Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 25.03.2010
Naslov: Avtošola, sledenje z GPS in snemanje
Številka: 0712-2/2010/542
Vsebina: Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 17. 3. 2010 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem ste zapisali, da ste (UE … , Izpitna komisija za vozniške izpite) preko tretje osebe prišli do podatka, da se je eden od direktorjev avtošol odločil, da bo nadziral svojega inštruktorja vožnje, tako da mu je na vozilo avtošole skrivoma montiral napravo za sledenje, iz katere se da razbrati vrsto podatkov (pričetek vožnje, hitrost, relacijo, postanke itd.). Vam se zdi zadeva sporna (ne spuščate se v odnos delavec - delodajalec in kandidat stranka - inštruktor), ko na tem vozilu opravljate izpitno vožnjo in ves čas veste, da vas v pisarni avtošole na računalniku zasledujejo in na koncu izpitne vožnje tudi natisnejo celotno relacijo. Težava ni v tem, da bi kaj prikrivali, vendar je  občutek nekega "velikega brata" čuden in vse skupaj ne vpliva na sproščen odnos v vozilu, ki pa je zelo pomemben med celotnim potekom vozniškega izpita. Sprašujete nas, ali je sledenje vozila na vozniškem izpitu dovoljeno oziroma zakonito brez vaše privolitve.

Drugo vprašanje se nanaša na video snemanje  vozniškega izpita druge avtošole. Pri opravljanju vozniškega izpita na kategoriji "A"  (motornem kolesu)  se prvi del vozniškega izpita izvaja na poligonu, kjer kandidat na motornem kolesu izvede 9 različnih vaj. Eden izmed inštruktorjev večkrat izvaja video snemanje kandidatov druge avtošole med potekom vozniškega izpita. Na ta način izvaja neke vrste "nadzor" nad izpitno komisijo in psihični pritisk na kandidata druge avtošole in mu tako otežuje celoten potek vozniškega izpita in neposredno vpliva na rezultat vozniškega izpita. Uspešnost avtošol se redno objavlja na spletnem portalu UE in oglasni deski, torej je pomembna  pri odločitvi kandidata glede izbire avtošole. Sprašujete nas, ali je video snemanje vozniškega izpita brez privolitve kandidata dovoljeno in zakonito in kako naj ukrepate, da to preprečite.

Tretje vprašanje se nanaša na zvočno prikrito snemanje ocenjevalca med potekom vozniškega izpita – ali je dovoljeno, zakonito?


Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točki prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007 – ZUstS-A, v nadaljevanju: ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.


1. Uvedba GPS tehnologije za sledenje službenih vozil je po mnenju Pooblaščenca dopustna le, kadar istega namena, zaradi katerega se uvede sledenje, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi, ki ne posegajo v zasebnost, svobodo gibanja in dostojanstvo delavcev. Pred uvedbo GPS tehnologije je delodajalec dolžan s sprejetjem notranjega akta delavca seznaniti s tem, da se v službenih vozilih za določen namen (ki ga opredeli delodajalec) uporablja GPS tehnologija. Delodajalec je dolžan delavca, ki uporablja službeno vozilo, seznaniti z napravo, načinom delovanja naprave, namenom namestitve s strani delodajalca ter s primeri, v katerih bodo podatki uporabljeni. Skrivno sledenje zaposlenim in tudi drugim, ki se vozijo skupaj z zaposlenimi, brez njihove privolitve ni dopustno.

2. V primeru, da s snemanjem izpitne vožnje kandidatov na poligonu nastaja zbirka osebnih podatkov, bi avtošola, ki snema izpitne vožnje, morala imeti pravno podlago za snemanje oz. obdelavo videoposnetkov v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se videoposnetki nanašajo.

3. Pooblaščenec meni, da v primeru zvočnega snemanja dogajanja v avtomobilu na izpitni vožnji nastane zbirka osebnih podatkov, saj so snemani posamezniki določeni. Tisti, ki snema, bi moral imeti pravno podlago za snemanje oz. obdelavo osebnih podatkov (glasu) v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se zvočni posnetki nanašajo.Osebni podatek je v skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1 katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je na podlagi 2. točke 6. člena ZVOP-1 določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.), pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Pri tem je potrebno opozoriti, da vsi osebni podatki sami po sebi ne uživajo zaščite po ZVOP-1, temveč so te zaščite deležni le v primeru, če so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, kot to določa 5. točka 6. člena ZVOP-1, ki kot zbirko osebnih podatkov opredeljuje vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi 3. točke 6. člena ZVOP-1 pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Splošna opredelitev obdelave osebnih podatkov je podana v 8. členu ZVOP-1. Ta v prvem odstavku določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, drugi odstavek istega člena pa nadalje določa, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, ki mora biti ustavno in zakonsko dopusten, obdelovati pa se smejo le tisti osebni podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev opredeljenega namena in ne pomenijo neupravičenega posega v zasebnost in dostojanstvo posameznika. Pri obdelavi osebnih podatkov je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti, ki je kot temeljno načelo opredeljeno v 3. členu ZVOP-1 in določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni, glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, kamor se uvrščajo avtošole, navaja 10. člen ZVOP-1. Po določbi prvega odstavka 10. člena ZVOP-1 se osebni podatki v zasebnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

1. Sledenje z GPS napravami

Pri GPS (Global Positioning System) gre za satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje natančnega položaja in časa, kjerkoli na Zemlji. Vsaka tehnologija je sama po sebi nevtralna, lahko pa je njena aplikacija, torej način uporabe, sporen z vidika varstva osebnih podatkov. Pooblaščenec meni, da lahko delodajalec uvede sledenje vozil iz svojega voznega parka le, kadar ima za to legitimne razloge. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je uvedbo sledenja službenih vozil potrebno presojati z vidika varstva osebnih podatkov zaposlenih (ne le z vidika interesov delodajalca), saj ima vsak zaposleni tudi pravico do zasebnosti na delovnem mestu. Pred uvedbo GPS tehnologije mora delodajalec ugotoviti, če je mogoče isti namen doseči z uvedbo ukrepov, ki manj posegajo v zasebnost, svobodo gibanja in dostojanstvo delavcev.

Pooblaščenec svetuje, da delodajalec (v primeru, če se odloči za uvedbo nadzora s pomočjo GPS naprav) v svojih notranjih aktih vnaprej opredeli uporabo GPS naprav v službenih vozilih, saj pri izvajanju nadzora s pomočjo GPS naprav velja, da morajo biti delavci vnaprej opozorjeni kdaj in v katerih primerih delodajalec lahko opravlja takšen nadzor. Z vsebino takšnega akta morajo biti seznanjeni vsi delavci. Še posebno skrb je treba nameniti obveščanju tistih delavcev, ki imajo pravico do uporabe službenih vozil. Pred uvedbo takšnega nadzora morajo biti delavci seznanjeni tudi z načinom uporabe takšne naprave, načinom delovanja, namenom namestitve s strani delodajalca ter s primeri, v katerih bodo podatki uporabljeni.

Na podlagi vaših navedb Pooblaščenec meni, da je namestitev GPS sledilne naprave v avtu, ki ga pri svojem delu uporablja inštruktor, sporna, kar pomeni, da je prišlo najverjetneje do nezakonite obdelave osebnih podatkov (lokacijski podatki). Ker v vašem primeru ne gre za razmerje delodajalec- delavec, je nadzor nad vami (pa tudi nad kandidati, ki opravljajo izpitno vožnjo) brez vaše privolitve po mnenju Pooblaščenca nezakonit.

2. Video snemanje vozniškega izpita

ZVOP-1 ureja videonadzor v 74. (splošne določbe), 75. (dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore), 76. (večstanovanjske stavbe) in 77. členu (delovni prostori).

Snemanje opravljanja vozniškega izpita s strani inštruktorja ne pomeni videonadzora v smislu ZVOP-1, lahko pa pomeni obdelavo osebnih podatkov v smislu ZVOP-1, če so posamezniki, ki jih inštruktor snema, določeni ali določljivi, torej prepoznavni, in če s snemanjem nastane zbirka osebnih podatkov (videoposnetkov). V kolikor avtošola, v kateri je zaposlen inštruktor, ki snema kandidate na izpitni vožnji na poligonu, obdeluje videoposnetke določenih ali določljivih posameznikov, potem mora za takšno početje imeti podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, na katerega se posnetki nanašajo. Glede na to da Pooblaščenec ne pozna zakona, ki bi avtošolam dovoljeval snemanje kandidatov, mora avtošola pred snemanjem pridobiti privolitev snemanega posameznika, če so posnetki takšne kakovosti, d aje ta na njih določen ali določljiv.

2. Zvočno snemanje vozniškega izpita

Glas je ravno tako osebni podatek, če je posameznik na njegovi podlagi določen ali določljiv. V primeru hrambe osebnih podatkov (posnetkov glasu) določenih ali določljivih posameznikov nastaja zbirka osebnih podatkov. Za vsako obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirke osebnih podatkov, mora imeti upravljavec (tisti, ki snema) pravno podlago, torej podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika, ki ga snema. Glede na to da Pooblaščenec ne pozna zakona, ki bi avtošolam dovoljeval zvočno snemanje inštruktorjev ali kandidatov, mora avtošola pred snemanjem pridobiti privolitev snemanega posameznika. To pomeni, da vas inštruktor lahko snema le, če ima za to vašo predhodno privolitev.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,       
pooblaščenka