Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 12.03.2009
Naslov: Davčna številka in kraj rojstva na prijavi za strokovno predavanje (o plačnik ni del. org.)
Številka: 0712-96/2009/2
Vsebina: EMŠO in davčna
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše pismo, v katerem nam pišete ali ste izvajalcu izobraževanja dolžni posredovati podatek o kraju rojstva in vašo davčno številko na prijavnici za strokovno izobraževanje, za katerega ste kotizacijo plačali sami. Po plačilu kotizacije vas organizator izobraževanja namreč poziva, da sporočite kraj vašega rojstva ter vašo davčno številko. Na vabilu, ki ste ga prejeli za navedeno izobraževanje, je navedeno sledeče: »na prijavo napišite tudi datum in kraj rojstva ter naslov in davčno številko plačnika računa, ČE JE PLAČNIK VAŠA DELOVNA ORGANIZACIJA«. Glede na to, da ste kotizacijo za izobraževanje plačali iz lastnih sredstev, je po vašem mnenju razkrivanje navedenih osebnih podatkov nepotrebno.

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

Pooblaščenec podaja svoje mnenje, da izvajalci izobraževanj za namene izvedbe izobraževanja potrebujejo določene osebne podatke od potencialnih kandidatov oziroma udeležencev izobraževanja, zato je posredovanje vašega imena in priimka, vašega naslova stalnega prebivališča (kamor boste morda prejeli določeno pošto v primeru, da ne boste navedli svoje telefonske številke ali elektronskega naslova) in eventuelno podatka o starosti (če je to potrebno za izvedbo izobraževanja po starostni strukturi in torej ne datuma ter kraja rojstva), potrebno in primerno.

Za namene izdaje računa (navajate namreč, da ste si kotizacijo plačali sami) vam ni potrebno posredovati nobenih vaših osebnih podatkov, prav tako ne vaše davčne številke in podatka o kraju rojstva. Ko davčni zavezanec izstavlja račun za opravljeno dobavo blaga oziroma storitve, zadostujejo namreč že podatki iz taksativno naštetih točk 83. člena ZDDV-1.


O b r a z l o ž i t e v:

ZVOP-1-UPB1 v 8. členu na splošno določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ki določa tudi namen obdelave osebnih podatkov ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, ki pa mora biti predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se obdelujejo, pa morajo biti v skladu z načelom sorazmernosti, ki ga ureja 3. člen ZVOP-1, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

Obdelava osebnih podatkov je v ZVOP-1-UPB1 definirana kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, sporočanje in podobno.
V konkretnem primeru Pooblaščenec izhaja iz predpostavke, da bo organizator oziroma izvajalec izobraževanja izdal račun za opravljeno storitev, zato je potrebno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov (to je pridobivanje vaše davčne številke s strani izvajalca izobraževanja) poiskati v davčnih predpisih. Sestavine računa, ki jih davčni zavezanec za DDV izda drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi so določene v 82. členu ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDDV-1). Določba 83. člena ZDDV-1 pa določa sestavine računa, ki jih davčni zavezanec izda vam kot fizični osebi (poenostavljeni račun). Ta določa, da mora davčni zavezanec, ki izda račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije v skladu s 6. točko prvega odstavka 81. člena ZDDV-1, na računu navesti naslednje podatke:
1.    datum izdaje,
2.    zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
3.    ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev,
4.    količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev,
5.    prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim DDV ter
6.    znesek vračunanega DDV (ločeno po stopnjah).
Nadalje je v 83. členu ZDDV določeno, če davčni zavezanec opravlja dobavo blaga ali storitev po različnih davčnih stopnjah, mora prodajno vrednost z vključenim DDV izkazati ločeno po davčnih stopnjah in izkazati ločeno tudi vrednost DDV (2. odstavek 83. člena ZDDV-1). Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma storitev, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, se mora na računu sklicevati na veljavno določbo Šeste direktive Sveta 77/388/EGS, ustrezni člen tega zakona ali drug sklic, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena plačila DDV (3. odstavek 83. člena ZDDV-1). Ne glede na prvi odstavek navedenega člena, lahko prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, zahteva, da mu davčni zavezanec izda račun v skladu z 82. členom tega zakona, če prejemnik potrebuje tak račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu s tem zakonom (na primer po 54. členu tega zakona).
Iz predhodno citiranih zakonskih določil torej izhaja, da vam kot fizični osebi za namene izdaje računa (navajate namreč, da ste si kotizacijo plačali sami) ni potrebno posredovati nobenih vaših osebnih podatkov, prav tako ne vaše davčne številke in podatka o kraju rojstva. Ko davčni zavezanec izstavlja račun fizični osebi za opravljeno dobavo blaga oziroma storitve zadostujejo namreč že podatki iz taksativno naštetih točk 83. člena ZDDV-1.
Navedeno Pooblaščenec utemeljuje tudi s tem, da v zvezi z davčno številko Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDavP-2) v 64. členu z naslovom Identifikacijska številka za davčne namene določa, da se zavezancu za davek pod določenimi zakonskimi pogoji dodeli davčna številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi davki. Pooblaščenec ugotavlja, da v konkretnem primeru med vami in davčnim zavezancem (to je izvajalcem predavanja, ki vam bo za opravljeno storitev izstavil račun) ne nastane nikakršno »davčno« razmerje, saj se vaša davčna obremenitev s plačevanjem storitve ne spreminja. Višina kotizacije, ki ste jo plačali, se vam denimo ne všteva v dohodninsko olajšavo, prav tako vas tudi davčno ne obremenjuje. S tega vidika Pooblaščenec sklepa, da takšna obdelava osebnih podatkov ne bi bila potrebna.
Organizator oziroma izvajalec izobraževanja pa za izvedbo izobraževanja vendarle potrebuje določene osebne podatke od potencialnih kandidatov oziroma udeležencev izobraževanja, zato je posredovanje vašega imena in priimka, vašega naslova stalnega prebivališča (kamor boste morda prejeli določeno pošto) in eventuelno podatka o starosti (če je to potrebno za izvedbo izobraževanja po starostni strukturi), potrebno in primerno.
Sicer pa je iz prijavnice razvidno, da izvajalec izobraževanja od vas ne zahteva posredovanja vaše davčne številke, razen v primeru, da je plačnik računa vaša delovna organizacija.

V upanju, da smo na vaše zastavljeno vprašanje odgovorili, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem.

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka