Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 08.11.2007
Naslov: Telefonska anketa
Številka: 0712-973/2007/2
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 25. 10. 2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem navajate in prosite za mnenje glede varstva osebnih podatkov. Kot primer navajate sledeče:  dne 25. 10. 2007 zvečer vas je s telefonske številke ..., poklicalo neko dekle in se predstavilo kot anketarka podjetja .... Privolili ste v sodelovanje v anketi, a so anketna vprašanja kmalu postala zelo osebna.
Spraševala vas je:
- ali ste se udeležili volitev;
- koga ste volili;
- koga boste volili v drugem krogu;
- ali je vaša politična usmerjenost desna ali leva;
- ali ste verni?


Na večino vprašanj ji niste želeli odgovoriti, kljub temu, da je anketarka poskušala »izvleči« te podatke od vas. Med pogovorom ste v iskalnikih Google in Najdi.si pobrskali po geslu ..., a niste dobili relevantnega zadetka.

Glede navedenega sprašujete zlasti:
1.    Ali je anketarka kršila zakon o varovanju osebnih podatkov?
2.    Kam lahko prijavite omenjeni primer?


V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

1. Pooblaščenec ne more, glede na vaše skope navedbe, zagotovo odgovoriti ali je anketarka oziroma obdelovalec osebnih podatkov kršil določbe ZVOP-1-UPB1.

2. V kolikor menite, da je prišlo v zadevnem primeru do kršitev določb ZVOP-1-UPB1, lahko pri Pooblaščencu zoper konkretno pravno osebo podate prijavo, na podlagi katere lahko Pooblaščenec uvede inšpekcijski nadzor.

O b r a z l o ž i t e v:

Za boljše razumevanje spodaj navedenega je treba pojasniti pojem »osebni podatek« kot ga določa ZVOP-1-UPB1. Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik je v skladu z 2. točko 6. člena ZVOP-1-UPB1 določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

V skladu z 19. točko 6. člena ZVOP-1-UPB1 so občutljivi osebni podatki podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške (v nadaljnjem besedilu: prekrškovne evidence); občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.

ZVOP-1-UPB1 v 3. točki 6. člena določa, da pomeni obdelava osebnih podatkov kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Osebni podatki se po določbah prvega odstavka 8. člena ZVOP-1-UPB1 lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika (14. točka 6. člena ZVOP-1-UPB1). V drugem odstavku 8. člena ZVOP-1-UPB1 je nadalje določeno, da mora biti namen obdelave osebnih podatkov določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

Pooblaščenec je preko spletnega iskalnika preveril družbo ... ali podobno in ugotovil, da gre najverjetneje za družbo ...center d.o.o., C. Dolomitskega odreda 10, 1111 Ljubljana, saj se telefonska številka, ki ste jo navedli, sklada s telefonsko številko navedene družbe. ...center d.o.o. med drugim opravlja trženjske, javnomnenjske in medijske raziskave.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, kamor je moč šteti tudi ...center d.o.o., so podrobneje določene v 10. členu ZVOP-1-UPB1, ki določa:
(1) Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pooblaščenec opozarja, da gre v zadevnem primeru tudi za obdelavo občutljivih osebnih podatkov (podatki o političnem in verskem prepričanju), obdelavo katerih pa ureja 13. člen ZVOP-1-UPB1. 1. točka 13. člena določa, da se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo le v primeru, če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna. Zato bi moral obdelovalec občutljivih osebnih podatkov od svojih anketirancev pridobiti izrecno, praviloma pisno privolitev za obdelavo njihovih občutljivih osebnih podatkov. Pooblaščenec ob tem opozarja tudi na namen obdelave osebnih podatkov, saj drugi odstavek 8. člena ZVOP-1-UPB1 določa, da mora biti v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika ta predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov (recimo javnomnenjske raziskave vzporednih volitev…). Obdelovalec teh podatkov bi moral vsakega anketiranega seznaniti z vsemi nameni obdelave njegovih osebnih podatkov in od njega pridobiti izrecno, praviloma pisno privolitev, s katero anketirani izrecno privoli v obdelavo podatkov v znane namene.

Ker gre za telefonsko anketiranje, je pridobitev pisne privolitve anketiranca praviloma nemogoča. Sicer pa tudi določba 1. točke 13. člena ZVOP-1-UPB1 določa »praviloma pisno« obliko, kar pomeni, da ni določena stroga obličnost in je privolitev lahko dana na primer tudi ustno, vendar pa je zlasti z vidika naknadnega dokazovanja obstoja posameznikove privolitve koristno, da je privolitev dana pisno. Glede na vaše navedbe je bilo mogoče zavrniti odgovore na posamezna vprašanja in s tem torej niste privolili v obdelavo določenih osebnih podatkov, predvsem občutljivih osebnih podatkov. Prav tako ima Pooblaščenec premalo informacij glede ostalih vprašanj ankete, in sicer ali je anketa anonimna ali ne in ali je mogoče posameznika na podlagi odgovorov določiti oziroma ali je določljiv.

Pooblaščenec tako zaključuje, da glede na skope navedbe ne more zagotovo podati odgovora, ali je anketarka oziroma obdelovalec osebnih podatkov kršil določbe ZVOP-1-UPB1.

V kolikor menite, da je prišlo v zadevnem primeru do kršitev določb ZVOP-1-UPB1, lahko pri Pooblaščencu zoper konkretno pravno osebo podate prijavo, na podlagi katere lahko uvedemo inšpekcijski nadzor.  

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
pooblaščenka