Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.05.2008
Naslov: Posredovanje podatkov UE za izračun veteranskega dodatka
Številka: 0712-502/2008/2
Vsebina: Upravni postopki, Upravne enote
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaš e-mail, v katerem nas sprašujete za mnenje glede obstoja ustrezne zakonske podlage za izpolnitev zahtev upravnih enot, ki Zavod RS za zaposlovanje zaprošajo za podatke o dohodkih zakoncev in vzdrževanih družinskih članov, ki jih potrebujejo za izračun veteranskega dodatka upravičencev po Zakonu o vojnih veteranih. Kot navajate, se upravne enote v zaprosilih sklicujejo na 12. člen Zakona o vojnih veteranih, za zaprošanje podatkov o dohodkih družinskih članov pa ne zahtevajo njihovega soglasja, ker menijo, da slednje ni potrebno po 115. členu Zakona o vojnih invalidih, ki se smiselno uporablja v teh postopkih. Menite, da zaprosila upravnih enot ne vsebujejo ustrezne pravne podlage za posredovanje podatkov, saj splošne določbe citiranih predpisov ne ustrezajo standardu, opredeljenem v Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

V zvezi s primerom, ki ga opisujete, je z vidika varstva osebnih podatkov, za katerega je pristojen Pooblaščenec, pomembno predvsem:

Ali v konkretnem primeru obstaja ustrezna zakonska podlaga za opisano posredovanje osebnih podatkov upravnim enotam?

Uvodoma opozarjamo, da je Pooblaščenec z vidika varstva pravic posameznika glede zasebnosti pristojen le za vidik varstva osebnih podatkov v okviru zbirk osebnih podatkov in ne tudi za vse druge vidike pravice do zasebnosti ali zbirke, ki vsebujejo podatke, ki niso osebni podatki. V nadaljevanju vam zato na podlagi vašega elektronskega sporočila ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS; ZInf) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Pooblaščenec poudarja, da v primeru, ki ga opisujete, v 12. členu Zakona o vojnih veteranih v povezavi z ustreznimi določbami Zakona o vojnih invalidih, ki se nanašajo na odmero invalidskega dodatka, obstoji ustrezna zakonska podlaga za posredovanje navedenih osebnih podatkov (podatka o dohodkih zakoncev in vzdrževanih družinskih članov upravičenca do veteranskega dodatka) s strani ZRSZ upravnim enotam v zvezi z izračunom veteranskega dodatka. ZRSZ pa mora v tem okviru vsak konkreten primer presojati posebej in v skladu z načelom sorazmernosti določiti, katere osebne podatke je konkretno dopustno posredovati upravni enoti v posamezni zadevi, pri tem pa mora upoštevati spodaj navedene zakonske podlage, 34.a člen Zakona o upravnem postopku in v tem smislu okoliščine konkretnega primera.
     
O b r a z l o ž i t e v:

1.    Pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov za izračun veteranskega dodatka s strani ZRSZ upravnim enotam:

Osebni podatki se v javnem sektorju, kamor sodita tako Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) kot tudi upravne enote, načeloma lahko obdelujejo le, če tako določa zakon ali če je z zakonom določeno, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

V primeru, ki ga opisujete, je zakonska podlaga podana v 12. členu Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS št. 59/06, uradno prečiščeno besedilo; ZVV) v povezavi z ustreznimi določili glede odmere invalidskega dodatka, ki so opredeljena v Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS št. 63/95, 19/97 in 75/97; ZVojI). Kot že sami pravilno ugotavljate, 12. člen ZVV v zvezi s tem namreč določa, da se glede odmere in usklajevanja veteranskega dodatka smiselno uporabljajo določbe zakona o vojnih invalidih o invalidskem dodatku.

ZVojI v zvezi s tem v 44. členu določa, da je invalidski dodatek enak osnovi, če upravičenec in njegovi družinski člani nimajo prejemkov, ki bi vplivali na višino invalidskega dodatka, sicer pa razliki med deležem prejemkov na družinskega člana in osnovo, vendar ne more znašati manj kot 10 % osnove. 46. člen ZVojI nadalje določa, da na pravico in višino invalidskega dodatka vplivajo prejemki upravičenca, njegovega zakonca in prejemki vzdrževanih družinskih članov. ZVojI v nadaljevanju v 47., 48. in 49. členu opredeljuje prejemke upravičenca, zakonca in vzdrževanih družinskih članov, v 50. in 51. členu pa način izračuna deleža prejemkov na posameznega družinskega člana.

V zvezi s tem pa ZVojI v 115. členu še določa, da so državni organi, zavodi, organizacije in delodajalci, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločanje po tem zakonu (torej tudi za odmero invalidskega dodatka), dolžni te podatke posredovati ministrstvu oziroma upravnim enotam, ki odločajo o pravicah po tem zakonu.

Kot pravilno že sami ugotavljate, mora takšna zahteva za posredovanje osebnih podatkov, za katero obstoji zakonska podlaga, po 34.a členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006 in 126/2007; ZUP) vsebovati navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve, s  čimer se hkrati organu (v vašem primeru ZRSZ) omogoči presojanje, kateri konkretni podatki so v skladu z načelom sorazmernosti ustrezni in potrebni za posredovanje v konkretni zadevi.

Iz navedenega izhaja, da upravne enote za izračun veteranskega dodatka potrebujejo podatek o prejemkih upravičenca, njegovega zakonca in prejemkih vzdrževanih družinskih članov, med katere sodijo nedvomno tudi dohodki zakoncev in vzdrževanih družinskih članov, ki jih, kot navajate, upravne enote zahtevajo od ZRSZ. Navedeno torej pomeni, da v tem smislu upoštevajoč zgornje navedbe obstoji ustrezna zakonska podlaga za posredovanje teh podatkov upravnim enotam.

Prijazen pozdrav,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka