Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 09.11.2009
Naslov: Snemanje inšpekcijskega pregleda
Številka: 0712-500/2009/2
Vsebina: Inšpekcijski postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: Pooblaščenec) je dne 5. 11. 2009 prejel vaše e-sporočilo, v katerem navajate, da ste prejeli vprašanje stranke, ki se zanima za snemanje poteka inšpekcijskega pregleda na njenem sedežu z video kamero. Stranko zanima, ali lahko odloča o tem oziroma ali ima inšpektor, ki vodi postopek, pravico prepovedati snemanje.

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.


Snemanje inšpekcijskega pregleda s strani stranke ne pomeni videonadzora in obdelave osebnih podatkov v smislu določb ZVOP-1.


O b r a z l o ž i t e v:

Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Splošna opredelitev obdelave osebnih podatkov je podana v 8. členu ZVOP-1. Ta v prvem odstavku določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, drugi odstavek istega člena pa nadalje določa, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, ki mora biti ustavno in zakonsko dopusten, obdelovati pa se smejo le tisti osebni podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev opredeljenega namena in ne pomenijo neupravičenega posega v zasebnost in dostojanstvo posameznika.

ZVOP-1 ureja videonadzor v 74. (splošne določbe), 75. (dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore), 76. (večstanovanjske stavbe) in 77. členu (delovni prostori).

Snemanje inšpekcijskega pregleda s strani stranke ne pomeni videonadzora in obdelave osebnih podatkov v smislu določb ZVOP-1, zato presoja ravnanja stranke ni v pristojnosti Pooblaščenca.

V konkretnem primeru je po mnenju Pooblaščenca treba upoštevati Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1; v nadaljevanju: ZIN). Tretji odstavek 24. člena ZIN določa, da ima v postopku inšpektorja položaj stranke v postopku zavezanec. Pravice in dolžnosti zavezanca v postopku inšpekcijskega nadzora ureja ZIN v 29. členu, ki med drugim določa, da zavezanec, njegov zakoniti ali statutarni zastopnik, pooblaščenec in odgovorna oseba zavezanca lahko prisostvujejo opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, razen če ovirajo učinkovito izvedbo inšpekcijskega nadzora - o tem izda inšpektor poseben sklep.

Glede na navedeno določbo lahko po mnenju Pooblaščenca inšpektor, ki ga zavezanec želi snemati pri delu, izda sklep, s katerim prepove snemanje z video kamero, če bi to oviralo učinkovito izvedbo inšpekcijskega nadzora. Snemanje inšpekcijskega pregleda je po mnenju Pooblaščenca odvisno od presoje inšpektorja, ki vodi posamezen postopek inšpekcijskega nadzora.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka