Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 18.10.2009
Naslov: Pogoji za varnostno preverjanje po ZZasV
Številka: 0712-456/2009/2
Vsebina: Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše pismo, v katerem nas sprašujete, ali ste dolžni podpisati soglasje za vsesplošno in neomejeno varnostno preverjanje za izdajo službene izkaznice za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pooblaščenec ugotavlja, da ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za izdajo službene izkaznice za varnostnega menedžerja lahko pri vas opravi le osnovno varnostno preverjanje, ki obsega preverjanje podatkov o vas skozi vaše navedbe v vprašalniku za osnovno varnostno preverjanje pod pogojem, da ste podali pisno soglasje («vloga za pridobitev službene izkaznice zasebnega varovanja« - priloga 1 Pravilnika). Varnostno preverjanje po ZZasV obsega tudi preverjanje varnostnih zadržkov po predpisih, ki določajo pogoje za pridobitev orožne listine, pri čemer si pristojni organi v skladu s pravilnikom podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobijo po uradni dolžnosti. Posebna privolitev torej za ta del varnostnega preverjanja ni potrebna.


O b r a z l o ž i t e v:

Glede na to da iz dokumentacije, ki ste jo priložili k dopisu izhaja, da ste pri Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za policijo in druge varnostne vede, vložili vlogo za izdajo službene izkaznice za opravljanje nalog varnostnega menedžerja pri družbi, ki se ukvarja z zasebnim varovanjem, vam v nadaljevanju pojasnjujemo postopek pridobitve službene izkaznice zasebnega varovanja za varnostnega menedžerja in s tem povezan postopek varnostnega preverjanja kot ga razume Pooblaščenec.

Po določbah Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 102/07 in 41/09; v nadaljevanju: ZZasV)  mora oseba, ki je pri imetniku licence zaposlena in je odgovorna za opravljanje zasebnega varovanja, izpolnjevati vse taksativno naštete pogoje iz 19. člena ZZasV.  

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati odgovorna oseba, zaposlena pri imetniku licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja kot varnostni menedžer, je v skladu z določbo, 36.a ZZasV člena tudi pogoj, da za te osebe, ne smejo biti podani varnostni zadržki. Varnostni zadržki so namreč ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja, da obstajajo utemeljeni dvomi o zanesljivosti osebe, ki naj bi opravljala dejavnost zasebnega varovanja. Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo opravi pristojni organ (to je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve) in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih (3. odstavek 36.a člena ZZasV). Varnostno preverjanje iz 3. odstavka 36.a člena ZZasV tako obsega:
- osnovno varnostno preverjanje podatkov, določeno s predpisi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, in
- preverjanje podatkov, določeno s predpisi, ki določajo pogoje za pridobitev orožne listine.
Na zahtevo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, so državni organi in drugi organi dolžni posredovati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.
Osnovno varnostno preverjanje, ki se opravlja po predpisih za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,, se po določbah 22.b člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZTP-UPB2) opravi tako, da pristojni organ preveri posameznikove navedbe v vprašalniku za varnostno preverjanje. Pri tem lahko od osebe, na katero se podatki nanašajo, ter iz evidenc in drugih zbirk podatkov upravljavcev zbirk osebnih in drugih podatkov zbira in uporablja podatke iz 25. člena ZTP-UPB2.
Način in postopek varnostnega preverjanja oseb podrobneje ureja Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06 in 138/06; v nadaljevanju: uredba). Ta v 3. odstavku 4. člena določa, da predlagatelj izroči ustrezne vprašalnike za varnostno preverjanje, ko preverjana oseba da pisno soglasje za začetek varnostnega preverjanja in izjavo o seznanitvi s predpisi s področja tajnih podatkov. Preverjana oseba vrne izpolnjene varnostne vprašalnike predlagatelju v zaprti ovojnici. Če preverjana oseba ne da soglasja za začetek postopka varnostnega preverjanja, se varnostno preverjanje ne opravi. Določbe uredbe tudi podrobno urejajo, na kakšnih obrazcih se soglasje ali zavrnitev soglasja podata ter kakšne vprašalnike mora posameznik izpolniti za določene oblike varnostnega preverjanja. Za namene osnovnega varnostnega preverjanja osebe uredba določa, da se izpolni vprašalnik iz drugega odstavka 25. člena ZTP-UPB2, v katerem je eksplicitno določeno, kateri podatki se preverijo o osebi in kaj obsega osnovni vprašalnik. Podajo soglasja za varnostno preverjanje po ZZasV pa še posebej ureja Pravilnik o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev (Uradni list RS, št. 21/04 in 9/08; v nadaljevanju: Pravilnik). Ta v 1. odstavku 3. člena določa, da se vloga za izdajo službene izkaznice iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena ZZasV vloži na obrazcu iz priloge št. 1 tega Pravilnika, njen sestavni del pa sta tudi lastnoročno podpisana pisna privolitev prosilca, da sme upravni organ iz uradnih evidenc pridobiti podatke o odsotnosti zadržkov javnega reda iz 36. člena zakona in lastnoročno podpisano pisno soglasje za osnovno varnostno preverjanje ter izpolnjen osnovni vprašalnik za varnostno preverjanje iz 36.a člena zakona, ki določa ugotavljanje varnostnih zadržkov.
Preverjanje podatkov, določeno s predpisi, ki določajo pogoje za pridobitev orožne listine obsega preverjanje o tem, ali je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dolžnosti in preverjanje ali je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja (15. člen Zakona o orožju, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZOro). Po Pravilniku za izvajanje zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05 in 82/07; v nadaljevanju: pravilnik) si pristojni organ v postopku potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti (2. odstavek 21. člena pravilnika). Posebna privolitev torej za ta del varnostnega preverjanja ni potrebna.

Iz vsega navedenega Pooblaščenec zaključuje, da iz določb zgoraj citiranih predpisov (ZZasV, ZTP-UPB2, uredbe in Pravilnika ter Zoro in pravilnika ) izhaja vsebina varnostnega preverjanja. Po ZZasV je namreč organ dolžan preveriti, ali za osebo, ki bo zaposlena pri imetniku licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja kot varnostni menedžer, ne obstajajo morebiti določeni varnostni zadržki, medtem ko določbe ZTP-UPB2, uredbe, Pravilnika, Zoro in pravilnika  organu predpisujejo način varnostnega preverjanja (postopek za varnostno preverjanje). Pri tem pa je potrebno opozoriti, da sme organ za izdajo službene izkaznice za varnostnega menedžerja na podlagi Pravilnika opraviti le osnovno varnostno preverjanje (in ne vsesplošnega oz. vseobsežnega preverjanja kot navajate v dopisu), ki pa kot že rečeno obsega preverjanje podatkov o osebi skozi navedbe v vprašalniku za osnovno varnostno preverjanje (sestavni del priloge 1 Pravilnika) pod pogojem, da je preverjana oseba podala pisno soglasje (na obrazcu «vloga za pridobitev službene izkaznice zasebnega varovanja« - priloga 1 Pravilnika). Podatke o tem, ali je obstaja varnostni zadržek po ZOro pa uradna oseba, ki vodi postopek preveri v uradnih evidencah drugih državnih organov.

V upanju, da smo na vaše zastavljeno vprašanje odgovorili, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem.


Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka