Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 05.02.2008
Naslov: Varnostno preverjanje
Številka: 0712-92/2008/2
Vsebina: Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da imate v lasti delnice podjetja, ki se ukvarja z varovanjem. Izpolniti bi morali vprašalnik, ki zajema ogromno osebnih podatkov, ki so zelo osebni, če ne celo intimni in nimajo veze z varnostjo. Sprašujete, če lahko kdo zbira vse te podatke o vas in v primeru da ne, naj Pooblaščenec od izdajatelja (Ministrstvo za notranje zadeve) zahteva, da umakne te »preverke«. Skupaj z elektronskim sporočilom ste posredovali tudi soglasje za varnostno preverjanje in osnovni varnostni vprašalnik za varnostno preverjanje.

Informacijski pooblaščenec vam na podlagi posredovanih informacij v skladu z 2. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, 51-2007-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1), posreduje neobvezno mnenje.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pravno podlago za zbiranje v zakonu določenih osebnih podatkov, z namenom ugotavljanja varnostnih zadržkov, tudi pri lastnikih podjetja (imetnikih delnic), ki se ukvarja z zasebnim varovanjem.

O b r a z l o ž i t e v:

ZVOP-1-UPB1 določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.  

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, ob tem da je posameznik v skladu z 2. tč. 6. čl. ZVOP-1-UPB-1 določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

Obdelava osebnih podatkov v skladu s 3. točko 6. člena ZVOP-1-UPB-1 pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali, ki so pri ročni obdelavi zbirke osebnih podatkov namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Kot sredstva obdelave pa ista določba navaja, da je obdelava lahko ročna ali avtomatizirana.

Osebni podatki se v javnem sektorju, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZVOP-1-UPB-1 lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

Ker v elektronskem sporočilu niste navedli, lastnik delnic katerega podjetja ste, oziroma s kakšno vrsto varovanja se to podjetje ukvarja (varovanje oseb, varovanje ljudi in premoženja, prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanje javnih zbiranj …) vam Pooblaščenec podaja pavšalen odgovor. Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/2003 in št. 102/2007; v nadaljevanju: ZZasV) v 36.a členu med drugim določa tudi za osebe - lastnike, zakonite zastopnike, prokuriste in člane nadzornega sveta gospodarske družbe, ki se ukvarja z zasebnim varovanjem, kot je to določeno v 30., 31., 32., 33., 34., 35. in 35.a členu, da zanje ne smejo biti podani zadržki javnega reda in varnostni zadržki. Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja, da obstajajo utemeljeni dvomi o zanesljivosti osebe, ki naj bi opravljala dejavnost zasebnega varovanja. Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo opravi pristojni organ in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih. Varnostno preverjanje iz prejšnjega odstavka obsega osnovno varnostno preverjanje podatkov, določeno s predpisi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, in preverjanje podatkov, določeno s predpisi, ki določajo pogoje za pridobitev orožne listine. Varnostne zadržke ugotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Na njegovo zahtevo so državni in drugi organi dolžni posredovati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih iz tega člena.

Pooblaščenec po pregledu priloženega soglasja za varnostno preverjanje in osnovnega varnostnega vprašalnika za varnostno preverjanje ugotavlja, da gre za dokumenta,   predpisana v Uredbi o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/2006, v nadaljevanju: Uredba), izdani na podlagi Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/2006, uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZTP-UPB2), kjer je urejeno varnostno preverjanje za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. V 25. členu ZTP-UPB2 pa so navedeni tudi osebni podatki, ki jih obsega osnovni varnostni vprašalnik in jih lahko obdeluje ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

Pooblaščenec zato ugotavlja, da ima ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v zakonu  določeno pravno podlago za zbiranje določenih osebnih podatkov z namenom ugotavljanja varnostnih zadržkov tudi pri lastnikih podjetja, ki se ukvarja z zasebnim varovanjem.
                                                                                 
S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka