Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.05.2009
Naslov: Posredovanje podatkov UVK
Številka: 0712-217/2009/2
Vsebina: Inšpekcijski postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

prejeli smo vaše zaprosilo z dne 4. 5. 2009, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z zahtevo Urada za varstvo konkurence (v nadaljevanju UVK) za posredovanje določenih podatkov. UVK nad Združenjem ... izvaja nadzor nad domnevnim protikonkurenčnim ravnanjem na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic. V postopku UVK zahteva sledeče podatke:
- seznam uporabnikov, ki priobčujejo javnosti avtorska dela iz repertoarja ...;
- seznam avtorjev, članov ..., pri čemer pri vsakem zahtevajo navedbo statusa, ali gre za rednega oz. zunanjega člana Združenja ....
Združenje ... ima glede zahteve UVK pomisleke, in sicer s stališča varstva osebnih podatkov. Prosite nas za pojasnitev oz. naše mnenje, ali so zahteve UVK utemeljene.


Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena ZVOP-1 ter  2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

UVK lahko po določbah ZPOmK zahteva posredovanje vseh podatkov, potrebnih za odločitev, tako od subjekta preiskave kot tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb, ki z njimi razpolagajo.

O b r a z l o ž i t e v:

Kot že obrazloženo v mnenju št. 0712-132/2009 z dne 30. 3. 2009, poslanemu Odvetniški družbi .., .., ...  kot pooblaščencu Združenja ..., je treba zato, da bi odgovorili na vprašanje, ali lahko ... posreduje dokumentacijo, ki vsebuje osebne podatke njegovih članov (oz. v konkretnem primeru tudi uporabnikov, ki priobčujejo javnosti avtorska dela iz repertoarja ...), tretji osebi (v tem primeru UVK), najprej ugotoviti, ali ima ta tretja oseba pravno podlago za obdelavo zahtevanih osebnih podatkov.

Splošna pravna podlaga za dopustno obdelavo osebnih podatkov je navedena v 1. odstavku 8. člena ZVOP-1 in določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če njihovo obdelavo in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Naslednji odstavek istega člena določa, da mora biti namen obdelave določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju (kamor spada tudi UVK) določa 1. odstavek 9. člena ZVOP-1, po katerem se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Izjemoma pa se po določbah 4. odstavka 9. člena lahko v javnem sektorju obdelujejo tudi tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Zakon, ki v konkretnem primeru predstavlja pravno podlago iz 1. odstavka 9. člena ZVOP-1, je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 36/2008, v nadaljevanju ZPOmK-1), ki ureja omejevalna ravnanja, koncentracije podjetij, oblastna omejevanja konkurence in ukrepe za preprečitev omejevalnih ravnanj in koncentracij, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco, kadar povzročijo ali lahko povzročijo učinke na ozemlju Republike Slovenije, ter določa organ, pristojen za varstvo konkurence, njegove pristojnosti in postopke pred njim. Naloge po ZPOmK-1, skladno s 5. členom ZPOmK-1, opravlja Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (UVK).

Dolžnost sodelovanja z UVK imajo po 14. členu ZPOmK vsi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter druge osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev. Le te so dolžni UVK posredovati brezplačno in ne glede na določbe o varstvu posameznih kategorij podatkov. K posredovanju podatkov pa je tem bolj zavezan subjekt preiskave. Poziv k posredovanju podatkov, pomembnih za odločitev, lahko vsebuje sklep o uvedbi postopka (24. člen ZPOmK), v primeru nadzora nad izvajanjem določb ZPOmK-1 ali 81. ali 82. člena Pogodbe o Evropski skupnosti (v nadaljevanju PES) pa lahko UVK še pred izdajo sklepa o uvedbi postopka naslovi na vsako podjetje, družbenike in družbenice, člane organov vodenja ali nadzora ter na osebe, zaposlene pri podjetju, zahtevo za posredovanje podatkov. UVK lahko zahteva podatke od podjetja tudi tekom postopka, s posebnim sklepom. Podjetje mora posredovati vse podatke, ni pa dolžno priznati kršitve. Če podjetje posreduje UVK nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali če jih ne posreduje v določenem roku, mu lahko UVK s sklepom naloži denarno kazen (27. člen ZPOmK).

Glede na določbo 14. člena ZPOmK s katero je dolžnost sodelovanja v smislu posredovanja podatkov potrebnih za odločitev naložena pravnim in fizičnim osebam, ki niso stranke postopka, pri čemer se dolžnost razteza tudi na podatke, ki bi bili po posebnih zakonih sicer varovani (osebni podatki, tajni podatki, poslovne skrivnosti…), Pooblaščenec meni, da toliko bolj to velja za subjekt preiskave. Zakonskega določila o tem, da subjekt preiskave ni dolžan priznati krivde, namreč ni primerno razumeti v smislu, da sme iz tega razloga priti tudi do odreka posredovanja podatkov. Kolikor bi bilo dopuščeno takšno razumevanje, bi šlo lahko za negacijo pooblastil UVK, subjekt preiskave pa bi s pridržanjem podatkov le-to lahko popolnoma onemogočil.

Po mnenju Pooblaščenca UVK torej lahko po določbah ZPOmK zahteva posredovanje vseh podatkov (razen tistih, ki so zaščiteni s komunikacijsko zasebnostjo – e pošta, prometni podatki …) potrebnih za odločitev, tako od subjekta preiskave kot tudi od drugih pravnih in fizičnih oseb, ki z njimi razpolagajo.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka