Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 26.07.2006
Naslov: Osebni podatki o članih društva
Številka: 092-4/2006/493
Vsebina: Društva, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaš dopis z dne 10.07.2006.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1,) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

V dopisu navajate, da ste članica ......................, ki je nastalo šele pred kratkim, kar naj bi bil razlog, da se društvo še ni sestalo, da še nima organiziranih dejavnosti in podeljenih funkcij, razen funkcije predsednika društva. V nadaljevanju razlagate, da bi želeli prispevati k dejavnosti društva in organizirati sestanek članov, za kar potrebujete kontaktne podatke članov (telefonska številka ali elektronski naslov). Predsednik društva vam podatkov ni hotel posredovati, prav tako vam ni hotel pomagati pri pridobitvi soglasij članov za posredovanje podatkov. Navajate tudi, da vam ni hotel pokazati statuta društva ali drugih dokumentov.

 

Zato se želite izpisati iz društva, za kar zahtevate pisno potrdilo, in se sprašujete, če imate pravico do izbrisa iz članstva. Zanima vas tudi, ali imate pravico do vpogleda v osebne podatke drugih članov.

 

Ad 1

Postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 96/05, v nadaljevanju ZDIJZ-UPB1). Našteti organi so po zakonu zavezani k posredovanju informacij javnega značaja, to je informacij, ki izvirajo iz delovnega področja organa, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobi od drugih oseb (2. člen ZDIJZ-UPB1). Glede na navedeno se društva kot pravne osebe zasebnega prava (5. člen Zakona o društvih, Ur.l. RS, št. 61/06, v nadaljevanju ZDru-1), razen če so nosilci javnih pooblastil, ne štejejo med zavezance po ZDIJZPo 2. točki 50. člena ZDru-1 imate pravico do vpogleda v podatke, vpisane v register društev in podružnic tujih društev ter evidenco društev v javnem interesu, saj so le-ti javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati njihov izpis. Register društev, register podružnic tujih društev ter evidenca društev v javnem interesu so namenjeni vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih o društvih (1. točka 50. člena Zdru-1). Ne glede na določbo 2. točke 50. člena Zdru-1, pa za podatke zbirk listin veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Glede na 4. točko 1. člena ZDru-1, ki določa, da je delovanje društva javno, vam svetujemo, da v skladu s 5. členom (načelo prostega dostopa) ter 15., 16. in 17. členom (pravila postopka, vložitev zahteve in obvezna vsebina zahteve) ZDIJZ-UPB-1 na pristojno upravno enoto podate pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja (v vašem primeru bo to statut društva, ki ga mora, skladno z 18. členom ZDru-1, poleg drugih dokumentov društvo v dveh izvodih priložiti zahtevi za registracijo društva). Po 17. členu ZDru-1 je upravna enota, na območju katere je sedež društva, pristojna za registracijo društev in podružnic, pisarn ali drugih teritorialnih enot tujih društev. Upravna enota pa je v skladu z 2. odstavkom  46. člena pristojna tudi za vodenje registra društev.

 

V segmentu dostopa do informacij javnega značaja Informacijski pooblaščenec nima svetovalne vloge, ker je pritožbeni organ, zato vam odločitve upravne enote ne smemo prejudicirati.

 

Če vam bo upravna enota posredovala statut, potem boste dobili tudi odgovore na vaša vprašanja o delovanju društva in izpisu iz društva. V 9. členu ZDru je namreč določeno, da mora temeljni akt društva med drugim določati tudi namen in cilje delovanja društva, pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva, pravice in obveznosti članov ter način upravljanja društva.

 

Ad 2

Pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, so določeni v ZVOP-1. Po določilu 1. točke 1. odstavka 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa mora biti določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika (8. člen ZVOP-1). Obdelava osebnih podatkov pa pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki (3. točka 6. čl. ZVOP-1).

 

Podatki o članih društva (telefonska številka ali elektronski naslov), ki ste jih želeli dobiti, so nedvomno osebni podatki in so poleg ostalih osebnih podatkov članov društva del zbirke osebnih podatkov, katere upravljavec je društvo. Glede na 8. člen ZVOP-1 bi lahko vi obdelovali (uporabili) osebne podatke le v primeru osebne privolitve članov društva, na katere se podatki nanašajo.

 

Upravljavec osebnih podatkov mora glede na določbo v 1. točki 30. člena ZVOP-1 posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti (med drugim) vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, glede na 1. točko 32. člena ZVOP-1 pa mora na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke. Upravljavec mora, v skladu z 2. točko 33. člena ZVOP-1, dopolnitev, popravo, blokiranje ali izbris osebnih podatkov opraviti v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti vlagatelja zahteve ali ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil.

 

Glede na navedeno imate pravico zahtevati vpogled v svoje osebne podatke in njihov izbris. Pravica vsakega, da se seznani z osebnimi podatki, ki so zbrani in se nanašajo nanj in pravica do sodnega varstva ob njihovi zlorabi, je zapisana tudi v 38. členu Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 60/00, 24/03, 69/04).

 

Informacijskemu pooblaščencu pa se zdi nenavadno, da društvo niti svojim lastnim članom ne omogoči dostopa do statuta, ki je osnovni akt delovanja (mnoga društva ga imajo prosto dostopnega na internetnih straneh).

 

 

S spoštovanjem,                                  

                                                               

Informacijski pooblaščenec:

Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.

pooblaščenka