Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 09.02.2010
Naslov: Zavarovalnica in fotokopiranje vozniškega dovoljenja
Številka: 0712-2/2010/147
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec je dne 2.2.2010 prejel vaše elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali ste dolžni zavarovalnici ob prijavi škode, ki je nastala na službenem avtomobilu, dovoliti da napravi fotokopijo vašega vozniškega dovoljenja. Trdite, da bi moralo biti dovolj, da zavarovalniški agent sam vpogleda v vozniško dovoljenje, na podlagi katerega lahko dokumentira potrebne podatke.

Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Ker je obveznost zavarovalnice po ZOZP odvisna tudi od dejstva, ali je povzročitelj ob dogodku imel veljavno vozniško dovoljenje, je po mnenju Pooblaščenca ob zahtevku za likvidacijo škode zavarovalnici potrebno dopustiti tako vpogled kot tudi kopiranje vozniškega dovoljenja. Kopija dokumenta je za namen vodenja postopka likvidacije škode vložena v zadevo kot dokazilo o temelju za nastanek obveznosti zavarovalnice oziroma na drugi strani kot dokazilo o pravici zavarovalnice do povračila izplačanih zneskov od odgovorne osebe.


O b r a z l o ž i t e v:

ZVOP-1 je sistemski zakon, ki ureja pravice, obveznosti, načela in ukrepe s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Povedano pomeni, da ZVOP-1 poizkuša v celoti urediti področje varstva osebnih podatkov v navedenih primerih. Iz besedila omenjene določbe izhaja, da je varstvo osebnih podatkov del širšega področja varstva zasebnosti oziroma tako imenovane informacijske oziroma podatkovne zasebnosti, kar je drug naziv za varstvo osebnih podatkov.
 
Osebni podatek po določbah ZVOP-1 pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila in na primer tudi vpisna številka študenta), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.), pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
 
Prvi odstavek 154. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05; v nadaljevanju ZZavar) določa, da zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo škod, ki izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja.
 
Na podlagi drugega odstavka 154. člena ZZavar zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje lahko vzpostavijo, vzdržujejo in vodijo med drugim tudi zbirko podatkov o zavarovalcih. Zavarovalec je sklenitelj zavarovanja, ki je bodisi upravičenec do zavarovalnine, plačnik premije ali zavarovanec. Pri premoženjskih zavarovanjih na primer zavarovalec običajno predstavlja vse tri navedene osebe, pri avtomobilskih zavarovanjih pa so te osebe lahko različne. V omenjeni zbirki podatkov se na podlagi tretjega odstavka 154. člena ZZavar zbirajo naslednji osebni podatki, ki se praviloma pridobivajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo:
- ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovalca, davčna številka zavarovalca,
- ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje.


Na področju obveznih zavarovanj v prometu pa je tovrstna zakonska podlaga 8. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94 ter spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZOZP). Že po 7. členu ZOZP pa ima zavarovalnica, ki je plačala škodo oziroma izplačala zavarovalnino, pravico, do povračila plačanih zneskov, če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil. Od dejstva veljavnega vozniškega dovoljenja je odvisna obveznost zavarovalnice.   Pooblaščenca meni, da je zavarovalnici ob zahtevku za likvidacijo škode potrebno dopustiti tako vpogled kot tudi kopiranje vozniškega dovoljenja. Kopija dokumenta je za namen vodenja postopka likvidacije škode vložena v zadevo, kot dokazilo o temelju za nastanek obveznosti zavarovalnice oziroma na drugi strani kot dokazilo o pravici zavarovalnice do povračila izplačanih zneskov od odgovorne osebe.


S spoštovanjem,Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka