Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 20.11.2007
Naslov: OP na pisemski kuverti
Številka: 0712-932/2007/2
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete, ali lahko sodišče na pisemsko ovojnico (priporočena pošiljka) poleg vašega imena in priimka napiše še datum, mesec in letnico rojstva?

Informacijski pooblaščenec vam na podlagi posredovanih informacij v skladu z 2. čl. Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur.l. RS, št. 113/05, 51-2007-ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) in 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, 113/05, 51-2007-ZUstS-A in 67/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) posreduje neobvezno mnenje.

Sodišče nima pravne podlage, na podlagi katere bi lahko vpisovalo na pisemske ovojnice rojstne podatke posameznika - naslovnika.

ZVOP-1 določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.  

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, ob tem, da je posameznik v skladu z 2. tč. 6. čl. ZVOP-1 določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Posameznikov datum rojstva je skladno z ZVOP-1 osebni podatek.

Osebni podatki se v javnem sektorju, kamor spadajo tudi sodišča, v skladu z 9. čl. ZVOP-1 lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Da je navedba določenih podatkov o naslovniku (osebno ime, morebiten naziv, stalni, začasni ali drug javljeni naslov) na poštnih pošiljkah dopustna, ni nobenega dvoma, saj to smiselno izhaja iz vrste določb Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB; ZPSto-1), ter dejstva, da navedba podatkov o naslovniku po naravi stvari predstavlja predpogoj za sprejem in prenos poštnih pošiljk.

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju  ZS-UPB4) v 6. členu določa, da poslovanje sodišč urejata zakon in Sodni red. S Sodnim redom se določajo: notranja organizacija sodišč, način poslovanja sodišč v posameznih vrstah zadev, podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev posameznim sodnikom, način poslovanja v primerih, ko stranka, priča ali oškodovanec uporablja pred sodiščem svoj jezik in pisavo, organizacija in poslovanje dežurne preiskovalne službe, poslovanje v zadevah sodne uprave in pisarniško tehnično poslovanje sodišč ter pravila o urejanju drugih vprašanj, kadar tako določa zakon. Odpravo pisanj urejajo določila Sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/1995, 35/1998, 91/1998, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 22/2000, 113/2000, 62/2001, 88/2001, 102/2001, 3/2003 Odl.US: U-I-204/99-22, 15/2003, 75/2004, 138/2004, 74/2005, 5/2007, 82/2007) SOP: 1995-01-0817, v nadaljevanju Sodni red). Sodni red v 241. členu določa, da se pisanja odpravljajo in dostavljajo po sodnikovi odredbi. Če glede načina odprave in dostave ni posebne sodnikove odredbe, se pisanje vroči na način, ki ustreza veljavnim predpisom. Za pisanje, ki se mora po sodnikovi odredbi vročiti osebno, se uporablja modra vročilnica za vročitev po sodni osebi (obr. SR št. 38) oziroma modra ovojnica s povratnico za vročitev po pošti. Če ni potrebna osebna vročitev, se uporablja bela vročilnica (obr. SR št. 39) za vročitev po sodni osebi, oziroma bela ovojnica s povratnico za vročitev po pošti. Vročanje v tujino urejajo posebni predpisi; za vročitev se uporablja obr. SR št. 40. Če se odpravljajo vabila za obravnavo ali narok, se na vročilnico oziroma povratnico vpiše datum obravnave ali naroka, sicer pa vsebina pošiljke z navedbo opravilne številke in redne številke pisanja (npr. sodba, sklep) in datum evidence. Iz navedenega tako izhaja, da Sodni red, ki ureja odpravo pisanj na sodiščih, ne vsebuje pravne podlage, na podlagi katere bi sodišče lahko vpisovalo na ovojnice poleg dovoljenih podatkov, tudi druge osebne podatke posameznika (rojstne podatke).
                                                                                 
S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.
pooblaščenka