Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.07.2009
Naslov: Filozofsko prepričanje kot občutljiv op, anketa o zadovoljstvu na delovnem mestu
Številka: 0712-329/2009/2
Vsebina: Občutljivi OP
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

dne 30. 6. 2009 smo prejeli vašo elektronsko pošto, v kateri nas sprašujete za mnenje v zvezi z občutljivimi osebnimi podatki. Vaša stranka namerava zbirati določeno vrsto osebnih podatkov na podlagi poimenskih anket. V okviru izpolnjevanja anket bi anketiranci s številko od 1 do 7 označili, kako močno se strinjajo s posamezno trditvijo. Stranka anket ne bi izvajala kot delodajalec niti ne bi delala po naročilu delodajalca, temveč izključno v lastnem interesu in za svoj račun. Za zbiranje osebnih podatkov bi pridobila pisno soglasje posameznika. Anketa bi med drugim vsebovala naslednje trditve:
-    Delam zgolj v okviru rednega delovnega časa, da mi ostane čas za zasebno življenje.
-    V mojem poklicu je čedalje več ovir, tako da se ne počutim svobodnega, da bi poklic opravljal na način, kot si sam to želim.
-    Čedalje večji občutek imam, da mojemu poklicu ni vredno posvetiti toliko časa in energije.
Zanima vas, ali se navedene trditve lahko šteje za občutljive osebne podatke v smislu 19. točke 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, zlasti za podatke o filozofskem prepričanju. Opirajoč se na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki med drugim ugotavlja, da mora prepričanje kot tako vsebovati zadostno mero resnosti in pomembnosti, da bi bilo lahko predmet zaščite, in še zlasti, da za prepričanje ne zadostuje zgolj mnenje oz. ideja, menite, da navedenih trditev ni mogoče šteti za podatke o filozofskem prepričanju posameznika in posledično tudi ne za občutljive osebne podatke. Ne glede na to, pa vaša stranka želi pridobiti naše stališče.Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

Po mnenju Pooblaščenca bi v posameznem konkretnem primeru skupek odgovorov na navedene trditve lahko predstavljal občutljive osebne podatke.

O b r a z l o ž i t e v:

Občutljivi osebni podatki so definirani v 19. točki 6. člena ZVOP-1, kot podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin. Bistvo posebnega varstva navedenih podatkov je v tem, da gre za »najsubtilnejšo kategorijo osebnih podatkov«,  zaradi česar potrebujejo »posebno varstvo in zaščito ter omejitve dopustne obdelave.«  Njihova obdelava je zato mogoča le v taksativno naštetih primerih 13. člena ZVOP-1.

V konkretnem primeru se postavlja vprašanje, ali bi izvajalec ankete (upravljavec) z opredelitvijo posameznikov do zgoraj navedenih izjav pridobil hkrati tudi njihove občutljive osebne podatke. Po mnenju Pooblaščenca navedene izjave ne predstavljajo zgolj mnenja ali ideje, kot to navajate v svojem dopisu, ampak je iz odgovorov nanje mogoče razbrati posameznikov življenjski slog. Vsaka od izjav namreč lahko predstavlja določeno stališče posameznika do njegovega dela oz. zaposlitve oz. do njegovega poklica na splošno. Dejstvo, da npr. posameznik dela le v okviru rednega delovnega časa, da se ne počuti svobodnega pri opravljanju svojega poklica in da ima občutek, da njegovemu poklicu ni vredno posvetiti toliko časa in energije, lahko odslikava njegov življenjski slog, njegova občutenja do svojega poklica oz. delovnega mesta in s tem vsaj posredno tudi njegova intimna čustva. Vsaka posamična izjava morda sama po sebi res še ne predstavlja nekega filozofskega prepričanja. Vendar pa je treba obravnavati celoten skupek izjav (torej anketo kot celoto), iz katerih je mogoče (ob drugih podatkih iz ankete) sklepati na določen profil posameznika oz. iz njegovega odnosa do dela in poklica sklepati na njegovo filozofsko prepričanje, njegov pogled na svet. Posledično je iz ovrednotenja in analize odgovorov na celotno anketo mogoče pridobiti tudi občutljive osebne podatke. Zato Pooblaščenec meni, da opredelitev do navedenih izjav lahko v določenih primerih predstavlja filozofsko prepričanje in s tem občutljiv osebni podatek. To velja še toliko bolj, če se posameznik do trditev opredeli s »skrajnimi« vrednostmi (npr. posamezni izjavi podeli 1 ali 7 točk).

Posledično Pooblaščenec meni, da mora izvajalec ankete za njeno izvedbo pridobiti pravno podlago po 13. členu ZVOP-1. V konkretnem primeru naj bi upravljavec anketo izvajal na podlagi pisne privolitve, kar je v zasebnem sektorju zadostna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. V kolikor gre za izrecno (praviloma pisno) privolitev, pa je to tudi zadostna pravna podlaga za obdelavo občutljivih osebnih podatkov po 1. odstavku 13. člena ZVOP-1. Seveda pa je treba upoštevati tudi določbe 3. člena ZVOP-1 in v skladu z načelom sorazmernosti obdelovati osebne podatke, ki so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Pooblaščenec pa opozarja tudi na spoštovanje določb ZVOP-1 o zavarovanju občutljivih osebnih podatkov in o morebitnem posredovanju osebnih podatkov tretjim osebam.

Pri tem pa je treba opozoriti, da gre za občutljive osebne podatke le v primeru, če so posamezniki določljivi iz posameznih odgovorov. Ker gre v konkretnem primeru za poimensko (in ne anonimno) anketo, je ta kriterij izpolnjen. V primeru izvedbe anonimne ankete pa ne bi bilo ovir v smislu obdelave občutljivih osebnih podatkov, saj bi ti z anonimizacijo »izgubili tudi naravo svoje subtilnosti.«

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka