Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.12.2008
Naslov: Pridobitev originalnih zdravniških izvidov
Številka: 0712-791/2008/2
Vsebina:
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je 22. 11. 2008 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem pojasnjujete, da ste pred pol leta opravljali zdravniški pregled za skoke s padalom, v okviru katerega ste predložili tudi izvid krvne slike (iz zavoda za medicino dela). Sedaj vam ta ustanova noče vrniti originalnih izvidov, ker naj bi jim zakon nalagal, da morajo le-te obdržati. Sprašujete, ali to drži.


Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Pooblaščenec ugotavlja, da imate na podlagi 41. člena Zakona o pacientovih pravicah in 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico, da od zdravstvene ustanove zahtevate fotokopijo izvida krvne slike, ki vam jo mora le-ta mora izročiti v zakonsko predvidenem roku.

Pristojnost Pooblaščenca pa se razteza zgolj na pridobitev fotokopije zdravstvene dokumentacije in ne tudi na pridobitev originala. Kljub temu Pooblaščenec dodaja svoje mnenje, da imate glede na dejstvo, da ste zdravstveni ustanovi predložili svoj osebni izvod izvida, tudi pravico do vrnitve originala zdravstvenega izvida, ki ste ga sami predložili zdravstveni ustanovi. Pooblaščenec tako priporoča, da zdravstveni ustanovi predlagate, da zase naredi fotokopijo izvida, na katerem potrdi avtentičnost besedila (npr. tako, da na njem označi »kopija enaka originalu«), kar pomeni, da se fotokopija popolnoma ujema z originalom in je zato originalu enakovredna, original pa izroči vam.


O b r a z l o ž i t e v:

1. Splošno o podlagah za obdelavo osebnih podatkov

V skladu s 1. tč. 1. odst. 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Obdelava osebnih podatkov pomeni v skladu s 3. tč. 6. člena ZVOP-1 kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago. Definicija zbirke osebnih podatkov je podana v 5. tč. 1. odst. 6. člena ZVOP-1, ki pravi, da je zbirka osebnih podatkov vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi. ZVOP-1 v 6. tč. 1. odst. 6. člena obenem določa, da je upravljavec osebnih podatkov fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Iz navedenega sledi, da zdravstveni izvid (izvid krvne slike) predstavlja osebni podatek, ki se nanaša na posameznika in ki se nahaja v neki zbirki podatkov, zdravstvena ustanova oz. zdravnik posameznik (zdravstvena ustanova oz. zdravnik pri katerem ste opravljali zdravniški pregled za skoke s padalom), ki to zbirko vodi, pa predstavlja upravljavca osebnih podatkov v smislu 6 tč. 1. odst. 6. člena ZVOP-1.

Pooblaščenec poudarja, da podatki o zdravstvenem stanju posameznika spadajo med t.i. občutljive osebne podatke, ki po ZVOP-1 uživajo še prav posebno, strožje varstvo.

2. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po ZPacP

V okviru pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo ima pacient po 41. členu Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, v nadaljevanju ZPacP) ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev. Pacientu se seznanitev omogoči pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. Izvajalec zdravstvenih storitev mora pravico iz prvega odstavka tega člena pacientu omogočiti takoj ali najpozneje pet delovnih dni po prejemu zahteve. Izvajalec zdravstvenih storitev lahko za izvajanje pravic iz prvega odstavka tega člena zaračuna materialne stroške preslikave oziroma druge reprodukcije in posredovanja v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3. Pravica posameznika do seznanitve po ZVOP-1

V okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je določena v 30. členu ZVOP-1, je upravljavec osebnih podatkov med drugim posamezniku dolžan omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov ter mu omogočiti njihovo prepisovanje ali kopiranje. Postopek seznanitve posameznika z lastnimi osebnimi podatki ureja 31. člen ZVOP-1. Iz navedenega člena izhaja, da postopek temelji na zahtevi posameznika, pri čemer je upravljavec vezan na to zahtevo in mora posamezniku omogočiti takšno vrsto seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, kot jo ta zahteva. Posameznik mora torej v zahtevi natančno opredeliti, kakšno vrsto seznanitve zahteva, pri čemer ima na razpolago tiste vrste seznanitev, ki so navedene v 1. odst. 30. člena ZVOP-1. Upravljavec mora zahtevi posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ugoditi v roku, ki je odvisen od zahteve posameznika oziroma od pravice, ki jo ta uveljavlja. Tako je določeno, da mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo. ZVOP-1 obenem določa, da mora upravljavec, če v zgoraj navedenem roku ne bo omogočil vpogleda, prepisa, kopiranja ali izdaje potrdila, posameznika v istem roku pisno obvestiti o razlogih za svoje ravnanje.

4. Sklepno

Pooblaščenec ugotavlja, da imate na podlagi 41. člena ZPacP in 30. člena ZVOP-1 pravico, da od zdravstvene ustanove zahtevate fotokopijo izvida krvne slike, ki vam jo mora le-ta mora izročiti v zakonsko predvidenem roku.

Glede na to, da se vaše vprašanje nanaša na pridobitev originala zdravstvenega izvida, vam Pooblaščenec pojasnjuje, da se njegova pristojnost razteza zgolj na pridobitev fotokopije izvida in ne tudi na pridobitev originala. Kljub temu Pooblaščenec dodaja še svoje mnenje, da imate glede na dejstvo, da ste zdravstveni ustanovi predložili svoj osebni izvod izvida, tudi pravico do vrnitve originala zdravstvenega izvida, ki ste ga sami predložili zdravstveni ustanovi. V skladu z navedenim Pooblaščenec priporoča, da zdravstveni ustanovi predlagate, da zase naredi fotokopijo izvida, na katerem potrdi avtentičnost besedila (npr. tako, da na njem označi »kopija enaka originalu«), kar pomeni, da se fotokopija popolnoma ujema z originalom in je zato originalu enakovredna, original pa izroči vam.

Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka