Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 22.04.2010
Naslov: Obdelava OP v osnovni šoli na oglasni deski v zbornici
Številka: 0712–2/2010/703
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 19.4.2010 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali je s stališča varstva osebnih podatkov sporno, da je na oglasni deski v zbornici osnovne šole v vabilu na sestanek v zvezi z določenim učencem (npr. zaradi vedenjske problematike ali pa če gre za učenca s posebnimi potrebami, glede katerega se sklicuje strokovna skupina) omenjeno ime tega učenca?

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Pooblaščenec meni, da če imajo dostop do oglasne deske v zbornici le učitelji, ki so upravičeni do seznanitve z imenom učenca, zaradi potrebe obveznega izobraževanja ali sodelovanja na sestanku, potem je obveščanje na takšen način dopustno. Če pa na vaši osnovni šoli ne morete zagotoviti, da bodo imeli dostop do oglasne deske v zbornici le delavci šole – učitelji, ki se z otrokom srečujejo pri pedagoškem procesu (ampak tudi drugi učenci ali drugi obiskovalci šole), potem, vas Pooblaščenec opozarja, da je potrebno najti drugo možnost sporočanja (npr. pošiljanje osebnih vabil učiteljem), ki bo preprečila seznanitev nepooblaščenih z osebnimi podatki učenca.

O b r a z l o ž i t e v:

1. točke 6. člena določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Objava podatkov učencev se šteje med obdelavo osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, … zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago … Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki je kot temeljno načelo, opredeljeno v 3. členu ZVOP-1, in določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

Splošna opredelitev obdelave osebnih podatkov je podana v 8. členu ZVOP-1. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spada tudi večina osnovnih šol, navaja 9. člen ZVOP-1: »osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika«.

Zakon, ki ureja obravnavano področje, je Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZOsn-UPB3), ki v 94. členu določa, da osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, ki jih vodi v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno. V skladu s 97. členom ZOsn-UPB3 se osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 95. člena tega zakona (zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših; zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah; zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev; zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje) lahko zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.

V skladu z 99. členom ZOsn-UPB3 so podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavcih šole, ki so pooblaščeni za uporabo osebnih podatkov, o načinu evidentiranja uporabe in posredovanja osebnih podatkov, načinu njihovega uničenja ipd. predpisana v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/2004, 76/2008; v nadaljevanju Pravilnik). Le-ta v 5. členu določa, da se osebni podatki o učencih in njihovih starših smejo zbirati, uporabljati, shranjevati in posredovati samo za namene, določene v zakonu, oziroma za namene, razvidne iz privolitve posameznika, in ne smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. Nadalje je v 26. členu Pravilnika opredeljena podlaga za posredovanje osebnih podatkov. Osebne podatke o vpisanih oziroma vključenih učencih sme šola posredovati drugim uporabnikom (npr. centrom za socialno delo, organizacijskim enotam Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, sodiščem, zdravstvenim zavodom, svetovalnim centrom) le takrat in za namen, ki ga določa zakon. Uporabnik, ki želi pridobiti osebne podatke, je dolžan navesti pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov. Pridobljene podatke sme uporabiti samo za namen, za katerega jim je podatek posredovan. Šola mora vsako posredovanje osebnih podatkov iz zbirk podatkov označiti, in sicer tako, da se navede, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu in na kakšni podlagi ter kdaj in za kakšne namene so bili posredovani.

Pooblaščenec meni, da če imajo dostop do oglasne deske v zbornici le učitelji, ki so upravičeni do seznanitve z imenom učenca, zaradi potrebe obveznega izobraževanja ali sodelovanja na sestanku, potem je obveščanje na takšen način dopustno. Če pa na vaši osnovni šoli ne morete zagotoviti, da bodo imeli dostop do oglasne deske v zbornici le delavci šole - učitelji, ki se z otrokom srečujejo pri pedagoškem procesu (ampak tudi drugi učenci ali drugi obiskovalci šole), potem, vas Pooblaščenec opozarja, da je potrebno najti drugo možnost sporočanja (npr. pošiljanje osebnih vabil učiteljem), ki bo preprečila seznanitev nepooblaščenih z osebnimi podatki učenca.

Prijazen pozdrav,


Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka