Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.05.2009
Naslov: Izmenjava zdravstvene dokumentacije otrok med izvajalci zdravstvenih storitev
Številka: 0712-228/2009/2
Vsebina:
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 11. 5. 2009 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v zvezi z dopustnostjo posredovanja otrokovega zdravstvenega kartona od pediatra k šolskemu dispanzerju za potrebe sistematičnega pregleda, in sicer brez privolitve zakonitega zastopnika (1). Zanima vas tudi na splošno, komu in za kakšne namene lahko zdravnik posreduje karton ali osebe podatke o pacientu, brez njegove privolitve (2).

Na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A), vam v nadaljevanju posredujemo naše neobvezno mnenje.

1. Z vidika varstva osebnih podatkov je izmenjava originalne zdravstvene dokumentacije otroka (ali fotokopije oziroma posameznih osebnih podatkov) med pediatrom in šolskim dispanzerjem za potrebe sistematičnih zdravstvenih pregledov (preventivno zdravstveno varstvo) dopustna tudi brez privolitve zakonitih zastopnikov otroka.
 
2. Izmenjava zdravstvene dokumentacije ali osebnih podatkov v drugih primerih je dopustna, če je za takšno obdelavo osebnih podatkov podana zakonska podlaga ali privolitev pacienta.


O b r a z l o ž i t e v:

1. V zvezi z izmenjavo zdravstvene dokumentacije med otrokovim pediatrom in šolskim dispanzerjem je specialna podlaga (gl. 2. točko te obrazložitve) za dopustnost obdelave osebnih podatkov podana:

•    v šestem odstavku 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; ZPacP), iz katerega izhaja, da privolitev za uporabo in drugo obdelavo pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov ni potrebna, kadar se zaradi potreb zdravljenja podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev. Za učinkovito izvedbo preventivnih zdravstvenih pregledov (npr. otrok) je seznanitev z zdravstveno dokumentacijo, s katero razpolagajo kateri izmed izbranih osebnih zdravnikov (v tem primeru pediater in družinski zdravnik), zagotovo potrebna, čeprav na splošno ni mogoče absolutno zagovarjati tudi nujnosti seznanitve. Slednja ugotovitev pravzaprav ni problematična, saj je zakonski pogoj »potrebnost« in ne »nujnost« seznanitve z osebnimi podatki. Nadalje Pooblaščenec pojasnjuje, da je pojem »zdravljenje« treba razumeti v smislu »zdravstvene oskrbe«, ki je širši pojem. Razlogi za takšno stališče izhajajo iz dejstva:
-    da ZPacP v 2. členu (pojmovnik) ne definira pojma zdravljenje, kar pomeni, da so možnosti za širšo interpretacijo odprte in
-    da je zakonodajalec v parlamentarni fazi sprejemanja ZPacP (konec leta 2007 in začetek leta 2008) v zakonskem besedilu intenzivno nadomeščal pojme »zdravljenje« s pojmom »zdravstvena oskrba«, vendar je pri tem na nekaterih mestih (ne pa vseh!) to očitno pozabil. Tak primer je zagotovo tudi 44. člen ZPacP.
Na potrebo po širšem razumevanju pojma »zdravljenje« opozarjamo zato, ker je preventivne zdravstvene preglede otrok in odraslih nedvomno mogoče uvrstiti pod pojem zdravstvena oskrba, ki glede na 2. člen ZPacP pomeni medicinske in druge posege za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja, diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter druge storitve oziroma postopke, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev opravijo pri obravnavi pacienta;

•    v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, 19/98 s spr. in dop.), kjer je na več mestih znotraj poglavja 2. (zdravstveno varstvo novorojenčkov, dojenčkov in predšolskih otrok do 6. leta starost) in poglavja 3. (zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti) predvideno, da vsak pregled med drugim obsega tudi pregled zdravstvene dokumentacije. Glede na to, da preglede izvajajo izvajalci zdravstvenih storitev, ki z osnovno zdravstveno dokumentacijo pri izbranih osebnih zdravnikih (še) ne razpolagajo in ponavadi tudi ne razpolagajo s svojo izvirno zdravstveno dokumentacijo, je upravičena domneva, da se določba »pregled zdravstvene dokumentacije« nanaša tudi na zdravstveno dokumentacijo, katere ustvarjalci so drugi izvajalci zdravstvenih storitev oziroma drugi zdravniki (npr. otrokov pediater). Čeprav obravnavani pravilnik ne predstavlja ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov (ta mora namreč biti določena z zakonom – prim. 2. točka te obrazložitve), mu ni mogoče odreči pravne veljave in zavezujoče moči.

2. V zvezi z drugim delom vašega vprašanja vam odgovarjamo zgolj na splošno, saj gre za izjemno obširno tematiko, ki presega namene izdajanja mnenj po 7. točki prvega odstavka 49. člena ZVOP-1:

•    Obdelava osebnih podatkov (npr. posredovanje ali izmenjava osebnih podatkov, originalne zdravstvene dokumentacije, njenih fotokopij ali drugih reprodukcij) je na področju zdravstva dopustna, če tako določa zakon ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana privolitev pacienta, na katerega se osebni podatki nanašajo. Tako izhaja iz določb drugega odstavka 38. člena Ustave RS, 8., 9., 10. in 13. člena ZVOP-1, in 44. ter 45. člena ZPacP.

•    Izrecne (specialne) zakonske podlage v smislu prejšnje točke, so na področju zdravstva podane na primer v naslednjih predpisih: ZPacP, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o nalezljivih boleznih, Zakonu o preskrbi s krvjo, Zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z medicinsko pomočjo, Zakonu o duševnem zdravju, Zakonu o varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (pogojno), Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (pogojno), Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (pogojno) in še mnogih drugih.

•    Ker je Pooblaščenec že obravnaval vrsto primerov, s področja obdelave osebnih podatkov v zdravstvu, vam predlagamo, da se na spletni strani www.ip-rs.si, s pomočjo iskalnika po odločbah in mnenjih s področja varstva osebnih podatkov, seznanite z mnenji v kategoriji »zdravstveni osebni podatki«.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka