Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 16.04.2008
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta
Številka: 0712-362/2008/2
Vsebina: Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše elektronsko sporočilo, ki se nanaša na avdiovizualno snemanje sej občinskega sveta. Sprašujete nas:

1. Kdo lahko opravlja to snemanje?
2. Ali mora to biti posebej opredeljeno v Poslovniku občinskega sveta?
3. Ali lahko to opravlja tudi posamezni svetnik?


V elektronskem sporočilu pojasnjujete, da člani občinskega sveta želite, da se seje snemajo tudi s kamero. Ker naj bi takšno snemanje veliko stalo, ste se svetniki zavezali, da to opravljate s svojo tehniko brezplačno in en izvod na CD posredujete tudi občinski upravi. To potrebujete za lastni arhiv in za eventualni prikaz delovanja občinskega sveta na spletni strani občine in internih TV kanalih. S tem bi upravljal Odbor za informiranje pri občinskem svetu, ki ga sestavlja nad 50% članov občinskega sveta. Zanima vas, ali so tu kakšni zadržki ali omejitve.

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

Pooblaščenec uvodoma opozarja, da je pristojen za kršitve določb ZVOP-1, posnetki sej občinskega sveta pa ne predstavljajo nujno kršitve določb navedenega zakona. Posnetki bi pomenili zbirko osebnih podatkov, ki je varovana z določbami ZVOP-1 le, če bi jih upravljavci (v konkretnem primeru bi bila to občina ali posamezni svetnik) obdelovali (na primer objavili na svetovnem spletu) na takšen način, da bi določali ali omogočali določljivost posameznika.

Če v prejšnjem odstavku navedeni pogoj pri obdelavi posnetkov sej občinskega sveta ni izpolnjen, upravljavca ne zavezujejo določbe ZVOP-1, vendar pa je omejen s pravico upodobljenih na posnetkih do zasebnosti. Varstvo te pravice ne sodi v pristojnost Pooblaščenca, posameznik pa jo lahko uveljavlja pred pristojnimi sodišči.

1. in 2. vprašanje: Pooblaščenec pojasnjuje, da je video snemanje sej občinskega sveta s strani občine, pri katerem ali na podlagi katerega nastane zbirka osebnih podatkov, ki je varovana z določbami ZVOP-1, z vidika določb ZVOP-1 dopustno le v primeru, če takšno snemanje dopušča zakon. V tem primeru bi takšen zakon lahko bil Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 in 117/06 – ZDavP-2, ZDIJZ), ki osebnih podatkov javnih funkcionarjev, ki se nanašajo na izvajanje njihove funkcije, ne varuje kot varovanih osebnih podatkov po določbah ZVOP-1. Pogoj za zakonito izvajanje snemanja v tem primeru je tudi primerna predhodna seznanjenost snemanih o tem, da bodo snemani, kakor tudi, da se izvaja le snemanje tistih sej, ki so za javnost odprte.
3. vprašanje: Če posamezni občinski svetnik obdeluje posnetke občinske seje za osebno uporabo, takšni posnetki na podlagi prvega odstavka 7. člena ZVOP-1 ne sodijo v pristojnost Pooblaščenca.  


O b r a z l o ž i t e v:

1 Pristojnost Pooblaščenca

Pooblaščenec uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, v nadaljevanju Ustava RS). Vaš primer pa se nanaša na del širše pravice, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Za varstvo te pravice so se v slovenski in tuji teoriji ter praksi razvili  številni kriteriji. Posameznik pa lahko pravno varstvo te pravice uveljavlja pred pristojnimi sodišči. Kljub temu, da to že ni več področje, ki ga pokriva Pooblaščenec, je Pooblaščenec v odgovorih na podobna vprašanja pojasnjeval nekaj pojmov, pomembnih za razumevanje pravice do zasebnosti v zvezi s posnetki in fotografijami, kot jih razlagata sodobna teorija in praksa, zato vam priporoča, da se seznanite z vsebino sledečih neobveznih mnenj Pooblaščenca (http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov):
-    neobvezno mnenje št. 0712-816/2007/2 z dne 10. 9. 2007
-    neobvezno mnenje št. 0712-660/2007/2 z dne 19. 7. 2007
-    neobvezno mnenje št. 0712-1104/2007/2 z dne 9. 1. 2008
-    neobvezno mnenje št. 0712-201/2006/2 z dne 18. 10. 2006

Odgovor na vaše vprašanje zato le pod določenimi pogoji sodi v pristojnost Pooblaščenca, kar je bolj podrobno pojasnjeno v nadaljevanju tega neobveznega mnenja.

2 Splošno o podlagah za obdelavo osebnih podatkov

Pooblaščenec v nadaljevanju pojasnjuje nekaj splošnih pojmov, ki so pomembni za razumevanje odgovora na vaš dopis. Po določilu prve točke 6. člena ZVOP-1 je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, druga točka 6. člena ZVOP-1 pa določa, da je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je fizična oseba določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Pooblaščenec ugotavlja, da  je posnetek skupek dokaj popolnih in natančnih lastnosti posameznika, saj gre za nekakšno tehnično preslikavo lastnosti posameznika na nek medij. Posnetek vsebuje tolikšno množico osebnih podatkov, da se da posameznika z njimi natančno in nedvoumno določiti.

Pri tem pa je potrebno opozoriti, da vsi osebni podatki sami po sebi ne uživajo zaščite po ZVOP-1, temveč so te zaščite deležni šele, če so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, kot to določa peta točka 6. člena ZVOP-1. ZVOP-1 namreč v skladu s 1. členom določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Slednje glede na določilo tretje točke 6. člena ZVOP-1 pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Zbirka pa je glede na določilo pete točke 6. člena ZVOP-1 vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

To pomeni, da samo dejanje snemanja ne predstavlja še nujno kršitve ZVOP-1. Le v primeru, če bi se skupaj s takšnimi posnetki kasneje obdelovali tudi drugi osebni podatki o posameznikih, ki bi se nahajali  na posnetkih (na primer njihovo ime in priimek, letnica rojstva, podatki zaposlitvi posameznika, … ), bi to predstavljalo zbirko osebnih podatkov po ZVOP-1 in bi lahko obstajala pravna podlaga za pravno varstvo posnetkov po ZVOP-1.

Na tem mestu Pooblaščenec opozarja na določbo ZVOP-1, ki v prvem odstavku 7. člena določa, da se ta zakon ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo posamezniki za osebno uporabo. To pomeni, da če bi posamezni občinski svetnik snemal občinsko sejo in te posnetke obdeloval za osebno uporabo oziroma domače potrebe, torej posnetkov ne bi javno prikazoval, takšni posnetki ne bi predstavljali osebnih podatkov, ki so varovani z določbami ZVOP-1 in zato obdelava takšnih posnetkov ne bi sodila v pristojnost Pooblaščenca. Vsekakor pa je občinski svetnik tudi v tem primeru omejen s širšo pravico do zasebnosti upodobljenih na posnetku.

3 Določbe o varstvu osebnih podatkov v javnem sektorju

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor na podlagi 22. točke 6. člena ZVOP-1 spadajo tudi občine, izhaja iz določb 9. člena ZVOP-1-UPB1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

Pooblaščenec na tem mestu pripominja še, da Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ) v 1. členu določa, da je vsakomur omogočen dostop do informacij javnega značaja, s katerim razpolagajo organi lokalnih skupnosti. Glede na določbo 4. člena ZDIJZ je informacija javnega značaja tista informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki kakršnega koli dokumentarnega gradiva (npr. pisni dokumenti, magnetogrami, videoposnetki, evidence), ki ga je organ izdelal sam ali v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. To pomeni, da bi bili posnetki sej (ki bi jih napravila občina sama) lahko informacija javnega značaja in zaradi tega dostopni vsakomur, razen če bi bila podana katera izmed izjem, ki jih predvideva 6. člen ZDIJZ (npr. varovani osebni podatki, tajni podatki, davčna skrivnost, poslovna skrivnost, … ). Iz tega izhaja, da bi bila objava posnetkov sej občinskega sveta, ki bi jih napravila občina sama, na spletnih straneh ali internih TV kanalih dopustna pod določenimi pogoji.  ZDIJZi osebnih podatkov javnih funkcionarjev, ki se nanašajo na izvajanje njihove funkcije, ne varuje kot varovanih osebnih podatkov po določbah ZVOP-1. Pogoj za zakonito izvajanje snemanja v tem primeru je tudi primerna predhodna seznanjenost snemanih o tem, da bodo snemani, kakor tudi, da se izvaja le snemanje tistih sej, ki so za javnost odprte.

4 Zaključek

Na koncu Pooblaščenec le še opozarja, da je upravljavec posnetkov omejen s posameznikovo pravico do zasebnosti, oziroma z delom te pravice – s pravico do lastne podobe. Posameznik pa lahko pravno varstvo te pravice uveljavlja pred pristojnimi sodišči.

Zato Pooblaščenec opozarja na to, da neupravičeno slikovno snemanje lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 149. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/1994 s spremembami), vendar le v primeru, če bi se s snemanjem ali uporabo posnetkov občutno poseglo v zasebnost posameznika. Predlog za pregon zaradi suma nezakonitega slikovnega snemanja lahko prizadeti vloži na policiji ali pri pristojnem državnem tožilstvu.

Prav tako lahko posameznik, ki je prepričan, da se s takšnim snemanjem ali uporabo posnetkov posega v njegove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami, v nadaljevanju OZ) od sodišča zahteva, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice. V primeru, da je posamezniku s slikovnim snemanjem ali uporabo posnetkov povzročena škoda, pa lahko le-ta od povzročitelja skladno z določbami 179. in 181. člena OZ zahteva tudi odškodnino.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka