviti in nato v poročilu občini tudi navesti tista dejstva in osebne podatke posameznika, ki se je odločil za uveljavitev pravice do plačila stroškov prostovoljnega cepljenja, iz katerih izhaja njegova upravičenost. Temelj za obdelavo osebnih podatkov je za konkretni primer najti v četrtem odstavku 44. člena ZPacP, saj je odločitev za prostovoljno cepljenje v breme občine po mnenju Pooblaščenca šteti za privolitev posameznika – upravičenca v obdelavo tistih osebnih podatkov, ki so nujni za presojo upravičenosti (osebno ime, naslov prebivališča, razred OŠ). V primeru drugače urejenega postopka bi temelj predstavljale lahko tudi določbe ZUP. Pri tem je z vidika obdelave osebnih podatkov pomembno, da so kriteriji za prostovoljno cepljenje v breme občine jasno razvidni iz občinskega predpisa, in da so jasno razvidni tudi organi, ki bodo presojali njihov obstoj.

Ker bo med občino in izvajalcem cepljenja prišlo tudi do izmenjave osebnih podatkov, sta v skladu z 11. členom ZVOP-1 dolžna pogodbeno urediti medsebojni odnos tudi v tem delu.


O b r a z l o ž i t e v:

Osebni podatek je v skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1 katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, … zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago …

Glede na določbo prvega odstavka 9. člena ZVOP-1, se osebni podatki v javnem sektorju (kamor spadajo občine) lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon (ZVOP-1 ali kakšen drug zakon). Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

V prvem odstavku 22. člena ZVOP-1 je določeno še, da mora upravljavec osebnih podatkov proti plačilu stroškov posredovanja, če zakon ne določa drugače, posredovati osebne podatke uporabnikom osebnih podatkov. Tudi pri interpretaciji tega člena je potrebno upoštevati splošno podlago za obdelavo osebnih podatkov iz 9. člena ZVOP-1.

Potrebno je opozoriti še na načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, ki zahteva, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

Specialni zakon (lex specialis) v smislu prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 je v obravnavanem primeru Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; ZLS). Pristojnosti občin so zelo na splošno opredeljene v 21. členu ZLS, kjer je določeno, da občina  samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom (ZLS ali kakšen drug zakon). Tako so v drugem odstavku obravnavanega člena v 22-ih alinejah eksemplifikativno naštete naloge občine, ki jih ta opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev (lokalne zadeve javnega pomena), npr. pospeševanje služb socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele.

Skladno z ZLS sme občina obdelovati osebne podatke občanov, ki jih potrebuje za opravljanje nalog, ki jih ima v okviru svojih z zakonom določenih pristojnosti. Tako je občina upravičena do pridobitve in nadaljnje obdelave podatkov o občanih za potrebe nadzora upravičenosti izplačil javnih finančnih sredstev iz proračuna za brezplačno cepljenje proti nalezljivim boleznim. Kadar se upravičenost do javnih sredstev ugotavlja individualno (in gre za torej za pravico posameznika, ki jo pod določenimi pogoji priznava občina), je pristojni organ dolžan ugotoviti, ali oseba izpolnjuje pogoje za njeno priznanje. Kadar za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev občina iz utemeljenih razlogov pooblasti tretjega (v konkretnem primeru izvajalca cepljenja), obdrži pravico/dolžnost nadzora nad njegovim delom.

Po mnenju Pooblaščenca bi občina o pravici do plačila stroška prostovoljnega cepljenja lahko odločala v posebnem (upravnem) postopku, posameznik pa bi se bil pri izvajalcu cepljenja dolžan vnaprej izkazati s pozitivno odločitvijo občine. V tem primeru bi izvajalec občini – plačniku storitve poročal le o tem, da je določenega dne izvedel cepljenje na podlagi konkretne odločbe. Lahko pa občina za presojo izpolnjevanja pogojev z odlokom pooblasti izvajalca cepljenja, pri čemer je slednji ob poročanju poleg dejstva, da je cepljenje opravil (in torej lahko terja plačilo stroška), dolžan utemeljiti tudi pravilnost svoje presoje o upravičenosti posameznika do cepljenja – v skladu s pogoji iz občinskega odloka. Za ta namen je dolžan najprej (pred cepljenjem) ugotoviti in nato v poročilu občini tudi navesti tista dejstva in osebne podatke posameznika, ki se je odločil za uveljavitev pravice do plačila stroškov prostovoljnega cepljenja, iz katerih izhaja njegova upravičenost.

Ker bo med občino in izvajalcem cepljenja prišlo tudi do izmenjave osebnih podatkov, sta v skladu z 11. členom ZVOP-1 dolžna pogodbeno urediti medsebojni odnos tudi v tem delu.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov je torej urejena v 11. členu ZVOP-1, ki v 1. odst. določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe iz 24. člena ZVOP-1. Pogodbeni obdelovalec sme, v skladu z 2. odst. istega člena, opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru naročnikovih pooblastil in osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati tudi dogovor o postopkih in ukrepih iz 24. člena ZVOP-1. Upravljavec osebnih podatkov nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov iz 24. člena tega zakona. Pogodba mora vsebovati natančen in jasen opis postopkov in ukrepov s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter njihova nepooblaščena obdelava pri pogodbeni obdelavi teh podatkov. Splošne navedbe, v smislu: »pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo pri obdelavi osebnih podatkov spoštoval zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov«, z vidika 11. člena ZVOP-1 namreč ne zadostujejo.

Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka