Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.11.2007
Naslov: Vpogled v kartoteko očeta
Številka: 0712-956/2007/2
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali vam je dovoljeno vpogledati v zdravstveno kartoteko oziroma način zdravljenja vašega pokojnega očeta. Na koga se lahko obrnete, oziroma na kakšen način lahko pridobite to dokumentacijo, gre pa za povsem oseben motiv pridobitve te dokumentacije.

Informacijski pooblaščenec vam na podlagi posredovanih informacij v skladu z 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur.l. RS, št. 113/05, 51-2007-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, 113/05, 51-2007-ZUstS-A in 67/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) posreduje neobvezno mnenje.

Zdravstvena dokumentacija vsebuje številne osebne podatke in občutljive osebne podatke posameznika (podatki o zdravstvenem stanju posameznika), ki ustrezajo definiciji osebnega podatka v smislu ZVOP-1 in ki se nahajajo v zbirkah osebnih podatkov, ki so jih upravljavci osebnih podatkov dolžni voditi v skladu z veljavno zakonodajo, kot izhaja iz nadaljevanja.

Osebni podatki se v javnem sektorju, kamor spadajo tudi javni zdravstveni zavodi, v skladu z 9. čl. ZVOP-1 lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov na področju zdravstva je določena v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, v nadaljevanju ZZPPZ), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, v nadaljevanju ZZDej) in Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06, v nadaljevanju ZZdrS).
 
Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov in s tem povezane pravice tretjih oseb do vpogleda v osebne podatke je urejeno v 23. členu ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom (na primer sodišča pri reševanju zapuščinskih zadev ali pa za potrebe vodenja matične knjige umrlih). Upravljavec lahko osebne podatke o umrlem posamezniku posreduje tudi osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda. Vendar je to mogoče, če upravičenec za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Posameznik namreč lahko za časa življenja izrecno prepove posredovanje svojih podatkov po smrti. Obrazložitev v nadaljevanju izhaja iz predpostavke, da posameznik ni pisno prepovedal posredovanja osebnih podatkov iz zdravstvene dokumentacije po smrti.  

Navedena določba ZVOP-1 daje zakonitim dedičem prvega ali drugega dednega reda neposredno pravno podlago, da ob izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev pridobijo osebne podatke o umrlem posamezniku. ZVOP-1 se glede pridobitve osebnih podatkov o umrlem posamezniku v zvezi z določitvijo kroga zakonitih dedičev navezuje na Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976, 23/1978, RS, št. 17/1991-I-ZUDE, 13/1994-ZN, 40/1994 Odl.US: U-I-3/93-17, 82/1994-ZN-B, 117/2000 Odl.US: U-I-330/97-28, 67/2001, 83/2001-OZ; v nadaljevanju ZD).

Po določbi 11. člena ZD predstavljajo prvi dedni red potomci in zakonec pokojnika in so dediči pred vsemi ostalimi. Iz povedanega tako sledi, da kot zapustnikova hči sodite v prvi dedni red in tako izpolnjujete prvi pogoj, ki ga določa ZVOP-1. Ta pogoj izkazujete bodisi s sklepom o dedovanju ali pa z drugim ustreznim dokazilom (na primer z izpisom iz matičnega registra).

Vendar pa se za seznanitev z osebnimi podatki umrlih posameznikov zahteva tudi pravni interes, ki ste ga prav tako dolžni ustrezno izkazati. »Povsem osebni motiv« kljub dejstvu, da ste dedinja prvega dednega reda za vpogled v pokojnikove osebne podatke ne zadošča. Da bi ustrezno izkazali pravni interes, bi morali pri uveljavljanju svojih pravic iz 23. člena ZVOP-1 upravljavcu osebnih podatkov, k svoji zahtevi poleg odločbe o dedovanju priložiti npr. tudi kak drug dokument, ki bo izkazoval vaš pravni interes za pridobitev osebnih podatkov umrlega posameznika (morebitno dokazilo o vloženi tožbi ali drugo dokazilo, ki izkazuje pasivno ali aktivno udeležbo v nekem konkretnem postopku, ki je že v teku).

Vpogled v osebne podatke pokojnika zahtevate pri upravljavcu osebnih podatkov (v konkretnem primeru je to ...), pisno ali ustno na zapisnik. Vlogi pa priložite ustrezna dokazila, s katerimi izkazujete položaj dediča prvega dednega reda in pravni interes.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka