Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 11.01.2006
Naslov: Posredovanje podatkov o zakoncu dolžnika zaradi izvršbe
Številka: 751-01-28/2005
Vsebina: Uradni postopki, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

 

Prejeli smo vaš dopis z dne 28.04.2005.

 

Uvodoma vas obveščamo, da se je Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov konec leta 2005 združil s Pooblaščencem za dostop do informacij javnega značaja, tako da je nastal nov državni organ- Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec). V teh dneh intenzivno rešujemo zaostale primere. Obenem se vam iskreno opravičujemo za zamudo.

 

Ker lahko avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1,) ter 2. in 18. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Spraševali ste nas:

 

1.) Ali vam lahko upravna enota, za namene pridobivanja podatkov o zakonskem partnerju osebe, ki je vaš dolžnik, in zoper katerega se trenutno vodi izvršilni postopek, posreduje podatke o kraju in datumu sklenitve zakonske zveze; ime, priimek, naslov in rojstni datum zakonskega partnerja in datum prenehanja zakonske zveze?

2.) Ali 40. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ; UL RS, št. 51/1998 s spremembami) predstavlja pravno podlago za posredovanje podatkov, navedenih v 1. vprašanju?

 

Ad. I

ZVOP-1 v 1. odst. 9. čl. določa, da se lahko osebni podatki v javnem sektorju (kamor sodi upravna enota) obdelujejo le, če tako določa zakon, ki lahko tudi določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Osebni podatki v javnem sektorju se prav tako lahko obdelujejo, če so v skladu s 4. odst. 9. čl. nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

Področni zakon v smislu 9. čl. ZVOP-1 v konkretnem primeru predstavlja Zakon o matičnem registru, ki v 1. odst. 28. člena (UL RS, št. 37/2003, v nadaljevanju ZMatR) določa, da se izpiski in potrdila iz matičnega registra izdajajo na zahtevo posameznika, na katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. Podobno izhaja tudi iz 1. odst. 29. čl. ZMatR, ki določa, da ima pravico do vpogleda v podatke, ki so vpisani v matični register in zbirko listin k matičnemu registru posameznik, na katerega se vpis nanaša, druge osebe pa le, če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo. Nadalje še 30. čl ZMatR določa, da se podatke iz matičnega registra posreduje tistim uporabnikom, ki podatke potrebujejo za vzdrževanje registrov in evidenc iz svojega delovnega področja, in ki so za pridobitev le-teh podatkov pooblaščeni z zakonom.

 

Čeprav je upravna enota v skladu s 3. in 23. čl. ZMatR pristojni organ za vpis matičnega dejstva v matični register in za izdajo izpiska ali potrdila na podlagi matičnega registra, pa ZMatR v skladu s predhodno navedenim, ne omogoča posredovanje informacij za primer, na katerega se nanaša vaše vprašanje. Zato ostaja odprto vprašanje, ali lahko upnik, ki je v obravnavanem primeru zavarovalnica, do zahtevanih podatkov pride tudi na drug način.

 

Kot izhaja iz vašega dopisa, gre v konkretni zadevi za izvršilni postopek, ki ga ureja ZIZ. To pomeni, da ima upnik za pridobitev zahtevanih osebnih podatkov, v zvezi s postopki za prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin ali v zvezi z zavarovanji svojih terjatev, možnost uporabiti pravno procesne institute, ki jih določa ZIZ.

 

Pooblaščenec tako še enkrat poudarja, da je v tem primeru mogoče priti do podatkov o kraju in datumu sklenitve zakonske zveze, imena, priimka, rojstnega datuma in naslova zakonskega partnerja in datuma prenehanja zakonske zveze po drugi, ustreznejši in zakonsko urejeni poti – po sodni poti. Zato Pooblaščenec meni, da bi bil vpogled ali izpis navedenih podatkov, ki bi ga upravna enota omogočila ali posredovala v obravnavanem primeru, v smislu ZVOP-1 prekomeren, nepotreben in neprimeren.

 

Ad. II

V vašem dopisu z dne 28.04.2005 ste kot morebitno pravno podlago za posredovanje zahtevanih podatkov navajali 40. čl. ZIZ.

 

Ta v 3. odst. določa, da je upravljavec podatkov ali zbirk podatkov dolžan upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali zbirk podatkov, in ne glede na državljanstvo oziroma državo, ki ji upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika ali na osebo iz drugega odstavka 31. čl. tega zakona. Pooblaščenec opozarja, da se navedeni 3. odst. 40. čl. ZIZ nanaša le na podatke dolžnika, ki jih lahko upnik v skladu s 4. odst. 40. čl. zahteva na podlagi pravnomočnega izvršnega naslova.

 

31. čl. ZIZ, omenjen v navedenem 3. odst. 40. čl. nadalje določa, da če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je na predlog upnika ali po oceni sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med izvršilnim postopkom predložiti seznam svojega premoženja z dokazili o lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in za svoje terjatve navesti dokazna sredstva, pri čemer lahko navaja tudi odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v korist tretjih oseb; odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih treh letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v korist zakonca ali izvenzakonskega partnerja, krvnega sorodnika v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega kolena ali sorodnika v svaštvu do četrtega kolena; neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so sorazmerna premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v zadnjih treh letih. V kolikor dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki ga določi sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem zasliši dolžnika o predhodno navedenih dejstvih.

 

Ob upoštevanju tudi navedenega v točki Ad. I Pooblaščenec ugotavlja, da 40. čl. ZIZ v povezavi z 31. čl. ZIZ ne predstavlja pravne podlage za upnikovo zahtevo po posredovanju osebnih podatkov o kraju in datumu sklenitve zakonske zveze dolžnika, imena, priimka, rojstnega datuma in naslova njegovega zakonskega partnerja in datuma prenehanja zakonske zveze. Prav tako navedena člena ne predstavljata pravne podlage, da bi navedene podatke na zahtevo upnika posredovala tudi upravna enota.

 

Pooblaščenec na koncu še enkrat opozarja na 9. čl. ZVOP-1, ki določa, da se v javnem sektorju zgoraj obravnavani osebni podatki vendarle lahko zbirajo, a je za takšno zbiranje potrebna zakonska podlaga. Posredovanje zahtevanih podatkov o dolžnikovem zakoncu, ki se ne nanašajo na dolžnika in njegovo premoženjsko stanje, na podlagi določb ZIZ ni mogoče zahtevati od upravne enote. Za takšno posredovanje ni nobene pravne podlage, poseg v zasebnost pa bi zato ob posredovanju teh osebnih podatkov bil nezakonit.

 

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec

Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.

pooblaščenka