Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 23.02.2009
Naslov: Privolitev fakulteti za objavo diplomskih del na spletu
Številka: 0712-57/2009/2
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 12. 2. 2009 prejel vaše e-sporočilo, v katerem pojasnjujete, da ste študentka na Univerzi v ..., ki je leta 2008 sprejela Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju. Navajate, da se vam zdi sporen 16. člen pravilnika, po katerem mora študent (če želi diplomirati) "soglašati" z objavo diplomskega dela in osebnih podatkov na internetu, s tem pa hkrati prenaša (po 21/1 ZASP) svojo materialno avtorsko pravico (priponka "RObr-D006"). V kolikor soglasja študent ne da, se mu diplome ne podeli (priponka: "Navodila"). Sporna se vam zdi tudi f točka 8. člena Navodila za izdelavo zaključnega dela (priponka: "Navodilo_...), ki kot obvezno sestavino diplomske naloge  zahteva "delovni življenjepis kandidata". Menite, da ne gre za nič drugega kot za prisiljevanje študenta, da poda soglasje -- soglasje pa naj bi bilo vendarle izraz svobodne volje vsakega posameznika.

Sprašujete nas:

 

Ali lahko institucija, tj. Univerza v ... oz. njena članica (glede "delovnega življenjepisa") kot pogoj za diplomiranje s fakultete določa, da mora študent pristati na objavo svojih podatkov na internetu (in v samem
diplomskem delu), ki jih sicer nima in tudi ne namerava ali želi objaviti?
  

 

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

 

Glede na vaše navedbe Pooblaščenec meni, da tako Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju kot tudi Navodilo za izdelavo zaključnega dela ne moreta zagotavljati zakonske podlage za obdelavo osebnih podatkov na način objave v svetovnem spletu. Pooblaščenec meni, da diplomsko delo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07, ZASP-UPB3) sodi med avtorska dela. Pooblaščenec za navedeno področje sicer ni pristojen, zato zgolj pojasnjuje, da ima avtor izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu in da lahko sam določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako ter odloči o tem, katere podatke iz njegovega življenjepisa naj se objavi.

O b r a z l o ž i t e v:

 

ZVOP-1-UPB1 je celovit in sistemski zakon, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Posamezna področja oziroma dejavnosti pa so posebej normirana v področnih zakonih, ki so v razmerju do ZVOP-1-UPB1, specialni zakoni.

 

Splošna pravna podlaga za dopustno obdelavo osebnih podatkov je določena v prvem odstavku 8. člena ZVOP-1-UPB1, na podlagi katerega se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo  določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

 

1. odstavek 9. člena ZVOP-1-UPB1 določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

V skladu z 81. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04; ZViS-UPB2) vodijo visokošolski zavodi naslednje evidence z osebnimi podatki študentov: 1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma do izpisa,
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju.

 

Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka obsegajo: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja ter oceno, doseženo pri izpitu.
82. člen ZViS-UPB2 določa uporabo evidenc z osebnimi podatki študentov. Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
32. a člen ZViS-UPB2 določa, da kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe, si pridobi javnoveljavno izobrazbo in dobi diplomo, ki je javna listina. Vsebino in obliko diplome določi pristojni organ visokošolskega zavoda in ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Visokošolski zavodi jo izdajajo v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.
Diploma in »Priloga k diplomi« sta brezplačni. 
Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe, dobi potrdilo, ki je javna listina.
Pooblaščenec meni, da je diplomska naloga avtorsko delo in da to področje ureja ZASP-UPB3. Obdelavo osebnih podatkov, ki izhajajo iz avtorskih del oz. v konkretnem primeru iz diplomskega dela, je torej zakonodajalec uredil v ZASP-UPB3. 21. člen ZASP-UPB3 namreč določa, da materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in primerkov svojega dela. Če ni s tem zakonom drugače določeno, je uporaba avtorskega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem zakonom in pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno materialno avtorsko pravico. ZASP-UPB3 v 18. členu določa še, da ima avtor izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu. Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako.  
Pooblaščenec zato meni, da odgovor na vaše vprašanje izhaja v celoti iz navedenih določb ZASP-UPB1 in da je obdelava osebnih podatkov, ki izhajajo iz diplomskega dela oz. avtorskega dela, zakonita v primeru, da ste v skladu z 18. členom ZASP-UPB3 privolili v to, da fakulteta objavi vaše delo in v kakšni obliki.

 

Pooblaščenec ob tem opozarja, da ZASP-UPB3 ne določa, da bi nadzor nad navedenimi določbami izvajal Pooblaščenec. Ne glede na to pa vas seznanjamo z naslednjim: »Tisti, čigar pravice iz ZASP-UPB3 so bile kršene (upravičenec), lahko v skladu s 164. členom ZASP-UPB3 zahteva zoper kršilca (kršilce) varstvo pravic in povrnitev škode po pravilih o povzročitvi škode, če ni s tem zakonom drugače določeno. Enako varstvo lahko zahteva upravičenec, kadar grozi dejanska nevarnost, da bodo kršene pravice po tem zakonu.

 

Ob kršitvi izključnih pravic iz ZASP-UPB3 lahko upravičenec glede na določbe 167. člena zahteva:
1. da se prepovejo kršenje in bodoče kršitve;
2. da se odpokličejo predmeti kršitve iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb;
3. da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo;
4. da se nepreklicno odstranijo predmeti kršitve iz gospodarskih tokov;
5. da se uničijo predmeti kršitve;
6. da se uničijo sredstva kršitve, ki so izključno ali pretežno namenjena ali se uporabijo za kršitev in so v lasti kršilca;
7. da se upravičencu prepustijo predmeti kršitve proti plačilu proizvodnih stroškov;
8. da se sodba objavi.

 

Glede vašega vprašanja, ki se nanaša na določbo f točke 8. člena Navodila za izdelavo zaključnega dela (priponka: "Navodilo_FVV), ki kot obvezno sestavino diplomske naloge  zahteva "delovni življenjepis kandidata", Pooblaščenec ugotavlja, da v navodilu ni podrobneje določeno, katere osebne podatke, oz. če sploh, mora kandidat navesti v življenjepisu. Kot smo že navedli zgoraj, upoštevaje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kot jih določa 9. člen ZVOP-1, navodilo ne more biti pravna podlaga, v skladu s katero bi kandidat moral posredovati življenjepis fakulteti. Način predstavitve avtorja in njegovih delovnih izkušenj je po mnenju Pooblaščenca v celoti odločitev posameznega avtorja.

 

Glede vašega mnenja o tem, da gre pri pridobivanju privolitev študentov za objavo diplomskih nalog na spletni strani fakultete za nič drugega kot za prisiljevanje študenta, da poda soglasje, pa pooblaščenec podredno pojasnjuje še, da pri tovrstnih objavah avtorskih del oz. diplomskih nalog ne gre za t.i. oblastno delovanje fakultete, saj noben zakon v okviru izvajanja javne službe izobraževanja ne določa obveznosti javne objave diplomskih del, Zato fakulteta objavo študentu lahko samo predlaga, in da torej glede na določbe ZASP-UPB3 nikakor diplomskih del ne sme objavljati brez privolitve avtorjev oz. študentov. Neprivolitev v to, da se diplomsko delo objavi na spletni strani fakultete, zato ne sme vplivati na pridobitev diplome. Osebna privolitev po ZVOP-1 namreč pomeni svoboden izraz volje in ne more biti osebna »prisilitev«.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo,

 

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka