Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 03.03.2010
Naslov: Posredovanje psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku
Številka: 0712-92/2010/2
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec je dne 11. 2. 2010 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem nas v zvezi z obveznostjo pošiljanja psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku sprašujete (povzetek):
1. Ali mora psihiater izvid poslati osebnemu zdravniku, tudi če pacient zatrdi, da ga bo sam dostavil osebnemu zdravniku?
2. Ali mora psihiater izvid poslati osebnemu zdravniku tudi, če pacient izrazi zahtevo, da se izvida ne posreduje?
3. Ali je dopustno na obrazec psihiatričnega izvida dodati pripombo, da je pacient dolžan izvid dostaviti osebnemu zdravniku?


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

1. Po ZZDej storitve s področja osnovne zdravstvene dejavnosti opravlja osebni zdravnik s svojimi sodelavci. Ta lahko napoti bolnika tudi k drugim zdravnikom in usklajuje njihove nasvete, vodi pa tudi bolnikovo zdravstveno dokumentacijo. V razmerju do osebnega zdravnika so vsi drugi zdravniki, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi posameznika na sekundarni in terciarni ravni, napotni zdravniki.

Izvajanje storitev napotnega zdravnika je po ZZDej praviloma časovno omejeno in vezano na napotitev osebnega zdravnika. Le izjemoma, kadar določena kronična bolezen na podlagi strokovnih kriterijev zahteva trajen nadzor na specialistični ravni, lahko napotni zdravnik prevzame bolnika v stalno zdravstveno oskrbo. O tem se mora dogovoriti z bolnikovim osebnim zdravnikom, ki ga mora tudi redno obveščati o bolnikovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih.

Ali izraz »redno obveščati o bolnikovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih« (46. člen ZZDej) specialista zavezuje k pošiljanju vsakega izvida, iz zakonskih določil ni neposredno razvidno, po mnenju Pooblaščenca pa mora biti obveščanje takšno, da osebnemu zdravniku zagotovi vse potrebne podatke za nadaljnjo varno zdravstveno obravnavo in presojo potrebnosti drugih ukrepov (npr. ocene začasne nezmožnosti za delo).

Izvirniki izvidov oziroma odpravki izvida, namenjeni zdravniku se po mnenju Pooblaščenca posredujejo neposredno med upravljavci – med izvajalci zdravstvene dejavnosti, pacientu pa se izroča kopija izvida oziroma odpravek, namenjen pacientu.

2. Obveščanja osebnega zdravnika, ki je zapovedano z zakonom, pacient ne more prepovedati.
 
3. Pripomba o obvezni dostavi osebnemu zdravniku, zapisana na odpravku izvida, ki je namenjen osebnemu zdravniku ni smiselna in nima učinkov na pravice in obveznosti zdravnika ali pacienta.  


O b r a z l o ž i t e v:

O obveznosti posredovanja psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku:

Na podlagi 46. člena Zakona o zdravstveno dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 s spremembami in dopolnitvami; ZZDej) storitve s področja osnovne zdravstvene dejavnosti opravlja osebni zdravnik s svojimi sodelavci. Ta lahko napoti bolnika tudi k drugim zdravnikom in usklajuje njihove nasvete, vodi pa tudi bolnikovo zdravstveno dokumentacijo. V razmerju do osebnega zdravnika so vsi drugi zdravniki, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi posameznika na sekundarni in terciarni ravni, napotni zdravniki. Izvajanje storitev napotnega zdravnika je praviloma časovno omejeno in vezano na napotitev osebnega zdravnika. Le izjemoma, kadar določena kronična bolezen na podlagi strokovnih kriterijev zahteva trajen nadzor na specialistični ravni, lahko napotni zdravnik prevzame bolnika v stalno zdravstveno oskrbo. O tem se mora dogovoriti z bolnikovim osebnim zdravnikom, ki ga mora tudi redno obveščati o bolnikovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih.

Iz 196. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 s spremembami in dopolnitvami; Pravila OZZ) sicer izhaja, da za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida oziroma predpisovanja pripomočkov za vid, za pregled in zdravljenje pri specialistu – psihiatru, pri pregledih zaradi odkrivanja kontaktov pri tuberkulozi in spolno prenosljivih boleznih, kontrolnih pregledih po končanem zdravljenju, ki so predpisani z zakonom in sobivanje staršev s hospitaliziranim otrokom napotnica ni potrebna. Napotnico Pravila OZZ po 18. točki 2. člena definirajo kot  listino, s katero osebni zdravnik prenaša pooblastila na druge zdravnike, ki so na isti ali višji ravni kot on. Hkrati je po mnenju Pooblaščenca potrebno poudariti, da se Pravila OZZ nanašajo zgolj na obravnavo pacientov - zavarovanih oseb, v okviru pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako je določilo 196. člena Pravil OZZ po mnenju Pooblaščenca potrebno razumeti v smislu upravičenja obvezno zavarovane osebe do pridobitve zdravstvene storitve določenih specialistov tudi brez listine, ki izkazuje prenos pooblastil in napotitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Način izvajanja zdravstvene dejavnosti (tako v javni mreži kot tudi v zasebnem sektorju) pa na drugi strani določa ZZDej, po katerem se vsi zdravniki v odnosu do osebnega štejejo za napotne, ne glede na dejansko napotitev, na katero je izvajanje storitev zdravnika na sekundarni in terciarni ravni po ZZDej vezano le praviloma.

ZZDej napotne zdravnike v izjemnih primerih, ko zaradi narave bolezni prevzamejo bolnika v stalno zdravstveno oskrbo, zavezuje k dogovoru z osebnim zdravnikom in rednemu obveščanju o bolnikovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih. Če je napotni zdravnik dolžan osebnega redno obveščati v primerih, ko prevzame bolnika v stalno oskrbo, je po argumentu a fortiori toliko bolj dolžan obveščati v primerih, ko za pacienta skrbi le začasno. Ali izraz »redno obveščati« specialista zavezuje k pošiljanju vsakega izvida, iz zakonskih določil ni neposredno razvidno, po mnenju Pooblaščenca pa mora biti obveščanje takšno, da osebnemu zdravniku zagotovi vse potrebne podatke za nadaljnjo varno zdravstveno obravnavo in presojo potrebnosti drugih ukrepov (npr. ocene začasne nezmožnosti za delo, vložitve predloga za oceno trajne nezmožnosti za delo).

O prenosu izvidov osebnemu zdravniku:

Odpravek izvida, ki je namenjen osebnemu zdravniku, je slednjemu dolžan poslati izvajalec zdravstvenih storitev, in ne pacient. Pacient ni dolžan zagotavljati prenosa zdravstvene dokumentacije. Ovir za to, da izvid prenese pacient sam sicer ni, vendar v takem primeru psihiater nosi odgovornost, če do prenosa izvida dejansko ne bo prišlo. Zato je tudi pripomba o obvezni dostavi osebnemu zdravniku, zapisana na izvidu brez učinkov. Takšna izjava pacienta ne zavezuje, da prenos izvida dejansko opravi, hkrati pa zdravnika ne razbremeni odgovornosti. Glede na navedeno je najprimerneje, da se pošiljanje izvidov izvaja na način, ki velja za izmenjavo originalne zdravstvene dokumentacije med izvajalci zdravstvenih storitev – torej neposredno.  

Obveščanja osebnega zdravnika, ki je zapovedano z zakonom, pacient ne more prepovedati. Avtonomija pacienta je v tem primeru omejena z dveh vidikov: pacientova privolitev za izmenjavo dokumentacije ni potrebna, hkrati pa izmenjave ne more ustno ali pisno prepovedati. Zakonski režim bi bil namreč neučinkovit, če bi bil odvisen od volje posameznika. Tako ne bi bilo mogoče zagotavljati splošno koristnih ciljev (interesov), ki jih zasleduje zakonska ureditev.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka