Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 10.11.2008
Naslov: Prehod zdravstvene dokumentacije ob zamenjavi osebnega zdravnika
Številka: 0712-748/2008/2
Vsebina:
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 6. 11. 2008 prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem nas sprašujete, ali in na kakšen način je ginekolog dolžan posredovati zdravstveno dokumentacijo novo izbranemu ginekologu.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

1. V primeru premestitve ali preselitve pacienta, ali če pacient izbere drugega zdravnika, se pomembna zdravstvena dokumentacija obvezno preda zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje. Za takšno ravnanje, privolitev pacienta ni potrebna.

2. V primeru premestitve ali preselitve pacienta, ali če pacient izbere drugega zdravnika, se tudi vsa ostala zdravstvena dokumentacija, tj. tudi tista, ki ni bila ocenjena kot pomembna, preda novo izbranemu zdravniku, če pacient tako želi. Takšno voljo pacient izrazi v obliki pisnega pooblastila.

3. Originalne zdravstvene dokumentacije ni dopustno izročati neposredno pacientu, razen posameznih dokumentov, ki imajo naravo duplikata (dvojnika).


O b r a z l o ž i t e v:

Ker je Pooblaščenec pri svojem delu že obravnaval vrsto primerov s področja izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci zdravstvenih storitev in o tem izdal več neobveznih mnenj, vam predlagamo, da se z njimi seznanite na internetni strani Pooblaščenca www.ip-rs.si, kjer si lahko, s pomočjo iskalnika po mnenjih in odločbah s področja varstva osebnih podatkov, poiščete na primer mnenja št. 0712-775/2007/2, 0712-565/2007/2 in 0712-330/2007/2.

Ker je v letošnjem letu prišlo do nekaterih sprememb zakonodaje na tem področju, v nadaljevanju povzemamo tudi obrazložitev mnenja št. 0712-685/2008/2, ki ni objavljeno na spletni strani Pooblaščenca.

1 Splošno

Iz določb prvega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 10. člena in 13. člena ZVOP-1, ki je sistemski in temeljni predpis s področja varstva osebnih podatkov, izhaja, da se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana privolitev posameznika. Privolitev mora biti v primeru, ko gre za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, tudi izrecno predvidena z zakonom.

Specialna zakonska ureditev v smislu 8., 9., 10. ali 13. člena ZVOP-1 je določena v četrtem odstavku 51. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 s spremembami in dopolnitvami; ZZDej), 54. členu Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 s spremembami in dopolnitvami; ZZdrS) in 44. členu Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; ZPacP). Novela ZZdrS (Uradni list RS, št. 58/08; ZZDrS-E) je nekdanji 54. člen ZZdrS spremenila v delu, ki se nanaša na »pooblastilo« pacienta.

Zakon o zdravstveni dejavnosti
(51. člen)
    
Zakon o pacientovih pravicah
(44. člen)    
Zakon o zdravniški službi  
(54. člen)

V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere drugega zdravnika, je potrebno vso pomembno zdravstveno dokumentacijo o bolniku predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje.
    
Privolitev za uporabo in drugo obdelavo pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov ni potrebna, kadar se zaradi potreb zdravljenja podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev.
    
V primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik izbere drugega zdravnika, mora zdravnik oziroma zdravstveni zavod novo izbranemu zdravniku na podlagi pisnega pooblastila bolnika posredovati vso zdravstveno dokumentacijo o bolniku.

2  Razlaga določb ZZDej, ZZdrS in ZPacP

Po mnenju Pooblaščenca je neenotnost pravne ureditve na področju izmenjave zdravstvene dokumentacije med zdravniki oziroma izvajalci zgolj navidezna. Na podlagi jezikovne razlage obravnavanih določb ZZDej, ZZdrS in ZPacP Pooblaščenec ugotavlja:

     da 51. člen ZZDej in 54. člen ZZdrS pokrivata enako dejansko stanje: »premestitev pacienta, preselitev pacienta ali če pacient izbere drugega zdravnika«;

     da se 51. člen ZZDej nanaša na vso pomembno zdravstveno dokumentacijo, tj. dokumentacijo, ki je z medicinskega vidika potrebna in primerna za nadaljevanje zdravstvene oskrbe (prim. načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1);

     da 51. člen ZZDej z dikcijo »V primeru ... je potrebno…« zapoveduje določeno ravnanje (gre za preskriptivno in ne permisivno normo);

     da se 54. člen ZZdrS nanaša na vso zdravstveno dokumentacijo, tj. poleg »pomembne« dokumentacije v smislu 51. člena ZZDej, tudi na dokumentacijo, ki z medicinskega vidika ni potrebna za nadaljevanje zdravstvene oskrbe;

     da 54. člen ZZdrS  govori o pisnem »pooblastilu« in ne o »privolitvi«. Pooblastilo je enostranska izjava volje, s katero pacient zdravniku oziroma izvajalcu podeli upravičenje, da ta nastopa v imenu pacienta. Pacient namreč ni upravičen razpolagati z originalno zdravstveno dokumentacijo tako, da jo dobi v roke in sam prenese drugemu zdravniku, pač pa lahko prenos zdravstvene dokumentacije naloži upravljavcu (prvemu zdravniku oziroma izvajalcu). Pooblastilo je torej nekaj več kot samo privolitev. V določenih primerih je lahko pacient po subjektivni oceni prepričan, da je za nadaljevanje zdravstvene oskrbe potrebna tudi zdravstvena dokumentacija, ki sicer z (domnevno) objektivnega vidika ni potrebna. In ravno takšnim situacijam je namenjena obravnavana določba oziroma novela 54. člena ZZdrS. Hkrati takšna določba predstavlja dodatno varovalko za primere, ko zdravnik oziroma izvajalec pomembne zdravstvene dokumentacije ne bi posredoval že na podlagi 51. člena ZZDej;

     da 54. člen ZZdrS zdravniku oziroma izvajalcu ne daje možnosti (pravice, diskrecije, izbirnega upravičenja) za posredovanje zdravstvene dokumentacije, pač pa mu v trenutku obstoja pooblastila nalaga dolžnost. Navedeno izhaja iz dikcije »…mora zdravnik oziroma zdravstveni zavod…«;

     da je 44. člen ZPacP v podporo zgornjemu razumevanju odnosa med ZZDej in ZZdrS, saj ne zahteva posebne privolitve pacienta, kadar je posredovanje osebnih podatkov potrebno zaradi zdravljenja pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev. V tem smislu se 51. člen ZZDej in 44. člen ZPacP dopolnjujeta.

Lepo vas pozdravljamo,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka