Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 06.06.2008
Naslov: Stalno prebivališče, posredovanje vprašalnikov s strani upravne enote
Številka: 0712-588/2008/2
Vsebina: Upravni postopki, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vašo prošnjo za posredovanje v zadevi ... – UPRAVNA ENOTA .... Navajate, da je dne 15. 5. 2008 vaša stranka ... izvedela, da Upravna enota ... materinim sosedom pošilja vprašalnike (izvod priložen), v katerem sprašuje povsem osebne stvari v zvezi z vašo stranko. Vprašalnik naj bi bil namenjen ugotavljanju dejanskega stalnega prebivališča vaše stranke. Menite, da upravljavec osebnih podatkov ne sme le teh posredovati drugim fizičnim osebam, kar je Upravna enota ... s svojim pozivom in vprašalnikom materinim sosedom naredila.

Uvodoma opozarjamo, da je Pooblaščenec z vidika varstva pravic posameznika glede zasebnosti pristojen le za vidik varstva osebnih podatkov v okviru zbirk osebnih podatkov in ne tudi za vse druge vidike pravice do zasebnosti ali zbirke, ki vsebujejo podatke, ki niso osebni podatki. Informacijski pooblaščenec vam na podlagi posredovanih informacij v skladu z 2. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, 51-2007-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1), posreduje neobvezno mnenje.

Pooblaščenec ugotavlja, da ima upravna enota, kot pristojni organ skladno z Zakonom o prijavi prebivališča, v določenih in v zakonu predvidenih primerih pravico ugotavljati dejansko stalno prebivališče posameznika tudi na način, da na podlagi tretjega odstavka 71. člena ZUP prepusti povabljenemu, da do določenega dne da potrebno pisno izjavo, namesto da bi na zaslišanje prišel osebno.

Pooblaščenec ugotavlja, da ima upravna enota, kot pristojni organ skladno z Zakonom o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/2001 s spremembami, v nadaljevanju: ZPPreb), v določenih in v zakonu predvidenih primerih pravico ugotavljati dejansko stalno prebivališče, kot je to določeno v 8. člen ZPPreb in pa v 7.a členu ZPPreb za primere, ko se posameznik prijavlja na naslov, ki ni evidentiran v registru prostorskih enot.

V postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča je upravna enota dolžna voditi postopek po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006, 105/2006 - ZUS-1 in 126/2007, v nadaljevanju: ZUP) in v okviru načela materialne resnice ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Skladno z drugim odstavkom 164. člena ZUP se kot dokaz uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti pa listine, priče, izjave strank, izvedence in oglede. V 71. členu ZUP je določeno, da mora pisno vabilo med drugim vsebovati ime in sedež organa, ki vabi, osebno ime in naslov tistega, ki je povabljen, kraj in dan, če je mogoče pa tudi uro prihoda, v kateri zadevi in kot kaj je povabljen (kot stranka, priča, izvedenec itd.), poleg tega pa še, katere pripomočke in dokazila naj prinese. Če dovoljuje narava stvari, se lahko prepusti povabljenemu, da do določenega dne da potrebno pisno izjavo, namesto da bi prišel osebno.

Pooblaščenec ocenjuje, da upravna enota zgolj z navedbo imena in priimka ... ni kršila načela sorazmernosti, ki je določeno v ZVOP-1-UPB1, saj je priči posredovala resnično najnujnejše osebne podatke, s katerimi je identificirala posameznico, priložena izjava pa je vsebovala vprašanja, ki bi jih sicer priči lahko postavila uradna oseba na samem zaslišanju, v kolikor bi se priča osebno odzvala vabilu. Vprašanja, vsebovana v izjavi, se, kot ocenjuje Pooblaščenec, nanašajo dejansko zgolj na ugotavljanje dejanskih okoliščin v zvezi s stalnim prebivališčem ..., zato Pooblaščenec na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, ocenjuje, da v konkretni zadevi ni prišlo do nezakonitega ali prekomernega obdelovanja osebnih podatkov posameznice neupravičenim osebam.

Glede na zgoraj navedeno in v skladu z vašo presojo, saj razpolagate z vsemi podatki, pomembnimi za ugotavljanje protipravnosti ravnanja upravne enote, pa lahko pri Pooblaščencu zahtevate uvedbo inšpekcijskega postopka skupaj z dokazili, ki bodo potrdila vaše navedbe, v kolikor razpolagate s podatki ali dokazili, da je upravna enota presegla zgoraj obrazložena zakonska pooblastila pri obdelavi osebnih podatkov, vsebovana v ZVOP-1-UPB1.
                                                                                 
S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka