Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.11.2007
Naslov: Dostop do evidenc o statusu pri nakupu vozovnice
Številka: 0712-972/2007/2
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani!

Prejeli smo vaša vprašanja z dne 26.10.2007, v katerih nas sprašujete:

1.)    Ali lahko ... z namenom poenostavitve postopka nakupa medkrajevnih in krajevnih vozovnic za učence osnovnih šol, vajence, dijake srednjih šol ter študente upravičeno zahteva v postopku prenove plačilnega sistema za nakup in uporabo vozovnic v mestnem potniškem prometu dostop do elektronskih baz podatkov Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, v katerih bi lahko preverili status predhodno omenjenih kategorij posameznikov?
2.)    Kako ravnati s tako pridobljenimi podatki?


Avtentično razlago posameznih določb zakona daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, zato vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju na podlagi 7. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji:

1. ... je z namenom poenostavitve postopka nakupa medkrajevnih in krajevnih vozovnic za učence osnovnih šol, vajence, dijake srednjih šol ter študente na podlagi 4. člena v zvezi s 139. členom ZUP-UPB2 upravičen do dostopa do podatka o njihovem statusu, ki se nahaja v elektronskih bazah podatkov Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Navedeno pa z vidika namena obdelave, torej (le) preverjanja statusa omenjenih kategorij posameznikov, glede na določilo 3. člena ZVOP-1-UPB1, skladno s katerim morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo, pomeni, da lahko ... ob spoštovanju določil 139. člena ZUP-UPB2 dostopa do podatkov le na posreden način.
2. Podrobnejši postopek izmenjave podatkov mora biti ob spoštovanju določil ZVOP-1, predvsem določil 21. in 24. člena, skladen s 139. členom ZUP-UPB2 in na njegovi podlagi sprejeti Uredbi o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov .

O b r a z l o ž i t e v:

Ad 1.
ZVOP-1-UPB1 je z vidika varstva osebnih podatkov krovni zakon, ki opredeljuje načine in obseg varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ter s tem omogoča uresničevanje ustavne pravice varstva osebnih podatkov. Ta v 8. členu določa splošno opredelitev dopustnosti obdelave osebnih podatkov, in sicer je obdelava osebnih podatkov mogoča bodisi na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo. Za posamezna področja so zato z vidika opredeljevanja konkretnih zakonskih podlag pomembni tudi področni zakoni, ki opredeljujejo namene in obseg osebnih podatkov, ki se zbirajo za posamezne namene.

To še posebej velja za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, ki je po določilu 1. odstavka 9. člena ZVOP-1-UPB1 dovoljena le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ki lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Ker je v obravnavanem primeru skladno s 6. točko 1. odstavka 6. člena ZVOP-1-UPB1 upravljavec zbirk, do katerih želi imeti ... dostop, javni sektor (Ministrstvo za šolstvo ter Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo), napisano pomeni, da je dostop do evidenc dovoljen le, če to opredeljuje zakon oziroma je to skladno z zakonsko določenim namenom uporabe evidenc.

Opisano pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z medkrajevno mesečno vozovnico v konkretnem primeru predstavljata Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZViS-UPB3) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZOFVI-UPB5).

ZViS-UPB3 v 82. členu v zvezi z uporabo evidenc z osebnimi podatki študentov določa, da se ti zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Po določilu 69. člena ZViS-UPB3, ki opredeljuje pravice in ugodnosti študentov, sodi v slednje tudi pravica do subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, ki jo imajo študentje, državljani Republike Slovenije, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča. To pravico podrobneje določa 73.c člen istega zakona, po določbi katerega Republika Slovenija subvencionira prevoze študentov, ki se izobražujejo v oddaljenosti pet kilometrov ali več od kraja stalnega prebivališča, in sicer v višini največ 70% polne cene mesečne vozovnice, odvisno od socialnega položaja in oddaljenosti od kraja izobraževanja. Podrobna opredelitev načina uveljavljanja te pravice, med drugim predvsem obrazec »Vloga za dodelitev subvencije k ceni mesečne vozovnice«, s katerim lahko študenti pri prevozniku uveljavljajo to pravico, in kriteriji za subvencioniranje prevozov, pa je določena s Pravilnikom o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/04, v nadaljevanju Pravilnik), ki ga je izdal minister, pristojen za visoko šolstvo.

Iz omenjenega obrazca in določb Pravilnika izhaja, da je status študenta oziroma podatek o vpisu posameznika v visokošolski zavod eden izmed pogojev za pridobitev subvencije. Nadalje pa študent s podpisom obrazca, ki vsebuje tudi podatek o vpisu posameznika v visokošolski zavod, dovoljuje, da sme Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport preveriti resničnost obravnavanega podatka v evidencah, ki jih vodijo državni organi. Podjetju, ki izda mesečno vozovnico pa se dovoljuje uporaba osebnih podatkov v skladu z namenom, ki ga določa predpis.

Zgoraj navedena določila ZViS-UPB3 in Pravilnik s predpisanim obrazcem tako predstavljajo pravno podlago za zbiranje v obrazcu navedenih osebnih podatkov, ki jih zbirajo prevozniki, med drugim tudi podatek o statusu študenta. Slednji pa se lahko uporablja v skladu z namenom, ki ga določa predpis, torej tudi 82. člen ZViS-UPB3. To pomeni, da se podatek o statusu študenta lahko zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih, kamor po določilu 4. člena v zvezi s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZUP-UPB2) sodi tudi odločanje LLP o pravici študentov do upravičenosti subvencije prevoza s tem, ko preverjajo ustreznost predloženih dokazil študentov - izpolnjeno vlogo s potrdilom o njihovem študentskem statusu.

Omenjeni določbi ZUP-UPB2 namreč razširjata uporabo pravil splošnega upravnega postopka, torej tudi pravil za zakonsko podlago za pridobivanje osebnih podatkov (glej 7. odstavek 139. člena), na vse javnopravne zadeve, ki imajo značaj upravne stvari, in na področja, na katerih se te zadeve nahajajo, niso pa urejene s posebnim postopkom; saj je namen omenjenih določb zapolniti vse vrzeli v procesni ureditvi enostranskega in avtoritativnega odločanja, tudi v postopkih, ki niso uvedeni v breme stranke, temveč v njeno korist. Med slednje pa po naravi stvari, zaradi varstva javnega interesa, sodi tudi postopek odločanja LLP o pravici študentov do upravičenosti subvencije prevoza (prim. z materialnim kriterijem upravne zadeve iz 2. odstavka 2. člena v zvezi s 3. členom ZUP-UPB2). Kot namreč izhaja iz zastavljenega vprašanja, ... odloča o pravicah in obveznostih obravnavanih kategorij posameznikov (predvsem gre za postopke, uvedene v korist stranke), ne da bi pri tem šlo za upravno zadevo v smislu 1. in 3. člena ZUP-UPB2. Ima pa stranka, o pravici katere se odloča, po določilu 5. odstavka 139. člena ZUP-UPB2 tudi v takšnih postopkih možnost, da izrecno izjavi, da ne želi, da se iz uradnih evidenc (ustanovljenih na podlagi zakona, op. Pooblaščenca) pridobiva podatke v njenem imenu oz. za potrebe postopka, v katerem je stranka. Tedaj mora ustrezne podatke oz. potrdila in izpiske o njih pridobiti stranka sama, oziroma v konkretnem primeru študent.

Z vidika uresničevanja 139. člena ZUP-UPB2 velja napisano tudi za uporabo osebnih podatkov o statusu dijakov, vajencev in študentov višjih šol, obdelovanih na podlagi Pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Ur. l. RS, št. 78/03), sprejetim na podlagi 81. člena ZOFVI-UPB5, ki v 7. in 8. členu prav tako določa možnost oziroma pravico subvencioniranja medkrajevnih prevozov vajencev, dijakov in študentov višjih šol.

Upoštevajoč navedeno pa je v konkretnem primeru potrebno poudariti, da je v zvezi s pravico (ceneje) pridobiti mestno mesečno vozovnico v 2. odstavku 52. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 14/06, v nadaljevanju ZPCP-2) navedeno le, da se s podeljevanjem koncesij, financiranjem in izvajanjem gospodarske javne službe zagotavljajo predvsem prevozi, katerih namen je preusmeritev potnikov z osebnih prevozov na javna prevozna sredstva, uporaba kombiniranih oblik prevoza in usklajenost voznih redov vseh izvajalcev javnega potniškega prometa. Pri tem se namenja posebna pozornost kategorijam potnikov v dnevni migraciji, in sicer dijakom, študentom, delavcem in potnikom iz demografsko ogroženih območij. Ker deluje ... v občini, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, se po določilu 5. odstavka 53. člena linijski mestni prevoz, za katerega veljajo mestne mesečne vozovnice, obvezno opravlja kot lokalna gospodarska javna služba, sredstva zanjo pa se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz proračuna občine (4. odstavke 53. člena). To pa pomeni, da ima tudi odločanje ... o upravičenosti učencev osnovnih šol, vajencev, dijakov srednjih šol ter študentov do cenejše oziroma subvencionirane prodaje mesečnih vozovnic mestnega prometa zaradi varstva javnega interesa naravo enostranskega in avtoritativnega odločanja v postopkih, uvedenih v korist stranke, v smislu 4. člena v zvezi s 139. členom ZUP-UPB2, kot predhodno že opisano. Ima pa stranka, o pravici katere se odloča, kot že omenjeno, po določilu 5. odstavka 139. člena ZUP-UPB2 v takšnih postopkih možnost, da izrecno izjavi, da ne želi, da se iz uradnih evidenc pridobiva podatke v njenem imenu oz. za potrebe postopka, v katerem je stranka.

Zato Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) meni, da je ... z namenom poenostavitve postopka nakupa medkrajevnih in krajevnih vozovnic za učence osnovnih šol, vajence, dijake srednjih šol ter študente upravičen do dostopa do podatka o njihovem statusu, ki se nahaja v elektronskih bazah podatkov Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Navedeno pa z vidika namena obdelave podatkov, torej (le) preverjanja statusa omenjenih kategorij posameznikov, glede na določilo 3. člena ZVOP-1, skladno s katerim morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo, pomeni, da lahko ... ob spoštovanju določil 139. člena ZUP-UPB2 dostopa do podatkov le na posreden način, po vzorcu delovanja evropskih obsežnih informacijskih sistemov, kakršen je na primer Schengenski informacijski sistem, kjer se dostop do podatkov vrši po sistemu zadetek/brez zadetka. Zato je pri takšni vrsti dostopa potrebno posebej urediti oziroma navesti, katere osebne podatke bo moral uporabnik (...) vpisati v sistem, da bo upravljavec (ministrstvo) oziroma sistem zbirke dostop dovolil (ali zavrnil). Pooblaščenec skladno z določili Pravilnika in predpisanim obrazcem kot osnovni podatek za vpogled predlaga ime in priimek, rojstni datum in naslov (kumulativen pogoj), saj so to podatki, s katerimi ... in ministrstva hkrati razpolagajo.

Ad 2.
Skladno z določilom 4. odstavka 139. člena ZUP-UPB2 mora organ, ki vodi postopek in ki za končno odločitev potrebuje določene podatke iz uradnih evidenc, za podatke zaprositi najkasneje v treh dneh. Zaprošeni organ mora podatke posredovati najkasneje v petnajstih dneh. Podrobnejši postopek izmenjave podatkov pa je na podlagi določila 8. odstavka 139. člena ZUP-UPB2 urejen v Uredbi o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05 s spremembami in dopolnitvami).

Glede na 8. točko 1. odstavka 6. člena ZVOP-1-UPB1, ki določa, da je uporabnik osebnih podatkov fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki, zgoraj napisano glede na 4. odstavek 22. člena ZVOP-1-UPB1 v zvezi s 139. členom ZUP-UPB2 pomeni, da je ministrstvo, kot upravljavec obravnavanih osebnih podatkov, dolžan uporabniku (...) podatke posredovati tudi brez plačila stroškov posredovanja, razen če zakon določa drugače. Pri tem mora upravljavec osebnih podatkov (ministrstva) za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov (3. odstavek 22. člena ZVOP-1-UPB1).

Prijazen pozdrav,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka