Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 29.10.2007
Naslov: Ali je zaključena izobrazba javni podatek
Številka: 0712-950/2007/2
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 18.10.2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem sprašujete:

Ali je zaključena izobrazba sodelavca skrivnost oz. stvar, ki je ne smete vedeti?


V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Če ste zaposleni v javnem sektorju, se s podatkom o izobrazbi vašega sodelavca, če je ta pogoj za zasedbo konkretnega delovnega mesta (kar v javnem sektorju po navadi je), lahko seznanite po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in 117/06 – ZDavP-2, ZDIJZ).

Če pa se vaše vprašanje nanaša na zaposlene v zasebnem sektorju, lahko pridobite podatek o izobrazbi vašega sodelavca le, če tako določa zakon ali če sodelavec za vašo seznanitev s podatki o njegovi izobrazbi poda osebno privolitev.

O b r a z l o ž i t e v:

1 Splošno o podlagah za obdelavo osebnih podatkov

V skladu z 38. členom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Ustava RS) je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov ter prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon, vsakdo pa se ima pravico seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj ter pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. To pomeni, da je v skladu z Ustavo RS dovoljena tista obdelava osebnih podatkov, ki je v naprej predvidena in določno opredeljena v posameznem zakonu.

ZVOP-1 kot temeljni in sistemski predpis s področja varstva osebnih podatkov v 8. členu določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo (posredujejo, sporočajo, razkrivajo, zbirajo, uporabljajo ipd.) le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. ZVOP-1 v 9. in 10. členu določa pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju. Ker iz vašega vprašanja ni razvidno, na kateri sektor se nanaša vaše vprašanje, vam Pooblaščenec v nadaljevanju pojasnjuje pravne podlage za obe vrsti sektorjev.

2 Posredovanje podatkov o zaključeni izobrazbi zaposlenih v javnem sektorju

ZVOP-1 v prvem odstavku 9. člena določa, da osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

Glede na navedeno pravno podlago bi lahko pridobili podatek o zaključeni izobrazbi sodelavca le, če bi tako določal zakon ali če bi zakon določil, da se podatek o izobrazbi lahko obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se ta podatek nanaša. Področni zakon, na podlagi katerega je dostopen podatek o izobrazbi zaposlenih v javnem sektorju, je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju  ZDIJZ).

Informacija javnega značaja je po določilu 1. odstavka 4. člena ZDIJZ informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Pooblaščenec ugotavlja, da v primeru podatka o izobrazbi zaposlenega v javnem sektorju načeloma gre za informacijo javnega značaja, saj se nahaja v obliki dokumenta, ki ga je delodajalec v javnem sektorju (v nadaljevanju organ) pridobil od drugih oseb in obenem izvira iz delovnega področja organa. Organ  namreč pridobi podatke o izobrazbi zaposlenih v zvezi z aktom o sistematizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, njihov opis nalog in pogoji za zasedbo posameznega delovnega mesta (torej tudi podatki o izobrazbi), kot to določa prvi odstavek 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, v nadaljevanju ZJU). Prijavljeni kandidati za delovna mesta javnih uslužbencev morajo, če želijo sodelovati v postopku izbire, predložiti dokazila, da izpolnjujejo razpisne pogoje za opravljanje dela, še toliko bolj pa seveda to velja za izbranega kandidata. Navedeno pomeni, da je informacija o izobrazi povezana z zakonsko predpisanim in urejenim delom organa in jo je ta pridobil v okviru svojega delovnega področja, povezanega s kadrovanjem, torej predstavlja informacijo javnega značaja.

Ena najpomembnejših funkcij pravice do informacij javnega značaja je nadzorna funkcija, kar se kaže tudi v določbi prve alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, ki določa, da se ne glede na določbo prvega odstavka (kjer je opredeljenih 11 izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne), dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. (tajni podatki) in 5. do 8. točke prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače. Iz navedene določbe izhaja, da je podatek o izobrazbi javnih uslužbencev, kljub temu da sodi med osebne podatke (ki so ena izmed 11 izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne), informacija javnega značaja.  

Pooblaščenec nadalje ugotavlja, da je poglavitni namen sistema zaposlovanja in delovanja javnih uslužbencev, v zagotovitvi sistema izbire uradnikov, ki temelji na čim bolj objektivnih merilih strokovne usposobljenosti. Omenjeno načelo pa je samo po sebi, brez možnosti nadzora ali so postopki o izbiri kandidata potekali v skladu z veljavnimi predpisi in da torej izbrani kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, brez pomena. Zato je že ZJU v skladu z načelom javnosti in odprtosti delovanja organov, ki naj omogoči posameznikom in pravnim osebam vpogled v transparentnost delovanja organa, v 32. členu definiral načelo odprtosti do javnosti, po katerem organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela uradnikov na način, določen z zakonom in podzakonskimi predpisi.

Tako torej že ZJU, kot področni zakon, v skladu s 3. odstavkom 6. člena ZDIJZ in načelom odprtosti in javnosti delovanja državnih organov, omogoča dostop do podatkov o izobrazbi. V konkretnem primeru to pomeni, da lahko v smislu nadzora nad delom državnih organov prav vsak dobi informacijo o tem, ali ima konkretni javni uslužbenec izpolnjen pogoj iz javnega ali internega natečaja oziroma ustrezno strokovno izobrazbo za delovno mesto, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ki mora ustrezati aktu o sistemizaciji delovnih mest v posameznem organu.
 
Na podlagi navedenega Pooblaščenec zaključuje, da ste skladno z določbami ZDIJZ upravičeni zahtevati podatek o izobrazbi kateregakoli javnega uslužbenca, torej tudi vašega sodelavca, seveda pod pogojem da se podatek nanaša na zaposlenega v javnem sektorju.

3 Posredovanje podatkov o zaključeni izobrazbi zaposlenih v zasebnem sektorju

ZVOP-1 v prvem odstavku 10. člena določa, da se osebni podatki v zasebnem sektorju (npr. v gospodarskih družbah) lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.

Navedena pravna podlaga pomeni, da se s podatkom o zaključeni izobrazbi sodelavca lahko seznanite, če tako določa zakon ali pa vaš sodelavec za vašo seznanitev s podatki o njegovi izobrazbi poda osebno privolitev. Pooblaščencu ni znan noben zakon, ki bi določal, da je podatek o izobrazbi zaposlenih v zasebnem sektorju javen podatek, zato zaključuje, da se z navedenim podatkom lahko seznanite le, če imate za to ustrezno osebno privolitev sodelavca.

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
Pooblaščenka