Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Mnenja - VOP

+ -
Datum: 21.10.2007
Naslov: Objava imen učiteljev na spletni strani
Številka: 0712-952/2007/2
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Spoštovani,

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) je dne 18. 10. 2007 prejel vaše e-sporočilo, v katerem navajate, da se vam zdi čudno, da lahko prebirate podatke z imeni in priimki ter nazivi delovnih mest (in prilagate izpis objavljenih podatkov), ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva .... Zaradi tega nas sprašujete:

Ali so podatki iz spletne strani, ki so na razpolago vsem, objavljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov?

V nadaljevanju vam na podlagi predstavljenega dejanskega stanja ter na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07; ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS; ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem:

Položaj zaposlenih v javnem sektorju, kamor spadajo tudi zaposleni v javnih zavodih oz. šolah,  je specifičen. 1. odst. 38. čl. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/2006-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZSPJS) določa, da so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. Ministrstvo ... zato z objavo podatkov na svoji spletni strani (ki izhajajo iz vašega priloženega izpisa objavljenih podatkov zaposlenih na šoli) ni ravnalo v nasprotju z določili ZVOP-1.  

O b r a z l o ž i t e v:

1 Splošno o podlagah za obdelavo osebnih podatkov

ZVOP-1 predstavlja konkretizacijo ustavne pravice do varstva osebnih podatkov, ki je določena v 38. členu Ustave RS. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. 2. odstavek 38. člena Ustave RS določa, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon.
Osebni podatek je v skladu s 1. točko 6. člena ZVOP-1 katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, pri čemer je posameznik določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

Podatki o zaposlenih v Srednji šoli Domžale (ime in priimek ter naziv delovnega mesta), ki jih izpisane iz spletne strani prilagate svojemu vprašanju,  niso varovani  v smislu določb ZVOP-1. Pooblaščenec ob tem opozarja na položaj javnih uslužbencev (kamor sodijo tudi zaposleni v javnih zavodih, šolah), ki je specifičen. Obravnavano področje urejata Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZJU) in ZSPJS, pri čemer so po določilih slednjega, po 38. čl. ZSPJS ne le podatki o imenu in priimku ter nazivu delovnega mesta javnega uslužbenca temveč tudi vse plače v javnem sektorju, javne. Odločilno je, da gre za trošenje javnih sredstev, nad čimer mora biti zagotovljen pregled, nadzor in transparentnost porabe.  

V prvi alineji 3. odstavka 6. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP2, v nadaljevanju ZDIJZ) je namreč navedeno, da se ne glede na določbo prvega odstavka 6. čl. ZDIJZ (kjer je opredeljenih 11 izjem, zaradi katerih se dostop do informacije zavrne), dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, razen v primerih iz 1. (tajni podatki) in 5. do 8. točke prvega odstavka, ter v primerih, ko zakon, ki ureja javne finance ali zakon, ki ureja javna naročila, določata drugače.

Javni uslužbenci (z imenom in priimkom), kamor spadajo tudi zaposleni v javnih zavodih, tako niso upravičeni pričakovati zasebnosti glede javnosti podatkov, ki jih Srednja šola Domžale objavlja na spletni strani ministrstva.
Glede objave navedenih podatkov na spletni strani je obenem potrebno pojasniti še, da v tem primeru zgolj na podlagi imena in priimka ter naziva delovnega mesta posameznik ni točno določen in ga (brez stroškov, nesorazmerno velikega napora ali veliko časa) tudi ni mogoče enostavno določiti.   

Pooblaščenec nadalje pojasnjuje, da pojem obdelava osebnih podatkov po 3. tč. 6. čl. ZVOP-1 pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje, pri čemer je obdelava lahko ročna ali avtomatizirana.

Splošna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je podana v 8. členu ZVOP-1. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov. Nadalje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spadajo tudi šole, določa  9. člen ZVOP-1, ki pravi, da se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.


ZVOP-1 kot splošen predpis na sistemski ravni ureja varstvo osebnih podatkov, vendar dopušča, da se varstvo osebnih podatkov ureja za posamezna pravna področja tudi s področnimi zakoni. Pri tem Pooblaščenec ugotavlja, da je položaj zaposlenih v javnem sektorju specifičen. 1. odst. 38. čl. ZSPJS določa, da so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.

Upoštevaje  vse navedeno, Pooblaščenec zaključuje, da Ministrstvo ... z objavo podatkov na svoji spletni strani ni ravnal v nasprotju z določili ZVOP-1.  

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav.,
Pooblaščenka