Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 17.03.2008
Naslov: Zahteva zavarovalnice za zdravniški izvid
Številka: 0712-241/2008/2
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše vprašanje po elektronski pošti, v katerem nas sprašujete, ali je zavarovalnica pri sklepanju življenjskega in nezgodnega zavarovanja upravičena od vas zahtevati zdravniški izvid za bolezen, ki na njihovem vprašalniku ni navedena kot rizična bolezen, je pa navedeno vprašanje sestavni del zavarovalne police. Menite namreč, da zavarovalnice ne morejo zahtevati zdravniškega izvida za tiste bolezni, ki jih same niso opredelile kot rizične.

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS-A) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

Pooblaščenec na vaše vprašanje pojasnjuje, da določbe Zakona o zavarovalništvu dajejo zavarovalnicam pravno podlago, da lahko od zavarovalcev zbirajo in obdelujejo njihove osebne podatke. To v konkretnem primeru pomeni, da zavarovalnica lahko od vas zahteva zdravniški izvid za določeno bolezen, ki je sestavni del zavarovalne police, ne glede na to, ali je bolezen zavarovalnica opredelila kot rizično ali ne.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki se po prvem odstavku 10. člena ZVOP-1-UPB1 v zasebnem sektorju, kamor po 23. točki 6. člena ZVOP-1-UPB1 spadajo tudi zavarovalnice, lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Tudi 13. člen ZVOP-1-UPB1 kot podlago za obdelavo občutljivih osebnih podatkov, kamor po 19. točki 6. člena ZVOP-1-UPB1 sodijo tudi podatki o zdravstvenem stanju, ki uživajo še posebno varstvo, določa izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna ali  zakon zaradi izvrševanja javnega interesa.

Pri tem pa je potrebno opozoriti še na dve določbi ZVOP-1-UPB-1, in sicer na določbo 14. člena ZVOP-1-UPB-1, ki določa, da morajo biti občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih ter na načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1-UPB-1, ki zahteva, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

Utemeljitev dopustnosti obdelave podatkov o zdravstvenem stanju posameznika s strani zavarovalnice

ZVOP-1-UPB-1 kot splošen predpis na sistemski ravni ureja varstvo osebnih podatkov, vendar dopušča, da se varstvo osebnih podatkov ureja za posamezna pravna področja tudi s področnimi zakoni. Tako je potrebno dopustnost obdelave podatkov o zdravstvenem stanju posameznika, ki je sklenil z zavarovalnico pogodbo o zavarovanju, presojati tudi z vidika Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZZavar-UPB2), ki daje zavarovalnicam zakonito podlago za obdelavo zdravstvenih podatkov ob sklepanju in izvrševanju zavarovalnih pogodb. Zavarovalnica je že na podlagi prvega odstavka 10. člena ZVOP-1-UPB-1, ki kot pogoj za zakonito obdelavo zahteva privolitev ali obstoj zakonskega predpisa, upravičena do obdelave (kar vključuje tudi zbiranje) zdravstvenih podatkov ob sklepanju in izvrševanju zavarovalnih pogodb.

ZZavar v 1. odstavku 154. člena določa, da zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo škod, ki izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja. 2. odstavek istega člena ZZavar nadalje določa, da lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje vzpostavijo, vzdržujejo in vodijo med drugim zbirko podatkov o zavarovancih, zbirko podatkov o škodnih dogodkih in zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine. Za to zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine velja, da se na podlagi 5. odstavka 154. člena ZZavar zbirajo med drugim tudi osebni podatki o prehodnih poškodbah in zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanju zdravljenja in posledicah zavarovanca in oškodovanca. Podatki iz te evidence se nanašajo tako na nezgodna zavarovanja, kot tudi na življenjska zavarovanja. Na podlagi 6. odstavka 154. člena ZZavar se podatki iz obravnavane zbirke zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, od drugih oseb (prič škodnih dogodkov) in tudi iz zbirk podatkov zdravstvenih ustanov, delodajalca, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za socialno delo. Organi, organizacije in posamezniki, ki take podatke oziroma zbirke podatkov imajo, morajo te podatke na pisno zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Slovenskemu zavarovalnemu združenju.

Predhodno navedena zakonska določba tako daje zavarovalnicam neposredno pravno podlago za zbiranje tudi tistih občutljivih osebnih podatkov posameznika, ki se nanašajo na njegovo zdravstveno stanje in so potrebni za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo škod. Za oceno tveganja in določitev premije s strani zavarovalnice je nujno poznavanje zdravstvenega stanja zavarovanca, saj je premija oziroma cena zavarovanja odvisna od višine zavarovalne vsote, dobe zavarovanja, splošnih stroškov zavarovanja, tehnične obrestne mere, starosti in trenutnega zdravstvenega stanja zavarovanca. Poznavanje zdravstvenega stanja pa je pomembno tudi ob nastopu zavarovalnega primera (npr. pri nezgodnih zavarovanjih) zaradi ugotavljanja obveznosti izplačila zavarovalnine in njene višine.

Upoštevanje načela sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov

Ob načelni dopustnosti obdelave zdravstvenih podatkov je potrebno upoštevati, da zavarovalnico pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na splošno podlago v ZZavar, zavezuje tudi predhodno navedeno načelo sorazmernosti. Pri zbiranju podatkov o zdravstvenem stanju in nadaljnji obdelavi je zato zavarovalnica upravičena le do tistih zdravstvenih podatkov, ki so resnično potrebni in primerni za presojo obstoja obveznosti in višine zavarovalnine (odškodnine). ZZavar ne določa natančno, katere podatke o zdravstvenem stanju lahko zavarovalnice zbirajo, zato je potrebno presojati potrebnost in primernost obdelave zahtevanih zdravstvenih podatkov v vsakem konkretnem primeru posebej. Čeprav ZZavar govori o podatkih o zdravstvenem stanju na splošno, to še ne pomeni, da lahko zavarovalnica zbira tudi zdravstvene podatke, ki niso v zvezi s posameznim zavarovanjem oziroma niso pomembni za presojo obstoja obveznosti in njene višine (torej podatke, ki niso v zvezi z namenom zbiranja).

Pooblaščenec na vaše vprašanje v skladu s predhodno zapisanim zaključuje, da določbe ZZavar dajejo zavarovalnicam vsa pooblastila, da lahko od zavarovalcev zbirajo in obdelujejo njihove osebne podatke. To v konkretnem primeru pomeni, da zavarovalnica lahko od vas zahteva zdravniški izvid za določeno bolezen, ki je sestavni del zavarovalne police, ne glede na to, ali je bolezen zavarovalnica opredelila kot rizično ali ne.

S spoštovanjem.

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka