Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 13.11.2008
Naslov: Posredovanje zdravstvene dokumentacije Zdravniški zbornici Slovenije
Številka: 0712-610/2008/2
Vsebina:
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 11. 11. 2008 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da je pacient pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) podal pritožbo na delo zdravstvenih delavcev v zdravstvenem zavodu. Odbor za strokovno-medicinska vprašanja pri ZZS je na zdravstveni zavod naslovil poziv za odgovor na očitke pritožnika ter za posredovanje celotne zdravstvene dokumentacije, vključno z RTG slikami, ki se nanašajo na pacienta-pritožnika. Zanima vas, ali ste ZZS dolžni posredovati zahtevano zdravstveno dokumentacijo?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Pri tem vam podajamo le splošno in načelno pojasnilo, saj nismo v celoti seznanjeni z dejanskim stanjem v obravnavani zadevi.

1. Odbor za strokovno-medicinska vprašanja ZZS ne more neposredno od izvajalca zdravstvenih storitev pridobiti zdravstvene dokumentacije pacienta za potrebe reševanja vloge (pritožbe) pacienta, razen če je pacient v skladu s četrtim odstavkom 44. člena Zakona o pacientovih pravicah to izrecno privolil.

2. Odboru za strokovno-medicinska vprašanja ZZS lahko pacient sam posreduje fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki jo pridobi na podlagi 41. člena Zakona o pacientovih pravicah.

3. Nadzorna komisija pri ZZS lahko pridobi zdravstveno dokumentacijo pacienta za potrebe izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem.


O b r a z l o ž i t e v:

Za pridobivanje zdravstvene dokumentacije neposredno od izvajalca zdravstvenih storitev ni podane ustrezne zakonske podlage v smislu 8., 9., in 13. člena ZVOP-1. Pravilnik o delu odbora za strokovno-medicinska vprašanja, kot notranji akt ZZS, ne predstavlja ustrezne pravne podlage za pridobivanje zdravstvene dokumentacije, ker ne gre za zakonski predpis, in ker ne vsebuje izrecne določbe o obveznosti posredovanja zdravstvene dokumentacije. Poleg tega niso izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1, ki določa, da se lahko v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Posredovanje zdravstvene dokumentacije bi bilo dopustno:
-    če bi postopek obravnave vlog pacientov (pritožnikov) pri odboru za strokovno-medicinska vprašanja lahko šteli za upravni postopek, česar pa Pooblaščenec za potrebe izdelave mnenja in zaradi nepoznavanja dejanskega stanja ne more ugotavljati ali
-    če bi pacient pri izvajalcu zdravstvenih storitev predhodno privolil v obdelavo osebnih podatkov za potrebe izven zdravstvene oskrbe, kot to omogoča četrti odstavek 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; ZPacP) in Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta Ur.l. RS, št. 82/2008 (84/2008 popr.).

Ne glede na zgornje navedbe Pooblaščenec ne vidi ovir, da pacient Odboru za strokovno-medicinska vprašanja sam predloži fotokopijo potrebne zdravstvene dokumentacije, ki jo lahko predhodno pridobi na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPacP, ki ureja pravico do seznanitve z »lastno« zdravstveno dokumentacijo.

Zakonski podlaga za pridobivanje oziroma posredovanje zdravstvene dokumentacije je podana samo v primeru, kadar nadzorna komisija pri ZZS izvaja strokovni nadzor s svetovanjem na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka