Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.11.2007
Naslov: OP za pridobitev cene vozovnice
Številka: 0712-953/2007/2
Vsebina: Trgovinska dejavnost
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali ...  upravičeno zahteva osebne podatke (elektronski naslov, podjetje, davčna številka, ime in priimek, naslov, kraj in pošta) pred posredovanjem informacije o ceni vozovnice. Kot pojasnjujete, na njihovi spletni strani informacije ni mogoče dobiti brez posredovanja vseh navedenih podatkov.


Informacijski pooblaščenec vam na podlagi posredovanih informacij v skladu z 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur.l. RS, št. 113/05, 51-2007-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, 113/05, 51-2007-ZUstS-A in 67/2007, v nadaljevanju ZVOP-1) posreduje neobvezno mnenje.

ZVOP-1 določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.  

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, ob tem da je posameznik v skladu z 2. tč. 6. čl. ZVOP-1 določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Iz navedenega sledi, da vsi zgoraj navedeni podatki, ki se nanašajo na pravne osebe (firma, davčna številka, naslov in drugo) ne predstavljajo osebnega podatka in zato v skladu z ZVOP-1 ne uživajo pravnega varstva, zato se Pooblaščenec v nadaljevanju osredotoča samo na podatke, ki se nanašajo na posameznika.

Iz 8. člena ZVOP-1, ki je splošne narave, izhaja, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. V 10. členu ZVOP-1 je podrobneje urejena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, ter določene izjeme od splošnih pravnih podlag. In sicer 10. člen ZVOP-1 določa, da se osebni podatki v zasebnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. ZVOP-1 pa glede navedenega pozna tudi dve izjemi, in sicer, da se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe, ter druga izjema, da se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zasebni sektor, po 23. točki 6. člena ZVOP-1, so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe ali gospodarske javne službe ali obrt, in osebe zasebnega prava; zasebni sektor so javni gospodarski zavodi, javna podjetja in gospodarske družbe, ne glede na delež oziroma vpliv države, samoupravne lokalne skupnosti ali samoupravne narodne skupnosti. Zavezanec sodi po določbah ZVOP-1 med zasebni sektor, saj je gospodarska družba, s statusno obliko d.d..

Pooblaščenec domneva, da se vaše vprašanje nanaša na nakup avtobusnih vozovnic preko spletne strani ... (v nadaljevanju ...), ki uporabnikom pred nakupom vozovnice omogoča vpogled v relacije potovanj, možne odhode, prevoznike in cene in lahko uporabnik tudi na ta način dobi podatek o ceni vozovnice. Pred prvim spletnim nakupom je potrebna registracija uporabnika, ob kateri pa se od uporabnika zahteva, da v spletni obrazec obvezno vpiše ime, priimek, naslov, elektronski naslov in naslov za dostavo. Registracija je zaključena, ko uporabnik potrdi sporočilo, ki ga prejme na svoj elektronski naslov. Uporabniško ime in geslo se uporabljata za prijavo v sistem. Uporabniško ime je uporabnikov elektronski naslov, geslo pa uporabnik določi sam in ga poljubno spreminja.

Pooblaščenec ugotavlja, da se registracija zahteva pred nakupom avtobusne vozovnice preko spleta in namen registracije ni obdelava osebnih podatkov klicateljev, ki se želijo pozanimati zgolj o ceni avtobusne vozovnice. ... zbira osebne podatke zgolj za potrebe prodaje avtobusnih vozovnic preko svojih spletnih strani, ob tem pa Pooblaščenec ocenjuje, da osebni podatki, ki jih ... zahteva ob registraciji,  v ničemer ne presegajo načela sorazmernosti, ki ga ZVOP-1 določa v 3. členu in so ustrezni in primerni glede na namen obdelave. Pravna podlaga za obdelavo zgoraj naštetih osebnih podatkov je osebna privolitev posameznika, kar je povsem skladno z ZVOP-1. Če posameznik ne želi ... posredovati navedenih osebnih podatkov, ima na voljo še nakup avtobusne vozovnice na sami ... ali na avtobusu, kjer je tak nakup anonimen. Pooblaščenec je vpogledal na spletno stran ... in ugotovil, da posameznik lahko pridobi podatek o ceni avtobusne vozovnice brez posredovanja kakršnih koli osebnih podatkov, torej tudi povsem anonimno, s klicem na plačljivo telefonsko številko 090 93-42-3o ali 090 42 40 (telefonski odzivnik).

Ravnanje ... v konkretnem primeru, po oceni Pooblaščenca in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga, ni v nasprotju z ZVOP-1.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka