Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 25.10.2007
Naslov: Poimenovanje ulic po znanih osebah
Številka: 0712-970/2007/2
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 25.10.2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem nas sprašujete za mnenje v zvezi s poimenovanjem ulic po znanih osebnostih, ki so živele in ustvarjale v mestu .... Pozitivno mnenje o predlaganih imenih ulic ste prejeli od Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi RS, sedaj pa vas zanima, ali je potrebno zaprositi sorodnike umrlih, po katerih naj bi se ulice imenovale, za soglasje in če da, kaj naj soglasje obsega. Zaradi nujnosti postopka nas prosite za čimprejšnji odgovor.

V nadaljevanju vam, na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS, v nadaljevanju ZInfP), posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:


Z vidika varstva osebnih podatkov za poimenovanje ulic po znanih (umrlih) osebnostih, ki so živele in delale v ..., ne potrebujete soglasja njihovih sorodnikov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v tem primeru namreč podana  neposredno v zakonu in sicer v 7. čl. Zakona o imenovanju in evidentiranju ulic in stavb.

O b r a z l o ž i t e v:

ZVOP-1 določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Ob tem je potrebno poudariti, da se ZVOP-1 ne razteza na celotno polje zasebnosti posameznika, ampak ureja zgolj tisti del, ki se nanaša na zbirke osebnih podatkov, ki ob njihovi obdelavi nastanejo oz. na podatke, ki so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov.

V skladu s tem Pooblaščenec pojasnjuje, da se je bilo v konkretnem primeru najprej potrebno  opredeliti do vprašanja, ali gre pri imenih znanih osebnosti, po katerih bi želeli poimenovati ulice, za osebne podatke in ali ti podatki izvirajo iz zbirke oz. so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov.

Po določilu prve točke 6. člena ZVOP-1, je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, druga točka 6. člena ZVOP-1 pa določa, da je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je fizična oseba določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

Pooblaščenec najprej pojasnjuje, da je pri podanem mnenju izhajal iz sklepa, da imena in priimki umrlih znanih osebnosti predstavljajo osebne podatke v smislu definicije iz prve točke 6. čl. ZVOP. Zgolj ime in priimek posameznika namreč ne predstavlja nujno že osebnega podatka, saj  posameznik na njegovi podlagi ni vedno določen ali določljiv. Posamezniki tako niso določljivi na podlagi osebnih imen, ki so zelo pogosta – npr. Marija Novak v Sloveniji. Ker pa navajate, da gre za znane osebnosti, ki so živele in ustvarjale v ..., Pooblaščenec sklepa, da so te osebnosti na podlagi imena in priimka ter kraja delovanja določene oz. določljive.

Prav tako Pooblaščenec sklepa, da gre za osebne podatke, ki so namenjeni vključitvi v zbirko, saj gre za poimenovanje ulic, ki predstavljajo del zbirke podatkov o zemljepisnih imenih, ki jo vodi Geodetska uprava RS. Upoštevaje definicijo zbirke iz šeste točke 6. čl. ZVOP-1 je zbirka vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

ZVOP-1 v 6. členu opredeljuje obdelavo osebnih podatkov kot kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, sporočanje in podobno.

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja 8. člen ZVOP-1, ki določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ki določa tudi namen obdelave osebnih podatkov, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, ki pa mora biti predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov.

Glede na določbo prvega odstavka 9. člena ZVOP-1, se osebni podatki v javnem sektorju (kamor spada tudi mestna občina ... kot organ lokalne samouprave) lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

ZVOP-1 kot splošen predpis na sistemski ravni ureja varstvo osebnih podatkov, vendar dopušča, da se varstvo osebnih podatkov ureja za posamezna pravna področja tudi s področnimi zakoni. Tako je v konkretnem primeru potrebno upoštevati tudi 7. čl. Zakona o imenovanju in evidentiranju ulic in stavb (Ur. l. SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90). Navedeni člen določa, da se naselja in ulice lahko imenujejo po geografskih in drugih pojmih ter po imenih in datumih, povezanih z zgodovinskimi dogodki ali osebnostmi, ki so bistveno prispevale k naprednemu družbenemu in kulturnemu razvoju jugoslovanskih in drugih narodov in narodnosti.

Izhajajoč iz tega Pooblaščenec zaključuje, da z vidika varstva osebnih podatkov, za poimenovanje ulic po znanih osebnostih, ki so živele in delale v ..., ne potrebujete soglasja njihovih sorodnikov.

Lepo vas pozdravljamo,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
Pooblaščenka